1.- Introdución.

Mediante este Aviso legal, ALSA GRUPO, S. L. U., domiciliada en Madrid, na rúa Josefa Valcárcel, número 20, informa os usuarios da páxina web da súa propiedade (en adiante, a “web”) e da súa aplicación móbil (en adiante a “App”), acerca das condicións de uso da web e a App, así como da súa política de privacidade e protección de datos de carácter persoal, para que os usuarios determinen, libre e voluntariamente, se desexan facilitar os datos persoais que lles poidan ser solicitados, co gallo dos servizos ofertados polas empresas do sector transporte e loxística do seu ámbito, no sucesivo AS EMPRESAS, a través deste medio.

2.- Título do sitio web.

En virtude do establecido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informa os usuarios do presente sitio web da seguinte información:

Titular do sitio web www.alsa.es: ALSA GRUPO, S.L.U.

Domicilio social: Calle Josefa Valcárcel, 20, 28027, Madrid.

CIF: B-82059478.

Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 13281, folio 119, folla M-215156.

Enderezo de correo electrónico: asesoria@alsa.es.

3.- Condicións de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web ou à App asume o papel de usuario e comprométese á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O usuario comprométese a non usar o presente sitio web e a súa App con finalidades fraudulentas, así como a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de ALSA GRUPO, S. L. U. ou DAS EMPRESAS. En caso de incumprimento por parte do usuario das condicións de uso do presente sitio web, ou de sospeita razoable por parte da empresa de que o usuario as está incumprindo, ALSA GRUPO, S.L.U. reserva o dereito a limitar, suspender ou terminar o seu acceso ao sitio web, e adoptará calquera medida técnica que sexa necesaria con ese fin.

4.- Responsabilidade.

ALSA GRUPO, S.L.U. exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a este.

ALSA GRUPO, S.L.U. non se responsabiliza de ningún modo e en ningún caso daqueles contidos, actividades comerciais, produtos e servizos que puidesen visualizarse mediante ligazóns electrónicas (links), directa ou indirectamente, a través do sitio web. A presenza de ligazóns no sitio web, salvo manifestación expresa en contrario, ten unha finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, convite ou recomendación sobre estes. Estas ligazóns non representan ningún tipo de relación entre ALSA GRUPO, S.L.U. e os particulares ou empresas que poidan acceder a sitios webs alleos a ALSA GRUPO, S.L.U., . mediante estas ligazóns. ALSA GRUPO, S.L.U. reserva o dereito a retirar de modo unilateral e en calquera momento as ligazóns que aparecen no sitio web.

ALSA GRUPO, S.L.U. presta os seus servizos e contidos de forma continuada empregando todos os medios técnicos ao seu alcance para realizar dita prestación de forma satisfactoria. ALSA GRUPO, S.L.U. non se fai responsable dos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da falta de dispoñibilidade ou continuidade técnica do funcionamento deste sitio web. En calquera caso, ALSA GRUPO, S.L.U. levará a cabo todas as actuacións necesarias para restablecer os seus servizos en caso de fallo técnico.

5. - Protección de datos.

5.1. Responsable do Tratamento.

Os datos persoais que nos facilites serán obxecto de tratamento pola entidade ALSA GRUPO, S. L. U., NIF B-82059478, Calle Josefa Valcárcel, 20, 28027, Madrid, dirección de correo electrónico de contacto asesoria@alsa.es, datos de contacto do delegado de Protección de Datos dpo@alsa.es, así como polas EMPRESAS que actúan como responsables do tratamento, cando así fose preciso, en función dos servizos contratados a través da presente web, aplicación ou calquera canle ou medio dixital ou presencial que utilizaras para interactuar connosco.

Para calquera cuestión relativa ao tratamento dos teus datos persoais podes entrar en contacto co delegado de Protección de Datos de ALSA enviando un correo electrónico ao enderezo de contacto dpo@alsa.es.

5.2. Tipoloxía de datos persoais tratados.

En xeral, a empresa trata os datos persoais que o usuario lle facilita con ocasión da contratación dos nosos servizos, obtendo os datos persoais do comprador ou os datos persoais do viaxeiro, ben sexa presencialmente no noso punto de venda físico ou a través dos formularios de recollida de datos en liña, centro de chamadas ou calquera canle de venda que a empresa habilite.

