CONDICIONS DE COMPRA

1.- RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do transportista incumbe á empresa que realiza efectivamente o servizo. A empresa transportista non responderá dos incumprimentos que non lle sexan directamente imputables, nin dos producidos por caso fortuito, forza maior, ou por atender esixencias legais ou administrativas. Do mesmo xeito, non se fai responsable das perdas de enlace dos seus servizos con outros transportes, propios ou alleos. En liñas internacionais, a responsabilidade a que houbera lugar, incumbe á empresa que realiza o transporte, con arranxo ás Leis e Tribunais do seu país, sendo responsabilidade exclusiva do viaxeiro ir provisto dos documentos necesarios para o paso de fronteira e realización da viaxe.

Os pasaxeiros dos servizos de transporte onde se sitúa o punto de embarque ou desembarque no territorio dun Estado membro da Unión Europea, dependendo da distancia do percorrido a realizar, os seguintes Dereitos de Pasaxeiros que poden ser consulte a Norma 181/2011.

Servizos para pasaxeiros con necesidades especiais

ALSA dispón de servizos e instalacións, quer nos seus autobuses, quer nas estacións, para atender persoas con necesidades especiais (viaxeiros con discapacidade, persoas de idade avanzada ou con mobilidade reducida).

Consultar condicións no apartado de Accesibilidade e necesidades especiais da nosa web.

2. VENDA DE BILLETES.

A empresa realizará a venda de billetes, nos puntos ou establecementos habilitados ao efecto, onde poderán obterse os billetes e solicitar os descontos que procedan segundo as condicións da concesión. Para favorecer a adquisición do billete disponse ademais de medios alternativos de venda, a través de axencias de viaxes, Internet, teléfono, máquinas auto venda etc., nos que as condicións serán específicas para cada medio.

A utilización indebida da web para usos fraudulentos dará lugar ás correspondentes responsabilidades, Se é demóstraado que se obrou de mala fe, culpa ou neglixencia.

Para realizar a compra a través de Internet deberán completarse cada un dos pasos establecidos na web, a compra só considerarase finalizada unha vez introducidos os datos financeiros e pulsado o botón 'Pagar', nese momento producirase o cargo correspondente á tarxeta e será emitido o billete. Nos traxectos Internacionais, só é posible a adquisición de billetes cun mínimo de 24 horas de antelación á data de viaxe.

O número de viaxeiros transportados non pode ser superior ao de prazas autorizadas, o que significa que todos os menores computan a efectos de número de viaxeiros transportados (Real Decreto 965/2006) e, en consecuencia, todos deberán posuír billete, sen distinción de idade.

Procedemento de transporte de menores sen acompañante

Os nenos menores de 4 anos deberán viaxar sempre acompañados por adultos. Non se admitirá en ningún servizo, a menores de 4 anos sen a compañía dun adulto.

A partir dos 4 anos cumpridos, admítese o transporte de menores sen acompañante nos servizos de transporte regular de uso xeral baixo as aquí detalladas:

 • ALSA recomenda aos seus viaxeiros e asome a responsabilidade do transporte de menores sen acompañante cando se realiza nos servizos de clase (Supra+ ou Premium) xa que este tipo de servizos dispoñen de persoal auxiliar que pode supervisar que a viaxe se desenvolve con normalidade até o lugar de destino (Servizo de Canguro).
 • No resto de servizos, os nenos con idades comprendidas entre os 4 e 12 anos, só poderán viaxar sen acompañante si os pais ou titores expiden a autorización correspondente para que o menor poida viaxar só (sempre, baixo a responsabilidade do pai ou titor) e de conformidade coas seguintes especificacións:
  • No embarque, o menor, xunto co billete, deberá portar o Documento de Autorización asinado polos seus pais ou titores e selado por ALSA.
  • O Documento de Autorización, que se pode descargar desde esta sección (a continuación) ou solicitar en calquera punto de venda, deberá ser cuberto e asinado polos pais ou titores por duplicado antes da viaxe, entregando ambas as copias nun punto de venda de ALSA, para o seu selado. Estes documentos non teñen validez sen o correspondente selo de ALSA.
  • Existen dous tipos de autorizacións:
 • En caso de imposibilidade de acceder a un punto de venda, infórmese a través do persoal de condución de ALSA ou en calquera dos nosos puntos de venda e/ou canles de atención e información ao público.
 • No caso de servizos de clase con persoal auxiliar (SUPRA+ ou PREMIUM), os clientes poden solicitar o Servizo de Canguro para nenos maiores de 4 anos que viaxen sen acompañante. Se non solicitasen devandito Servizo, os nenos entre 4 e 12 anos só poderán viaxar sós, se os pais/titores expiden a autorización para o transporte do menor segundo o disposto na condición 3.1.3.

