Política de Seguridade, Saúde e Benestar

Co obxectivo e o firme compromiso de protexer e potenciar a saúde e o benestar dos nosos traballadores e das súas familias, promover contornos de traballo seguros, saudables e sostibles, a mellora continua, o desempeño como empresa saudable apoiando a mellora da comunidade e convencidos de que a seguridade e saúde son un factor fundamental de competitividade, produtividade e sostibilidade da organización, establecemos esta política, baseada nos seguintes principios:

  • O compromiso de eliminar os perigos e reducir os riscos para o SSBT mediante a promoción da seguridade, saúde e benestar como estratexia empresarial, mantendo e mellorando a calidade de vida dos traballadores da organización considerando as súas características epidemiolóxicas dentro e fóra do seu posto de traballo, as súas familias e a comunidade.
  • A mellora continua da organización e as condicións laborais, tanto en servizos como procesos, con relación a todas as nosas actividades: transporte de viaxeiros por estrada, mantemento de vehículos, xestión de estacións de autobuses, servizo municipal de retirada de vehículos e colocación de discos e peches, hostalería, transporte nacional de hidrocarburos por estrada, mantemento ferroviario, os servizos de manobras ferroviarias e outras operacións no tren en instalación loxística e alugamento de vehículos con condutor.
  • Favorecer un ambiente participativo entre os traballadores e fornecer un equilibrio entre as demandas do traballo, o seu control, a súa formación e o recoñecemento social derivado, alentando deste xeito a súa responsabilidade e motivación.
  • Cumprir as disposicións legais e normativas en materia de seguridade, saúde e benestar, así como o resto de aspectos vencellados ao capital humano, como a equidade de trato, a conciliación e a inclusión de persoas.
  • Colaborar coas autoridades e organismos públicos en materia de seguridade e saúde. Impulsar entre os nosos fornecedores a adopción dos principios desta política. Formar, informar e sensibilizar en materia de seguridade, saúde e benestar.

Este é o marco de referencia para establecer os obxectivos como empresa segura, saudable e sostible que se revisarán periodicamente, a fin da mellora continua, cumprindo cos valores da organización.

Carlos Huesa
Director Xeral de Estratexia e Organización