Non obstante, en moitas ocasións, os datos persoais dos nosos clientes son facilitados por terceiros como axencias de viaxes ou outras persoais físicas que solicitan ou contratan, no teu nome, os produtos ou servizos que ofrecemos a través das nosas diferentes canles de venda.

As categorías de datos tratadas son xeralmente de identificación, tales como nome, apelidos, DNI, data de nacemento, xénero, correo electrónico, teléfono de contacto, datos de pagamento, historial de compras, datos de rexistro de inicio de sesión como usuario rexistrado, datos de pagamentos ou de tarxeta ou unha conta PayPal para realizar compras posteriores de xeito rápido, datos de conexión, xeolocalización e navegación (no caso de interactuar connosco desde o teu dispositivo móbil). En casos moi particulares, e dependendo da finalidade e uso previsto dos teus datos, poderanse obter datos de características persoais como no caso de solicitar o servizo de asistencia especial (PMR); datos persoais sensibles como no caso de solicitar o desconto aplicable ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento; datos relativos á condición de familia numerosa, todo iso coa finalidade de comprobar a condición de beneficiario.

Os datos persoais requiridos nas nosas diferentes canles de venda son necesarios para poder prestarche o servizo contratado e atenderte convenientemente. En caso de non facilitares os datos que se che requiran, a empresa non poderá atender a túa solicitude, dado que os datos persoais solicitados son obrigatorios para podermos cumprir coas nosas obrigas legais ou contractuais.

En caso de que interactúes connosco a través de dispositivos móbiles trataremos datos de conexión, xeolocalización e navegación nos termos establecidos na presente Política de Privacidade. Igualmente no caso de usares o noso chat en liña ou as nosas redes sociais, rexistraremos a túa comunicación connosco.

5.3. Finalidades do tratamento dos datos persoais.

En xeral, a recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidades as que a continuación se indican:

A) En base á relación contractual:

i. Poder contactar co usuario para enviarlle actualizacións de estado e comunicacións do servizo de transporte contratado.

ii. Atender e xestionar adecuadamente as consultas, os comentarios, as incidencias, as reclamacións ou as suxestións remitidas.

iii. Xestionar as tarefas básicas de administración.

iv. Atender e xestionar adecuadamente as solicitudes de orzamentos que nos remitisen a través deste medio.

v. Xestionar satisfactoriamente a compra de billetes, bonos de transporte ou outros servizos contratados, incluída a comprobación da condición de beneficiario dalgún tipo de desconto.

vi. Atender e xestionar adecuadamente as solicitudes de emisión de facturas recibidas.

vii. Facilitar o uso doutras funcións ou servizos dispoñibles, como o entretemento a bordo e o acceso e uso da rede wifi dos nosos autobuses.

viii. Xestionar a alta, modificación ou baixa da/s tarxeta/s de fidelización ofrecida/s pola compañía.

ix. Xestionar o pagamento a través da web ou a aplicación, se escolles a funcionalidade de gardar os teus datos de tarxeta para futuras compras.

B) En base a unha obriga legal:

i. Dar cumprimento a cantas obrigas legais nos correspondan, así como comunicar os teus datos persoais ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e demais organismos con competencia na materia, cando así nos sexa requirido.

ii. Para xestionar correctamente situacións de emerxencia, catástrofes ou casos de forza maior, pode ser necesario comunicar os teus datos persoais a organismos ou entidades con competencia na materia.

iii. Contactar co usuario para informalo, de ser o caso, sobre trazabilidade de contacto en situacións de control de epidemias e a súa propagación. Os datos persoais conservaranse durante 90 días a contar desde a data da súa viaxe. Durante ese período, quedarán á disposición das autoridades sanitarias que os soliciten.