Requisitos para Servizo de Canguro para menores sen acompañante en servizos Supra+ ou Premium:

Debido ás características especiais destes viaxeiros, e por motivos de seguridade, poden viaxar sen acompañante sempre e cando cumpran inexcusablemente os seguintes requisitos:

 • Ter entre 4 e 12 anos cumpridos.
 • Portar o billete xunto ao duplicado do "Documento de solicitude do Servizo de Canguro" (descargar solicitude do Servizo de Canguro en pdf 31kb) debidamente cuberto e asinado polos pais/titores e selado por ALSA.
 • No momento do embarque, os pais/titores que entreguen ao menor en orixe deben identificarse (DNI, pasaporte, NIE ou carné de conducir).
 • Debe mostrarse un documento identificativo do menor (DNI, pasaporte, NIE, ou, na súa falta, Libro de Familia ou a súa fotocopia).
 • Unha vez en destino, os responsables da súa recollida designados no "Documento de Solicitude do Servizo de Canguro" tamén deberán identificarse (DNI, pasaporte, NIE ou carné de conducir).
 • O "Documento de solicitude do servizo de canguro", que se pode descargar desde esta sección (descargar solicitude do Servizo de Canguro en pdf 31kb) ou solicitar en calquera punto de venda, deberá ser cuberto e asinado polos pais ou titores por duplicado antes da viaxe, entregando ambas as copias nun punto de venda de ALSA, para o seu selado. Este documento non ten validez sen o correspondente selo de ALSA.
  Para máis información sobre operativa do Servizo de Canguro antes ou durante a viaxe, no proceso de embarque, ou no momento de entrega do menor e actuación ante posibles incidencias, diríxase a calquera dos nosos puntos de venda e/ou canles de atención e información ao público.

Forma de acceso ao autobús:

En traxectos Nacionais: pode acceder ao autobús directamente sen pasar polo punto de venda, presentándose ao embarque 10 minutos antes da saída, mostre ao condutor o seu DNI ou PASAPORTE xunto a unha destas opcións:

 • O billete electrónico que imprimiu pola web.
 • O localizador ou billete que apuntou na súa compra pola web.
 • O sms cos datos do billete.

En traxectos Internacionais: pode acceder ao autobús directamente, sen pasar polo punto de venda, presentando ao condutor o billete impreso específico internacional emitido pola páxina web xunto co seu DNI ou PASAPORTE, coas seguintes condicións:

 • O pasaxeiro deberá presentarse polo menos 1 hora antes da saída cando a saída se produza fóra de España e anunciar a súa presenza no punto de embarque.
 • Para saídas internacionais desde España, o pasaxeiro deberá presentarse polo menos 30 minutos antes da saída no punto de embarque.
 • A liña internacional España-Francia-Suiza-Polonia, conta cun transbordo en Barcelona, polo que o viaxeiro debe presentarse polo menos con 36 horas de antelación no punto de venda Alsa da orixe da súa viaxe para obter o seu billete gratuíto ata Barcelona. Para orixes en Barcelona ou posteriores non é necesario solicitar devandito billete de transbordo.
 • En traxectos internacionais os menores de 16 anos deben viaxar acompañados dun adulto legalmente autorizado. Os mozos con idades comprendidas entre 16 e 18 anos necesitan pasaporte e autorización policial para viaxar.

