AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Mediante este aviso legal, ALSA GRUPO, S.L.U., domiciliada en Madrid, na rúa Miguel Fleta, número 4, infórmalle aos usuarios da páxina web da súa propiedade, sobre as condicións de uso do presente sitio web, así como da súa política de privacidade e protección de datos de carácter persoal, para que os usuarios determinen, libre e voluntariamente, se desexan facilitar os datos persoais que lles poidan ser solicitados, con ocasión dos servizos ofertados polas empresas do sector transporte e loxística do seu ámbito (no sucesivo LAS EMPRESAS) a través deste medio.

Toda persoa que acceda a este sitio web asome o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O usuario comprométese a non usar o presente sitio web con fins fraudulentos, así como a non levar a cabo conduta ningunha que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de ALSA GRUPO, S.L.U. ou de LAS EMPRESAS. No caso de incumprimento por parte do usuario das condicións de uso do presente sitio web, ou de sospeita razoable por parte da empresa de que o usuario as está incumprindo, ALSA GRUPO, S.L.U. resérvase o dereito a limitar, suspender ou rematar o seu acceso ao sitio web, adoptando calquera medida técnica que sexa necesaria con ese fin.

O usuario poderá proporcionarnos, de forma voluntaria, información de carácter persoal, ben, a través de determinados formularios de recollida de datos incluídos nas diferentes secciones da web, ben mediante os enderezos de correo electrónico habilitados para tal efecto. De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que o subministro de calquera dato de carácter persoal a través dos distintos formularios e enderezos de correo electrónico da presente páxina web imprica aceptar e consentir o tratamento deles nos termos indicados na presente política de privacidade.

Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento, tanto automatizado como, no seu caso, convencional, e incorporados e conservados por un lado, en determinados ficheiros titularidade de ALSA GRUPO, S.L.U., e por outro, nos ficheiros de AS EMPRESAS que sexa necesario, que actúan como Responsables dos Ficheiros que correspondan, atopándose todos eles debidamente inscritos no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

En xeral, a recollida e tratamento dos seus datos persoais ten como finalidades as que deseguido se relacionan: (i) poder contactar co usuario; (ii) atender e xestionar axeitadamente as consultas, comentarios, incidencias ou suxestións remitidas; (iii) xestionar as tarefas básicas de administración; (iv) atender e xestionar axeitadamente as solicitudes de orzamentos que nos remitiran a través deste medio; (v) xestionar satisfactoriamente a compra de billetes on-line; (vi) xestionar a alta, modificación ou baixa das tarxetas de fidelización ofrecida pola compañía, (vii) manterlle informado, ben por correo electrónico, ben por calquera outro medio, de novidades, produtos e servizos (no seu caso, xestionar a súa axeitada prestación) relacionados con ALSA GRUPO, S.L.U. ou con empresas do sector de transporte de viaxeiros por estrada relacionadas con ela que puidesen resultar do seu interese; (viii) xestionar a súa participación nos cursos de formación ofertados pola empresa a través do presente medio; (ix) levar a cabo as xestións necesarias para adecuar a súa participación en procesos de selección de persoal ofertados pola compañía; (x) xestionar axeitadamente a súa participación nos concursos, sorteos e promocións ofrecidas por ALSA a través deste medio; (xi) xestionar axeitadamente as solicitudes de remisión do boletín informativo da empresa, etc.

Respecto do tratamento dos seus datos con fins promocionais ou publicitarios, facilitarase ao afectado, xunto co formulario de recollida de datos correspondente, o oportuno procedemento, sinxelo e gratuíto, para que poida sinalar libremente a súa oposición ao respecto.

Os destinatarios da información facilitada serán o persoal responsable da empresa Responsable do Ficheiro que corresponda, sendo o usuario informado, en cada suposto concreto e de forma expresa, quen son os destinatarios concretos da información subministrada, comprometéndose na utilización dos datos facilitados, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo ás finalidades sinaladas.