C) En base ao consentimento do interesado:

i. Xestión integral do proceso de rexistro, a administración e xestión da túa conta de usuario (incluído cando decides relacionarte connosco a través do rexistro co teu perfil en redes sociais como, por exemplo, Facebook ou Twitter).

ii. Mantelo informado, ben por medios electrónicos ou dispositivos móbiles (notificacións push), ben por calquera outro medio que así se previse e facilitase, de ofertas e descontos personalizados de Alsa ou dos nosos socios que puidesen resultar do seu interese.

iii. Xestionar adecuadamente a túa participación nos concursos, sorteos e promocións ofrecidos por Alsa.

Informámolo de que o consentimento outorgado para cada tratamento descrito pode revogarse en calquera momento sen que a retirada do consentimento afecte a licitude do tratamento realizado con anterioridade. Poderás revogar o consentimento mediante correo electrónico ao enderezo asesoria@alsa.es ou premendo no botón «baixa» que se incorpora na propia comunicación comercial.

D) En base ao interese lexítimo de Alsa:

i. Atender e xestionar adecuadamente as consultas, os comentarios, as incidencias, as reclamacións ou as suxestións remitidas.

ii. Prestar servizos engadidos, melloras nos nosos servizos e na experiencia do cliente ao usar a web ou a aplicación.

iii. Análises estatísticas de visitas á web e comportamentos dos seus Usuarios nesta. Estes tratamentos de datos realízanse de xeito agregado (isto é, de xeito que non te identifique) ou, de ser o caso, pseudoanonimizada.

iv. Xestionar adecuadamente a navegación a través do presente sitio web.

v. Realizar labores analíticos e estudos de mercado sobre os servizos contratados.

Estes tratamentos de datos realízanse de forma agregada (é dicir, de forma que non te identifique) ou, no seu caso, pseudoanonimizada.

vi. No caso de que nos prestases o teu consentimento para que ALSA trate os teus datos con fins de márketing, promocionais ou publicitarios, conservaremos o teu historial de compra e utilizaremos detalles dos servizos que mercaches anteriormente para suxerirche outros servizos que cremos que poderían interesarche tamén.

vii. Para garantir a orde e a seguridade a bordo dos nosos autobuses, a súa imaxe pode ser captada polos sistemas de videovixilancia embarcados nos nosos autobuses.

viii. Controlar, analizar e xestionar situacións de risco, fraude ou incidencias co obxecto de previr potenciais fraudes. Se consideramos que a operación pode ser fraudulenta, este tratamento pode ter como consecuencia o bloqueo da transacción.

ix. Realizar accións e enquisas de calidade destinadas a coñecer o grao de satisfacción dos nosos clientes e usuarios e detectar aquelas áreas en que podemos mellorar.

Consideramos que temos un interese lexítimo, dado que o tratamento destes datos resulta tamén beneficioso para ti en tanto que nos permite poder atenderte adecuadamente, prestarche un mellor servizo que se adapte ás túas necesidades, expectativas e nivel de satisfacción como cliente, así como en beneficio e garantía da seguridade nas operacións.

Respecto ao tratamento dos teus datos con fins de márketing, promocionais ou publicitarios, facilitaráselle ao interesado, xunto co formulario de recollida de datos correspondentes, o oportuno procedemento, sinxelo e gratuíto, para que poida prestar libremente o seu consentimento para dito efecto. O consentimento outorgado pode revogarse en calquera momento sen que a retirada do consentimento afecte a licitude do tratamento realizado con anterioridade. Poderás revogar o consentimento mediante correo electrónico ao enderezo asesoria@alsa.es ou premendo no botón «baixa» que se incorpora na propia comunicación comercial.

O tratamento de datos con fins de márketing, promocionais ou publicitarios implica a análise do teu perfil de cliente para determinar cales son as túas preferencias e, polo tanto, cales poden ser os produtos e servizos de Alsa que máis se axusten ao teu perfil. Para iso, usaremos información que nos facilitas con base no teu historial de compras e navegación. Consideramos que temos un interese lexítimo para realizar unha análise de perfil de cliente coa información que temos sobre ti (historial de compras, navegación, preferencias, etc.) e os datos persoais que nos facilites durante o proceso de compra ou rexistro na web. Entendemos que o tratamento destes datos tamén resulta beneficioso para o usuario ou cliente ao permitir mellorar a túa experiencia como usuario e poder recibir información de produtos e servizos de Alsa que máis se axusten ás túas preferencias.