Necesidade de viaxar acompañado

Sempre que un viaxeiro necesite acompañante, este deberá ser unha persoa maior de 16 anos.

Viaxeiros en cadeira de rodas

Os viaxeiros en cadeira de rodas teñen á súa disposición prazas especiais (PMRSR) para viaxaren sentados na súa propia cadeira de rodas. Estas prazas teñen o mesmo custo que o resto de prazas do vehículo. Non se pode seleccionar asento, porque os asentos para persoas que viaxan en cadeira de rodas xa están predeterminados no bus.

Se o viaxeiro desexa viaxar nunha butaca convencional do bus, pode levar a súa cadeira no maleteiro sen custo adicional. Neste caso, debe ser capaz de subir ao vehículo e acomodarse na butaca de forma autónoma, ou levar acompañante que o axude a facelo. Pode seleccionar o asento que estea dispoñible no momento da reserva.

ALSA recoméndalles aos viaxeiros con necesidades especiais que se indican a continuación que viaxen cun compañeiro que poida atender esas necesidades:

 • Viaxeiro que necesita asistencia especial para comunicarse.
 • Viaxeiro que non comprende indicacións do persoal de a bordo que afecten a seguridade.
 • Viaxeiro que necesita axuda especial para comer ou beber durante a viaxe.
 • Viaxeiro que necesita acudir ao baño durante a viaxe.

3.- PREZO DOS BILLETES

O importe total dos billetes comprados por Internet, está compost polo prezo do billete segundo as tarifas vixentes na concesión, máis IVE (10%), máis a cantidade adicional expresada, en concepto de custo de xestión a través de devandita canle de venda. O custo de xestión aplicarase a cada billete, considerándose os billetes de ida e volta como un único billete,  a efectos de devandito custo. En caso de anulación do billete non se procederá á devolución do custo de xestión. O euro é a única moneda utilizada en todas as transaccións realizadas en www.alsa.es e nas aplicacións móbiles de ALSA.

Non se aplicará o custo de xestión aos clientes que se rexistren como clientes ALSAPLUS+ ou fagan constar dita condición de Cliente ALSAPLUS+ ao comprar os billetes por Internet.

Suplemento por cambio de asento:

 • Os asentos preasignados polo sistema de vendas non terán ningún custo adicional.
 • Nalgúns servizos e para determinadas tarifas promocionadas pode aplicarse un suplemento en caso de que o viaxeiro cambie o asento preasignado.
 • O importe do suplemento é variable e dependerá do tipo de tarifa, autobús, o asento elixido, a canle de compra ou o horario do servizo.
 • O suplemento aplícase de forma individual a cada viaxeiro e, en ningún caso, suporá que se supere a tarifa máxima fixada pola administración competente de transporte.

4. CAMPAÑAS E PROMOCIONS ESPECIAIS

As campañas especiais de promoción de determinados billetes que programe a empresa, están axustadas a unhas condicións particulares a disposición dos viaxeiros, polo menos, no punto de venda e na web. Ditas condicións prevalecerán sobre calquera outra condición.

DESCONTOS NA WEB

Os descontos dispoñibles varían dependendo de cada concesión ou liña.

As condicións de anulación e cambio dos billetes con desconto son exactamente as mesmas que para o resto de billetes. Porén, en determinadas promocións existen limitacións específicas sobre anulación e cambio, polo que lle lembramos que debe consultar as condicións da promoción antes de adquirir o billete e que a súa aceptación implica coñecemento pola súa banda.

Para a aplicación dos descontos aos que o viaxeiro teña dereito polas súas condicións persoais (idade, colectivos suxeitos a convenio….) é imprescindible que o viaxeiro dispoña e exhiba no momento da compra o documento vixente que acredite que é o beneficiario de devandito desconto. Igualmente ao acceder ao autobús, o viaxeiro deberá mostrar o citado documento ao persoal de ALSA. No caso de incumprir este requisito, o persoal de condución ten a obrigación de impedir a utilización do billete e en ningún caso poderase aboar a diferenza económica entre o billete a tarifa normal e o billete promocionado, tendo que adquirirse outro billete completo se se desexa viaxar.