Así mesmo, infórmase aos usuarios rexistrados mediante o envío de información relacionada co seu c.v., que os seus datos poderán ser cedidos a LAS EMPRESAS co fin de xestionar oportunamente o proceso selectivo que corresponda. Mediante o envío dos datos o usuario acepta e consinte o tratamento dos seus datos persoais conforme á finalidade sinalada. En concreto, e para os casos de pagamento a través do seu operador móbil admite Cashlog operador baixo a plataforma , SL ( " Diñeiro na conta de teléfono móbil "), ti. El acordo en que o operador de telefonía móbil para facilitar o seu número de teléfono móbil para ALSA GRUPO , SAU para efectos de aplicación do pagamento e entrega dos efectos do billete de transporte.

De igual maneira, infórmase a aqueles usuarios dos servizos de compra de billetes on line que optaran na súa última compra por contratar o seguro adicional de transporte ofrecido pola compañía, que nas próximas compras de billetes a través da web, aparecerá marcada por defecto na súa pantalla o cadriño de contratación do seguro adicional de viaxe. Porén o anterior, en todo caso, o usuario poderá desmarcar o cadriño no momento da compra de billete on line, acción que implicará a non contratación do citado seguro.

Coa acción de remisión dos seus datos persoais mediante o correo electrónico, entendemos que vostede nos autoriza de forma expresa para o tratamento deles e, de forma específica, para poder tratalos, no seu caso, con fins publicitarios, salvo que manifeste a súa oposición, para tal efecto, no propio email.

Ademais, segundo o disposto na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal, no caso de que Vd. nos facilite información relativa á súa ideoloxía, afiliación sindical, relixión ou crenzas, deberá emprestarnos o seu consentimento expreso e por escrito para poder tratar esa información. De igual forma, o tratamento dos datos relacionados coa orixe racial, saúde ou vida sexual do usuario, requiren consentimento expreso para poder tratar esa información. No caso de que Vd. non nos outorgue os consentimentos descritos, procederemos automaticamente ao borrado dos datos referenciados.

Respecto ás posibles comunicacións de datos a terceiros, informaremos ao afectado, oportunamente en cada caso, facilitando o medio para se opoñer a elas, conforme á normativa vixente.

Calquera usuario rexistrado, poderá en calquera momento posterior, nos termos establecidos na normativa sobre protección de datos en cada momento vixente, revogar a autorización concedida para o tratamento dos datos persoais.

O exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderá levarse a cabo, conforme ao disposto na normativa vixente, mediante solicitude dirixida ao noso enderezo de correo electrónico establecida para tal efecto: ajuridica@alsa.es , ou ao enderezo postal: ALSA GRUPO, S.L.U., Dpto. Asesoría Xurídica, Polígono Espíritu Santo, rúa Irlanda, Portal 5, 33010, Oviedo, achegando en todo caso, fotocopia do DNI ou documento equivalente válido en dereito que permita acreditar a súa identidade.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose ALSA GRUPO, S.L.U. o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito. O usuario faise responsable de comunicar calquera modificación dos datos persoais facilitados.

ALSA GRUPO, S.L.U. cumprirá co disposto na normativa vixente en canto ao deber de cancelación da información persoal que deixara de ser necesaria para o fin ou os fins para os cales foi recabada, bloqueándoa, co fin de poder atender ás posibles responsabilidades derivadas do tratamento dos datos, e só durante os prazos de prescrición de ditas responsabilidades. Unha vez transcorran ditos prazos, eliminarase definitivamente esa información mediante métodos seguros.

Os menores de 14 anos non deberán enviar ningunha información persoal sen o consentimento do seu pai ou titor. ALSA GRUPO, S.L.U. non é responsable de ningunha información persoal enviada polos menores de 14 anos sen a autorización oportuna.

ALSA GRUPO, S.L.U. adoptou os niveis de seguridade de protección de datos persoais requiridos pola normativa vixente, en función do tipo de información tratada e  implantou outros medios e medidas técnicas adicionais ao seu alcance para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos persoais facilitados. ALSA GRUPO, S.L.U., garante que adoptou as medidas oportunas de seguridade para garantir a seguridade da información e a confidencialidade dos datos que vostede nos envía por Internet. Para iso, utilízase a tecnoloxía de seguridade Secure Socket Layer (SSL), sistema que permite o cifrado da información que nos envíe, evitando a súa lectura mesmo se é interceptada inadecuadamente. O servidor de ALSA está certificado, de modo que o seu navegador pode confirmar a identidade de ALSA antes de que ningunha transmisión sexa enviada. Este certificado garante a identidade do computador de destino ao cal se están enviando os seus datos. Pode recoñecer que a seguridade SSL está operativa mediante a aparición da icona dun cadeado no bordo inferior da maioría dos navegadores. Se pulsa sobre esta icona aparecerá o certificado asociado coa conexión de seguridade. Porén o anterior, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en internet non son inexpugnables.