Con relación ao envío de publicidade, informámoste expresamente que non tomamos decisións automatizadas con efectos sobre ti.

Realizamos unha ponderación de intereses e concluímos que a empresa ten un interese lexítimo en adaptar a estratexia e a oferta comercial de Alsa a partir da información obtida nas transaccións que se realizan nas diferentes canles de venda, así como en obter información que nos permita coñecer o mercado onde actúa Alsa e a súa evolución, todo isto co obxectivo de organizar os recursos do xeito máis eficiente posible no proceso de venda dos nosos servizos.

As imaxes que captan os nosos sistemas de videovixilancia trátanse sobre a base do noso interese lexítimo para salvagardaren a seguridade das instalacións e as persoas. Realizamos unha ponderación de intereses e determinamos que temos un interese lexítimo no emprego de cámaras de videovixilancia, para que o desenvolvemento dos servizos de transporte e actividade propia do negocio se realice en condicións de seguridade para clientes e empregados.

5.4. Lexitimación.

As bases xurídicas que lexitiman os tratamentos indicados son a execución do contrato de transporte previamente contratado, o consentimento do usuario, o cumprimento dunha obriga legal e o interese lexítimo de Alsa conforme o exposto no punto 5.3. A análise de ponderación de intereses concrétase igualmente no punto 5.3.

5.5. Destinatarios dos datos persoais.

Os destinatarios da información facilitada serán ALSA GRUPO, S. L. U. e AS EMPRESAS.

Os datos persoais dos usuarios serán comunicados á empresa que presta o servizo de transporte contratado por parte do usuario. De igual modo, os teus datos persoais poderán comunicárselles ás empresas de transporte colaboradoras de Alsa cando o servizo contratado o preste un terceiro colaborador. Esta comunicación resulta imprescindible para poder prestarche o servizo de transporte contratado con base nas nosas obrigas legais e contractuais.

Así mesmo, os datos persoais dos usuarios poderán comunicárselle á entidade aseguradora coa cal a empresa de transporte ten contratado o seguro obrigatorio de viaxes («SOV»). Esta comunicación de datos persoais é un requisito obrigatorio para executar o contrato no cal o usuario é parte, así como para o cumprimento de obrigas legais aplicables á empresa de transporte.

No suposto de que o usuario contrate o seguro adicional de viaxes, a empresa comunicará os datos persoais que son necesarios para a tramitación do devandito seguro adicional de viaxes. Esta comunicación de datos persoais é necesaria para executar o contrato no cal es parte.

Os destinatarios da información subministrada comprométense na utilización dos datos facilitados a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coas finalidades previamente autorizadas.

Non cedemos os teus datos a terceiros con fins comerciais, desde Alsa só che enviaremos información comercial onde poderemos ofrecerche descontos e vantaxes tanto de Alsa como das empresas coas que Alsa teña acordos comerciais, soamente se aceptaches o envío de comunicacións comerciais.

Non se realizan transferencias internacionais de datos. Traballamos con fornecedores externos como fornecedores de servizos tecnolóxicos ou fornecedores de servizos relacionados co márketing e a publicidade, aos que se lles esixe sempre que traballen con servidores localizados no Espazo Económico Europeo que garanten un nivel adecuado de protección no tratamento de datos. No caso de traballamos con fornecedores externos que non ofrecen o mesmo nivel de protección por estaren situados fóra do Espazo Económico Europeo, esixiráselles achegar garantías adecuadas subscribindo de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos as correspondentes Normas Corporativas Vinculantes (BCR) como garantía da xestión correcta dos teus datos persoais, así como a subscrición de Cláusulas Contractuais Tipo adoptadas pola Comisión Europea.

