Código Ético e de Boas Prácticas de Alsa

Para velar por un desempeño ético do traballo en todas as súas divisións, o Grupo National Express elaborou un documento que recolle a Política Antifraude do Grupo, creada para definir as responsabilidades dos xestores e empregados no relativo á prevención da fraude e ao desenvolvemento de controis para a súa detección.

Actuacións como o roubo da propiedade dunha empresa, a falsificación ou alteración de documentos corporativos e a revelación non autorizada de información confidencial deben identificarse e alertarse seguindo as canles que se definiron.

O documento adxunto recolle a Política Antifraude do Grupo National Express así como o Código Ético e de Boas Prácticas de ALSA, que se elaborou para adaptar a política antifraude do Grupo National Express aos usos e costumes do mercado español e á lexislación vixente e cos cales se pretende asegurar a honradez e transparencia nas actuacións de toda persoa que teña relación de negocios co Grupo National Express: empregados, accionistas, consultores, vendedores, contratistas, etc. e, en particular, coa División ALSA.

Somos unha empresa que presta un servizo de carácter público, polo que estamos máis obrigados, se cabe, a mantermos unha boa imaxe e reputación perante os clientes, accionistas e as administracións públicas.

Como traballadores de ALSA, temos o deber de actuarmos con integridade e responsabilidade en toda a empresa, e darmos exemplo de conduta ética, ademais de seguirmos a fomentar os valores do Grupo.

Desde a Dirección de ALSA, comprometémonos a loitar contra a fraude, non só para crear un clima de transparencia na xestión, senón tamén para protexer os activos do Grupo e así evitar perdas económicas.

Un cordial saúdo,

Francisco Iglesias Campos

Conselleiro Delegado ALSA

 

1. INTRODUCIÓN

Este Código constitúe a base do noso Programa de Ética e Boas Prácticas. Concibiuse para axudarnos a manter o noso compromiso coa integridade no noso labor diario. Oriéntanos nas áreas clave e axúdanos a desempeñar as nosas actividades de acordo coa normativa ética do Grupo NATIONAL EXPRESS («NEG»), así como coa normativa aplicable.

O presente Código Ético e de Boas Prácticas ten por obxecto regular aqueles comportamentos, accións ou feitos que poidan constituír violacións, quer das normas internas da empresa, quer da normativa ou códigos éticos que rexen a súa actividade, así como previr situacións que puidesen danar, en calquera sentido, a reputación de ALSA.

O Código Ético ALSA recolle os principios e pautas de actuación do bo goberno corporativo, cuxos valores guían os actos de todo o persoal da División ALSA.

Este Código non contempla todas as posibles situacións que poidan chegar a producirse. Porén, si que recolle os principios que deben inspirar, en todo momento, o comportamento de toda persoa que traballe en ALSA.

Para tal efecto, é imprescindible que todo o persoal coñeza o presente Código e que no desenvolvemento das súas funcións se cumpra e se respecten os seus principios. Todo isto sen prexuízo do que poidan dispor, en cada momento, outras normas internas de carácter especial e, evidentemente, a lexislación vixente, que prevalecerán en caso de conflito ou contradición con este Código.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

O presente Código Ético resulta de aplicación para todas as empresas, directivos e empregados da División ALSA, sexa cal for o ámbito xeográfico no cal se desenvolva a súa actividade.

Así pois, están suxeitos ao cumprimento deste Código todas aquelas persoas, físicas ou xurídicas, que manteñan calquera tipo de relación co Grupo NATIONAL EXPRESS («NEG») no desempeño das súas actividades profesionais ou empresariais, a título enunciativo e non limitativo, auditores externos, consultores, asesores, fornecedores, anunciantes…

Limitarse a cumprir o Código non chega. Tamén debemos recordar as nosas responsabilidades cara aos demais e cara ás nosas comunidades, clientes, accionistas, fornecedores e demais socios. Coñecer o Código Ético é obriga e responsabilidade de todos os empregados.

3. VIXENCIA

ALSA aprobou o seu primeiro Código Ético no ano 2010, que entrou en vigor o 1 de decembro de 2011.

Efectuouse unha actualización deste, que se aprobou o 21 de decembro de 2016 e entrou en vigor o día 1 de xaneiro de 2017.