O acceso a esta web pode levar á utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor lembre certa información que posteriormente poida utilizar. Esta información permite identificarlle a vostede como un usuario concreto e permite gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica como poidan ser visitas ou páxinas concretas que visite.

Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados antes de que se almacenen no seu computador, poden configurar o seu navegador para tal efecto.

ALSA GRUPO, S.L.U. exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo a el.

ALSA GRUPO, S.L.U. non se responsabiliza de ningunha maneira e baixo ningún caso daqueles contidos, actividades comerciais, produtos e servizos que puidesen visualizarse mediante enlaces electrónicos (links), directa ou indirectamente, a través do sitio web. A presenza de links no sitio web, agás manifestación expresa en contrario, ten unha finalidade unicamente informativa e baixo ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre eles. Estes enlaces non representan ningún tipo de relación entre ALSA GRUPO, S.L.U. e os particulares ou empresas que poidan acceder a sitios webs alleos a ALSA GRUPO, S.L.U. mediante estes enlaces. ALSA GRUPO, S.L.U. resérvase o dereito a retirar de modo unilateral e en calquera momento os links que aparecen no sitio web.

ALSA GRUPO, S.L.U. empresta os seus servizos e contidos de forma continuada empregando todos os medios técnicos ao seu alcance para realizar dito empréstito de maneira satisfactoria. ALSA GRUPO, S.L.U. non se fai responsable dos danos e perdas de toda natureza que puidesen derivarse da falta de dispoñibilidade e/ou continuidade técnica do funcionamento deste sitio web. En calquera caso, ALSA GRUPO S.L.U. levará a cabo todas as actuacións necesarias para restablecer os seus servizos en caso de erro técnico.

ALSA GRUPO, S.L.U. resérvase o dereito a modificar o presente Aviso Legal e Política de Privacidade para adaptar novidades lexislativas ou xurisprudenciais, polo que recomendamos a súa lectura antes de cada acceso e navegación polo sitio web.

ALSA GRUPO, S.L.U. proporciona aos usuarios os recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, poidan acceder a este Aviso Legal e Política de Privacidade e Protección de Datos.

ALSA GRUPO, S.L.U., en virtude do exposto no artigo 10 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico e conforme ao principio de transparencia da nosa compañía informa aos usuarios da súa páxina web da súa propiedade da seguinte información:

Denominación Social: ALSA GRUPO, S.L.U.
Domicilio social: Madrid, rúa Miguel Fleta, 4.
Enderezo de contacto: Oviedo, Polígono Espíritu Santo, rúa Irlanda, Portal 5, 33010, Oviedo.
Teléfono de contacto: 902 42 22 42
C.I.F. núm. B-82059478
Datos de Inscrición no Rexistro Mercantil: inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid ao Tomo 13281, Folio 119, Folla M-215156,
Enderezo de correo electrónico: asesoria@alsa.es

A totalidade dos contidos, elementos, deseños e aplicacións albergados nesta páxina web, calquera que sexa o seu formato e características, así como todos os Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual inherentes a dito sitio web, son titularidade de ALSA GRUPO, S.L.U. estando protexidos tanto pola normativa de Propiedade Industrial e Intelectual como polo resto de lexislación que poida ser de aplicación. Dito contido, non poderá ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión, transformación nin de calquera outro procedemento de difusión, que non fora expresa e previamente autorizado. ALSA GRUPO, S.L.U. resérvase o exercicio das accións xudiciais que lle asistan fronte a quen vulnere os dereitos da súa titularidade aos que se fixo referencia.

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se derivan expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais competentes de acordo coa lexislación que resulte de aplicación.

No caso de que algunha das disposicións contidas no presente documento sexan declaradas nulas, procederase á súa retirada ou substitución. En calquera caso, dita declaración de nulidade non afectará á validez do resto de disposicións recollidas no presente.