5.6. Dereitos dos interesados.

O interesado poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando no seu caso procedan, dirixíndose a ALSA GRUPO, S. L. U., mediante solicitude ao noso enderezo de correo electrónico establecido para tal efecto: asesoria@alsa.es, ou ao enderezo postal: ALSA GRUPO, S. L. U., Dpto. Asesoría Jurídica, Calle Josefa Valcárcel, 20, 28027, Madrid, achegando en todo caso fotocopia do DNI ou un documento equivalente válido en dereito que permita acreditar a súa identidade, e especificando o dereito que desexa exercer. De igual maneira, calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre os tratamentos que dos seus datos se leven a cabo na empresa.

Calquera interesado poderá en calquera momento posterior, nos termos establecidos na normativa sobre protección de datos en cada momento vixente, revogar o consentimento prestado sen que a retirada do consentimento afecte á licitude do tratamento realizado con anterioridade.

O interesado terá dereito a formular unha queixa ou reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es), así como perante o delegado de Protección de Datos de Alsa (dpo@alsa.es).

O usuario responderá, en calquera caso, pola veracidade dos datos facilitados, e ALSA GRUPO, S.L.U. reserva o dereito a excluír dos servizos a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito. O usuario faise responsable de comunicar calquera modificación dos datos persoais facilitados.

5.7. Prazo de conservación dos datos.

Só almacenamos os datos persoais dos usuarios na medida en que os necesitamos a fin de poder utilizalos segundo a finalidade para a que foron obtidos, e segundo a base xurídica do tratamento destes. Manteremos os datos persoais mentres exista unha relación contractual ou comercial co usuario e mentres este non exerza o dereito de supresión, cancelación ou limitación do tratamento dos datos persoais.

Nestes casos manteremos os datos debidamente bloqueados, sen darlle ningún uso, mentres poidan ser necesarios para o exercicio ou defensa de reclamacións ou poida derivarse algún tipo de responsabilidade xudicial, legal ou contractual do seu tratamento, que deba ser atendida e para o cal sexa necesaria a súa recuperación.

ALSA GRUPO, S.L.U. cumprirá o disposto na normativa vixente en canto ao deber de cancelación da información persoal que deixase de ser necesaria para o fin ou os fins para os cales foi recollida, e bloqueará a mesma, co fin de poder atender as posibles responsabilidades derivadas do tratamento dos datos, e só durante os prazos de prescrición desas responsabilidades. Unha vez transcorran estes prazos, eliminarase definitivamente esa información mediante métodos seguros.

5.8. Información que obtivemos das visitas á web.

Obtemos e almacenamos información persoal limitada e estatísticas globais anónimas de todos aqueles usuarios que visitan a nosa web, ben sexa porque nola facilite o usuario de forma activa ou porque se atope simplemente navegando na nosa páxina web. A información que obtemos inclúe o enderezo do protocolo de Internet (IP) do dispositivo que usa o usuario, o programa de navegación utilizado, o seu sistema operativo, a data e hora do acceso, o enderezo de Internet da web pola que accede o usuario e tamén información sobre como utilizas a nosa web.

Empregamos esta información para saber o tempo de carga da nosa web, como se utiliza, o número de visitas e o tipo de información que máis consulta o usuario. Esta información axuda a identificar se a páxina web funciona correctamente e, se detectamos fallos ou erros no funcionamento, solucionalos e mellorar o rendemento da nosa web, para poder ofrecer un mellor servizo a todos os usuarios.

Tendo en conta o anterior, obtemos datos de uso e navegación para efectos estatísticos e publicitarios, de control do uso da nosa páxina e para mellorar o coñecemento sobre os intereses do Usuario.

Igualmente, as nosas aplicacións poden dispor dunha ferramenta de xeolocalización cuxa principal finalidade sexa coñecer a túa localización, se así nolo permitiches. Ter activada a función de xeolocalización do dispositivo móbil permite que poidas beneficiarte de todas as funcionalidades das aplicacións. Se non tes activada a xeolocalización, informarémoste e pedirémosche permiso previamente cunha notificación.

5.9. Tratamento de datos obtidos en redes sociais.

Se te rexistras como usuario mediante perfís sociais, a empresa tratará determinada información asociada á túa persoa. Se non estás de acordo co tratamento do tipo de datos que obteremos, non debes continuar o proceso de rexistro co teu perfil social e podes optar por rexistrarte pola vía tradicional completando o formulario previsto para o efecto.