Nas liñas internacionais non existen descontos de maneira xeral e haberá que cinguirse ás condicións específicas de cada servizo internacional en cada momento.

Descontos por Familia Numerosa

Existen 2 categorías de Familia Numerosa:

 • Familia numerosa xeral: Dá dereito a beneficiarse dun desconto do 20% no billete.
 • Familia numerosa especial: Dá dereito a beneficiarse dun desconto do 50% no billete.

Ambos os descontos de Familia Numerosa son acumulables con calquera promoción ou oferta aplicable por ALSA. Tamén poden ser acumulables a outros tipos de descontos compatibles.

Os descontos de Familia Numerosa non son compatibles entre si e só pódense acumular a unha promoción ou a un desconto á vez.

No caso concreto das Familias Numerosas é necesario presentar na compra o DNI ou pasaporte xunto co libro de familia ou fotocopia compulsada do mesmo. Ademais é necesario que a data de vixencia estea actualizada no momento de acceder ao autobús.

5.- MEDIOS DE PAGAMENTO

O pagAMENTo con tarxeta financeira de crédito ou débito (American Express, Visa,4B, Mestre e Mastercard), PayPal, ALSAPLUS+ moedeiro e o sistema de pagamento a través dos operadores móbiles habilitados ao efecto e soportado baixo a plataforma operada por Cashlog, S.L. (“pagamento contra a factura telefónica móbil”) son os únicos medios de pagamento aceptados en www.alsa.es.

Os billetes adquiridos con medio de pagamento Cashlog, S.L. (“pagamento contra a factura telefónica móbil”) só poderán ser reembolsados a través do mesmo medio de pagamento, non podendo realizarse reembolso en efectivo ou en tarxeta financeira en ningún caso.

As vendas realizadas a través de PayPal e con tarxeta financeira son comercializadas pola empresa Servizos do Principado S.A. (NIF: A33088220) pertencente ao Grupo ALSA.

6.- EQUIPAXES

O viaxeiro ten dereito a transportar gratuitamente até 30 Kgs. de equipaxe, salvo o disposto especificamente para líñas internacionais (25 Kg). Caso de ser facturado, farase entrega do correspondente xustificante. En caso de perda ou deterioración da equipaxe transportada, será conveniente, sen prexuízo do indicado na Condición 10, efectuar a reclamación inmediatamente á chegada, exhibindo o billete e o resgardo de facturación, no seu caso. Este suplemento non se aplicará naqueles casos en que exista unha obriga de gratuidade na comunidade autónoma correspondente.

A responsabilidade polos danos ou perdas que sufran as equipaxes transportadas virá determinada, limitada e cuantificada de conformidade co regulado ao efecto pola Lei 1/1987, de 30 de xullo de Ordenación dos Transportes Terrestres e polo Regulamento (UE) nº 181/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de febrero de 2011, sobre os Dereitos dos viaxeiros de autobús e autocar, de acordo coa súa redacción vixente e de aplicación en cada momento.

Condicións especiais para o transporte de bicicletas, táboas de surf ou skis: O transporte de bicicletas, táboas de surf ou Skis leva engadido un suplemento, sobre o prezo do billete, de 5 euros nos servizos de curto percorrido e de 10 euros nos servizos de longo percorrido. Nos servizos internacionais, unicamente permítese o transporte de bicicletas na liña España-Marrocos e España-Portugal, previa reserva e pagamento do seu importe. Por razón da limitación do espazo dispoñible, admítese un total de catro unidades, entre bicicletas e táboas de surf por vehículo (unha por billete). Estas deben atoparse en condicións de viaxar sen provocar danos noutras equipaxes ou vultos, sendo obrigatorio, que vaian embaladas nalgún tipo de caixa ou bolsa preparada para o seu transporte. Se non hai espazo para máis bicicletas no horario elixido, o cadro de selección da viaxe con bicicleta non estará dispoñible. Unha vez adquirido o billete, o viaxeiro presentarase a embarque coa súa bicicleta/táboa de surf, cunha antelación mínima de 15 minutos antes da saída.