Os datos do teu perfil social que decidas compartir con Alsa trataranse ademais coa finalidade de enriquecer as nosas bases de datos e elaborar/depurar perfís comerciais para así termos un coñecemento mellor e máis detallado desde un punto de vista comercial dos usuarios individuais e como conxunto (necesidades, gustos, preferencias, etc.) para poder deseñar, planificar e personalizar os nosos produtos e servizos e as nosas accións comerciais e de márketing. Non obstante o anterior, informámoste de que non se tomarán decisións automatizadas con base neste perfil comercial.

Se no proceso de rexistro o aceptas expresamente, os teus datos usaranse para remitirche comunicacións comerciais personalizadas, tal e como che explicamos na presente Política de Privacidade.

As categorías de datos que Alsa obterá e tratará ao rexistrarte como usuario mediante perfil social son as seguintes:

  • Datos do «perfil público» (esta categoría de datos é obrigatoria): información que lle proporcionaches á rede social coa cal desexas rexistrarte na nosa web cando completaches o teu perfil social e en concreto ese apartado. Inclúe: o nome e apelidos, sexo, identificador do usuario na rede social (ID-número de conta), foto do perfil, foto de portada e redes, rango de idade, idioma e país.
  • Outros datos do perfil social que decidises compartir con Alsa, por exemplo, outros datos de contacto, imaxes, características persoais, circunstancias sociais, datos académicos e profesionais, datos de detalles de emprego, etc.
  • Datos xerados polo uso da rede social que decidises compartir con Alsa (por exemplo, «gústame» e comentarios).
  • Correo electrónico (obrigatorio).

Os datos persoais marcados como obrigatorios deberán necesariamente facilitarse para poder completar o rexistro co teu perfil social. Se non estás de acordo con isto, non debes continuar o proceso de rexistro co teu perfil social e podes optar por rexistrarte na nosa web pola vía tradicional completando o formulario previsto para o efecto.

Así mesmo, informámoste que tamén usamos ferramentas de márketing de Facebook e Instagram cando comercializamos os nosos produtos e servizos. Usamos enderezos de correo electrónico de clientes que aceptaron recibir comunicacións comerciais para atopar persoas similares na base de usuarios de Facebook e Instagram e dirixir eses novos usuarios a campañas na plataforma de Facebook e Instagram. Tamén utilizamos os parámetros que ofrece Facebook e Instagram para crearmos audiencias para campañas de márketing baseadas en datos de usuarios desas redes sociais. Facebook e Instagram ofrecen posibilidades para controlares os anuncios que ves na súa plataforma. Podes configurar as túas preferencias de anuncios en Facebook e Instagram. Os datos recompilados e tratados por Facebook e Instagram réxense polas súas políticas de privacidade que cómpre que consultes sempre.

5.10. Menores de idade.

O tratamento dos datos dos menores de 14 anos requirirá o consentimento dos pais ou titores. Os menores de 14 anos non deberán enviar ningunha información persoal sen o consentimento do seu pai ou titor. ALSA GRUPO, S.L.U. non é responsable de ningunha información persoal enviada polos menores de 14 anos sen a autorización oportuna.

5.11. Medidas de seguridade.

ALSA GRUPO, S.L.U. adoptou os niveis de seguridade de protección de datos persoais requiridos pola normativa vixente, en función do tipo de información tratada, e implantou outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos persoais facilitados. ALSA GRUPO, S.L.U., garante que adoptou as medidas oportunas de seguridade para garantir a seguridade da información e a confidencialidade dos datos que vostede nos envía pola Internet. Para iso, utilízase a tecnoloxía de seguridade Secure Socket Layer (SSL), sistema que permite a cifraxe da información que nos envía, e evita a súa lectura mesmo se é interceptada inadecuadamente. O servidor de Alsa está certificado, de modo que o seu navegador pode confirmar a identidade de Alsa antes de que ningunha transmisión sexa enviada. Este certificado garante a identidade do ordenador de destino ao que se están enviando os seus datos. Pode recoñecer que a seguridade SSL está operativa mediante a aparición da icona dun cadeado na marxe inferior da maioría dos navegadores. Se preme sobre esta icona aparecerá o certificado asociado coa conexión de seguridade. Non obstante o anterior, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na Internet non son inexpugnables.