Condicións especiais para o transporte de mascotas en liñas regulares nacionais. A lei prohibe o transporte no habitáculo de viaxeiros de calquera animal fóra dos cans guía. De conformidade co exposto, admitirase un máximo dunha (1) mascota por servizo, que viaxará na adega do vehículo. O transporte limitarase a pequenos animais de compañía, entendendo como tales, cans, gatos, furóns, aves (non de curral), etc. cuxo peso non exceda de 10 Kg. O animal viaxará na adega sempre dentro dunha xaula (elemento transportín ou outro pechado e seguro), proporcionado polo viaxeiro. A xaula ou transportín deberá dispor dun fondo impermeable que conteña residuos. Con carácter xeral, o traslado destes animais realízase baixo a enteira responsabilidade dos seus propietarios, que viaxarán necesariamente no mesmo servizo que o animal. O viaxeiro debe presentarse ao embarque, acompañado do animal, cunha antelación de 15 minutos, introducindo persoalmente o animal na xaula no autocar, segundo as indicacións do conductor. O animal estará en boas condicións físicas, hixiénicas e anímicas para o traslado, non sendo obrigatorio, aínda que sí recomendable, o uso de boceira. O embarque e o desembarque do animal serán realizados polo seu propietario, procurando que non haxa persoas nas proximidades, a fin de evitar circunstancias incómodas ou perigosas que poidesen afectar o resto dos viaxeiros. O custo do transporte será do 50% do prezo do billete, sendo abonado como suplemento antes da viaxe.

Transporte de equipaxes e elementos de axuda á mobilidade

 • Nas prazas PMRSR só poden transportarse cadeiras de rodas cuxas medidas non excedan das establecidas segundo a medida vixente: longo e ancho 1200X700 cm, alto 1090 cm. O peso máximo da cadeira de rodas, incluído o ocupante, vén marcado pola capacidade máxima da plataforma elevadora (aprox. 300 kg, se ben, vén indicado nas instrucións desta).
 • Os viaxeiros poden levar consigo a bordo bastóns e muletas, sempre que poidan colocalos sen pór en perigo a seguridade dos viaxeiros.
 • O resto de elementos de axuda á mobilidade deben viaxar na bodega, como equipaxe. Admítese calquera tipo de elemento de axuda á mobilidade, de calquera peso, sempre que non exceda das seguintes dimensións: Longo e ancho: 140X70 cm. Alto: 100 cm. Neste caso, recomendámoslle ao viaxeiro a utilización de fundas para protexer o elemento e a equipaxe doutros viaxeiros.
 • En caso de necesitar transportar algúns destes elementos, o viaxeiro debe presentarse na porta de embarque, coa súa equipaxe previamente preparada segundo o anteriormente mencionado cunha antelación mínima de 15 minutos antes do inicio da viaxe.
 • O transporte de calquera destes elementos de axuda á mobilidade é completamente gratuíto.

7. CAMBIO DE BILLETES

Para billetes nacionais e internacionais:

O cambio da data ou hora da viaxe soamente é posible se é solicitado polo menos 2 horas antes do inicio do servizo e estará condicionado á existencia de prazas dispoñibles na nova data ou hora solicitada.

Os billetes adquiridos a través do servizo de información e venda 902 422242 e a páxina web www.alsa.es poderán ser cambiados polas mesmas canles onde se adquiriron sempre e cando os billetes non sexan emitidos. Se a venda realizouse mediante a aplicación móbil de ALSA, o cambio realizarase pola canle de venda telefónica 902 422242 ou mediante a web de ALSA.

Só para billetes nacionais

Admítese, sen gastos, un só cambio por billete cando se solicite con polo menos 48 horas de antelación á data do servizo. Aplicarase unha recarga adicional do 10% do prezo do billete para aqueles cambios que se soliciten cunha antelación de 24 a 48 horas. No caso de que o cambio se solicite con menos de 24 horas de antelación, aplicarase unha recarga do 15% sobre o prezo do billete.

Aplicarase unha recarga do 20% no segundo e sucesivos cambios de billetes cando se soliciten con máis de 24 horas de antelación. No caso de que estes cambios se soliciten con menos de 24 horas de antelación a recarga será do 30% sobre o prezo do billete.

Só para billetes rexionais das zonas de Asturias e Cantabria

Os billetes de curto percorrido e rexionais das zonas de Asturias e Cantabria, comprados na páxina web ou nas apps móbiles, non admiten cambio nin anulación baixo ningunha circustancia debido ás características particulares do tipo de servizo e á ausencia de restrición na antelación de compra.

Só para billetes internacionais:

Os cambios de billetes internacionais non levan recarga.

8. ANULACIÓN DE BILLETES

Para billetes nacionais e internacionais:

A anulación de billetes soamente é posible se é solicítada polo menos 2 horas antes do inicio do servizo, acudíndo o viaxeiro aos puntos ou establecementos de venda da empresa. Os billetes adquiridos a través do servizo de información e venda 902 422242, a páxina web www.alsa.es e desde a aplicación móbil poderán ser anulados polas mesmas canles onde se adquiriron sempre e cando os billetes non sexan emitidos.

Os billetes adquiridos co medio de pagamento Cashlog, S.L. (“pagamento contra a factura telefónica móbil”) só poderán ser reembolsados a través do mesmo medio de pagamento, non sendo posible realizar reembolso en efectivo ou en tarxeta financeira en ningún caso.

En caso de anulación, a empresa devolverá ao viaxeiro o importe íntegro do billete se é solicitada con polo menos 48 horas de antelación á saída do servizo. Se a anulación é solicitada cunha antelación de entre 48 e 24 horas, a empresa devolverá o importe do billete deducindo un 20%. No caso de que a anulación se solicite con menos de 24 horas de antelación a dedución aplicable será do 30% do importe do billete.

Os billetes aboados coa tarxeta financeira só se poderán anular contra a tarxeta coa que se efectuou a compra.

A non presentación do viaxeiro no lugar e momento da saída levará a perda da viaxe e non dará dereito a cambio do billete ou devolución do seu importe.

Non se aplicarán gastos de anulación para os clientes titulares da tarxeta ALSAPLUS+.

Só para billetes nacionais:

En caso de billetes que xa sexan previamente cambiados, aplicaráse un 20% de dedución do seu importe cando se solicite con máis de 48 horas de antelación. Para este tipo de billetes, os gastos de anulación serán do 30% cando se solicite cunha antelación de entre 48 e 24 horas e dun 40% do seu importe, cando se solicite con menos de 24 horas de antelación respecto ao comezo do servizo.

Só para billetes rexionais das zonas de Asturias e Cantabria

Os billetes de curto percorrido e rexionais das zonas de Asturias e Cantabria, comprados na páxina web ou nas apps móbiles, non admiten cambio nin anulación baixo ningunha circustancia debido ás características particulares do tipo de servizo e á ausencia de restrición na antelación de compra.

DEREITO DE DESISTENCIA

É a facultade que ten o usuario de deixar sen efecto un contrato en determinados casos sen necesidade de xustificar a súa decisión nin asumir penalización algunha. De conformidade co artigo 93 k) do Real Decreto Lexislativo 1/2007 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios a regulación das vendas a distancia (a excepción do artigo 98.2) non resulta de aplicación aos contratos de servizo de transporte de pasaxeiros. Polo que nas reservas de servizos de transporte de persoas non resulta de aplicación o dereito de desistencia. Deste xeito, no caso de que o usuario manifeste a súa vontade de cancelar os billetes contratados seranlle de aplicación as condicións de cancelación da empresa operadora de transporte de que se trate.