5.12. Cookies

O acceso a esta web pode implicar a utilización de cookies. As cookiess son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor recorde certa información que posteriormente poida utilizar. Esta información permite identificalo a vostede como un usuario concreto e permite gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica como poidan ser visitas ou páxinas concretas que visite.

Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados antes de que se almacenen no seu computador poden configurar o seu navegador para tal efecto. Para máis información consulte a nosa "Política de Cookies".

6.- Seguridade nas transaccións.

ALSA garante que tratará con total seguridade e confidencialidade os datos correspondentes ao medio de pagamento utilizado. Os datos da tarxeta utilizada para o pagamento transmítense de forma cifrada a través do protocolo seguro SSL, que garante o segredo na comunicación a través dun diálogo con claves de cifraxe.

ALSA, co obxecto de garantir a seguridade das transaccións efectuadas a través da presente páxina web ten incorporado, nos seus procesos de control, a verificación e xestión previa da información facilitada polo cliente respecto á tarxeta de pagamento. ALSA resérvase a facultade de rexeitar a solicitude de contratación e compra de billetes cuxo pagamento se efectúe usando unha tarxeta que non sexa da súa titularidade, obtida fraudulentamente ou coa que se pretenda realizar unha operación fraudulenta que prexudique os intereses do seu titular, de ALSA ou de calquera terceiro.

Calquera solicitude por parte dos corpos e forzas de seguridade do Estado deben efectuarse vía correo electrónico ao seguinte enderezo: asesoria@alsa.es

Teña en conta, adicionalmente, que os provedores ou emisores dos medios de pagamento utilizados poden adoptar outras medidas antifraude e que supoñan o rexeitamento de certo tipo de operacións. ALSA non controla nin é responsable dos prexuízos que puidese ocasionar a aplicación das políticas que aprobasen os distintos provedores ou emisores de medios de pagamento.

Queda prohibido o emprego dun medio de pagamento titularidade dun terceiro agás no caso de que se conte coa autorización expresa dese terceiro, sendo da súa responsabilidade a proba desa autorización e asumindo todos os danos e as perdas que se produzan a ALSA.

7.- Dereitos da propiedade industrial e intelectual.

A totalidade dos contidos, elementos, deseños e aplicacións albergados nesta páxina web, calquera que sexa o seu formato e características, así como todos os Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual inherentes a ese sitio web, son titularidade de ALSA GRUPO, S. L. U. estando protexidos tanto pola normativa de Propiedade Industrial e Intelectual, como polo resto de lexislación que poida aplicarse. Dito contido non poderá ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión, transformación nin de calquera outro procedemento de difusión que non fose expreso e previamente autorizado. ALSA GRUPO, S.L.U. reserva o exercicio das accións xudiciais que a asistan fronte a quen vulneren os dereitos da súa titularidade aos cales, que se fixo referencia.

8.- Modificacións.

ALSA GRUPO, S. L. U. reserva o dereito a modificar o presente Aviso Legal e Política de Privacidade para adaptar novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como por cambios na actuación e estratexia empresarial de ALSA e as súas sociedades vinculadas, polo que recomendamos a súa lectura antes de cada acceso e navegación polo sitio web. Non obstante o anterior, as relacións establecidas cos usuarios, con anterioridade á modificación do presente

Aviso Legal e a Política de Privacidade, rexeranse polas normas previstas no momento en que o usuario accedeu ao sitio Web para o seu establecemento.

ALSA GRUPO, S. L. U. proporciona aos usuarios os recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, poidan acceder a este Aviso Legal e Política de Privacidade e Protección de Datos.

9.- Lexislación e foro aplicable.

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, aplicarase a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, e son competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais competentes de acordo coa lexislación que resulte de aplicación.

No caso de que algunha das disposicións contidas no presente documento sexa declarada nula, retirarase ou substituirase. En calquera caso, esa declaración de nulidade non afectará a validez do resto de disposicións recollidas no presente.