9. BILLETES DE IDA E VOLTA

Sen o billete de ida e volta non figuran consignados o día, hora, asento e vehículo relativos á volta (billete open), o viaxeiro deberá presentarse na correspondente oficina de vendas da empresa coa maior antelación posible (mínimo 2 días se se trata de liñas internacionais), para confirmar a volta. A confirmación estará condicionada á existencia de prazas dispoñibles na data e vehículo solicitado. Sen prexuízo do previsto no parágrafo seguinte, a confirmación da volta non leva ningún gasto. A validez do billete open de Longo percorrido será de seis meses desde a data da súa emisión. Nos servizos rexionais a validez dos billetes de ida e volta establécese en 7 días naturais (a contar desde a data de realización do traxecto de ida). Nos billetes comprados por Internet poderá ser pechada a volta directamente na páxina web.

Os billetes nacionais open cuxo traxecto sexa igual ou superior a 150 quilómetros e o seu prezo (ida sen descontos e impostos incluídos) sexa igual ou superior a 10€ estarán suxeitos, no momento da compra, ao pagamento adicional de 1,40€. Durante o proceso de compra o viaxeiro será informado para ese efecto. Non se aplicará o referido importe aos membros ALSAPLUS+.

10.- TITULARIDADE DO BILLETE

Os billetes adquiridos por Internet son nominativos. Para á súa utilización requírese a comprobación do DNI ou PASAPORTE do viaxeiro e que este dato corresponda co número de DNI ou PASAPORTE reflectido no billete.

Nos billetes adquiridos por Internet para menores de idade que carezan de DNI, será necesario reflectir o DNI da persoa que acompaña ao menor, na sección da web reservada para iso.

A falta de correspondencia entre devanditos datos, suporá a invalidez automática do billete.

11.- PROHIBICIÓN DE FUMAR

Queda absolutamente prohibido fumar no vehículo (Art. 6 R.D. 1293/1999).

12.- SERVIZOS DE REFORZO

Nos servizos nacionais e internacionais, conforme á Normativa de Transporte vixente, a Empresa se reserva a posibilidade de realizar o servizo mediante vehículos de empresas colaboradoras cando as circunstancias así o requiran, e en particular, para facer fronte a aumento de tráfico. A Empresa    resérvase o dereito a modificar a praza asignada ao viaxeiro no caso de que as condicións de explotación así o esixan.

13.- FACTURA

O billete en si mesmo supón factura ao reflectir todos os datos necesarios e IVE aplicado. Porén, se vostede desexa factura do seus billetes, pode optar por:

 • Utilizar o formulario de solicitude de factura dispoñible na sección "Xestión de billetes" da web www.alsa.es.
 • Solicitar a impresión dos billetes no punto de venda e remitilos vía Postal ao enderezo: Servizo de Atención ao cliente. C/Alcalá, 478. 28027 Madrid (España). Debe indicar os datos necesarios do destinatario da factura e enderezo de envío da factura.

14.- RECLAMACIÓNS

Existe un libro de reclamacións a disposición do viaxeiro nos lugares de orixe e destino dos servizos nacionais. De conformidade co establecido na normativa vixente, a reclamación haberá de presentarse nos tres meses seguintes a data en que se prestou ou se debeu prestar o servizo regular. No mes seguinte á recepción da reclamación, a empresa transportista notificará ao viaxeiro que a súa reclamación se admitiu, desestimouse ou aínda se está examinando. O prazo para proporcionar a resposta definitiva non será superior a tres meses a partir da data de recepción da reclamación.

15.- CONTACTO

Poñemos á súa disposición diferentes alternativas de contacto:

 • Envío de emails a través dos formularios situados en sección "Contacto" da web www.alsa.es
 • Teléfono: 902 42 22 42; 919 914 030
 • Contacto por escrito: C/Alcalá, 478. 28027 Madrid

Coñeza que preguntan os nosos clientes.

16.- CONFIANZA ONLINE

As partes quedan submetidas, a súa elección, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro,foro os xulgados e tribunais do domicilio do usuario. Asi mesmo, como entidade adherida a CONFIANZA ONLINE e nos termos do seu Código Ético, en caso de controversias relativas á contratación e publicidade online, protección de datos, protección de menores e accesibilidade, o usuario poderá acudir ao sistema de resolución extraxudicial de controversias de CONFIANZA ONLINE (www.confianzaonline.es).