Adicionalmente, levouse a cabo unha nova actualización deste (documento presente) durante o mes de decembro de 2018, e entrou en vigor no mes de xaneiro 2019.

4. COMITÉ DE CUMPRIMENTO DO CÓDIGO ÉTICO

Créase a figura do Comité de Cumprimento do Código Ético como órgano encargado de fomentar a difusión, coñecemento e cumprimento deste, velando polo seu cumprimento.

O Comité de Cumprimento está formado polo Servizo Corporativo de Asesoría Xurídica, o Servizo Horizontal de Recursos Humanos e o Servizo Horizontal Económico-Financeiro, e dependerá orgánica e funcionalmente do Conselleiro Delegado de ALSA.

O Director do Servizo Horizontal de RR. HH. desempeñará os labores de dirección e control do Comité de Cumprimento.

O Comité de Cumprimento terá as seguintes funcións e competencias:

  • a) Resolver todas aquelas consultas que puidesen formularse no marco da interpretación ou aplicación do presente Código.
  • b) Elaborar informes sobre o grao de cumprimento do presente Código, así como dos incumprimentos detectados.
  • c) Avaliar os posibles incumprimentos do presente Código Ético.

5. PRINCIPIOS ÉTICOS E VALORES ESENCIAIS

O presente Código Ético constrúese sobre a base dos seguintes PRINCIPIOS ÉTICOS que resultan de obrigado cumprimento no desempeño da prestación de traballo:

Principio de legalidade

O cumprimento do ordenamento xurídico é un mandato principal para ALSA en todos aqueles países en que ten presenza. Todos os traballadores deben cumprir a normativa do sistema legal dentro do cal actúan, ademais das políticas internas aplicables de NEG e de ALSA. O incumprimento da lei debe evitarse baixo calquera circunstancia.

Con independencia das sancións que puidesen imporse por lei, calquera traballador responsable dun incumprimento estará suxeito a consecuencias disciplinarias pola vulneración das súas obrigas como empregado.

Polo tanto, espérase que, no tratamento con clientes, administracións públicas, fornecedores e demais socios, actuemos no interese de ALSA e de conformidade coas leis e regulamentos que resulten de aplicación.

Principio de integridade e profesionalidade

ALSA promove a integridade e profesionalidade como elemento reitor nas relacións laborais na empresa.

A profesionalidade no desempeño do traballo enténdese como toda actuación dilixente, responsable, eficiente e enfocada á excelencia, calidade e innovación.

A integridade no desempeño da prestación de traballo enténdese como toda actuación leal, de boa fe, obxectiva e aliñada cos intereses do Grupo e/ou a División ALSA.

A reputación de ALSA vén determinada, en gran medida, polas nosas accións e pola forma en que todos e cada un de nós actuamos e nos comportamos. Un comportamento ilegal ou inapropiado por parte dun dos nosos traballadores pode ocasionarlle á empresa un dano considerable. Cada empregado debe ser consciente de manter e promover a boa reputación de ALSA no país correspondente.

Os traballadores de ALSA teñen a obriga de tomar as decisións empresariais en interese de ALSA e non baseándose no seu interese persoal. Os conflitos de interese xorden cando o persoal se involucra en actividades fóra do ámbito das súas competencias na empresa ou cando lles dan preferencia ao seu interese persoal.

Os traballadores, polo tanto, deben informar ao superior xerárquico sobre calquera interese persoal que puidese existir con relación ao desenvolvemento das súas obrigas profesionais. Non se poderán utilizar, para a celebración de contratos e pedidos persoais, sociedades coas cales teñan tratos comerciais como parte das súas actividades en ALSA, se diso pode derivar calquera vantaxe para o contrato ou pedido persoal.

Unha relación empresarial cun —ou unha participación nun— competidor ou cliente de ALSA, ou unha participación en actividades adicionais, poden producir un conflito que lles impida aos traballadores cumpriren coas súas responsabilidades en ALSA. É importante que todos, no desenvolvemento das nosas actividades profesionais, recoñezamos e evitemos os conflitos de interese ou mesmo a aparencia dun conflito de intereses.

Principio de obxectividade, imparcialidade e transparencia na contratación de fornecedores

ALSA adecuou os procesos de selección e contratación de fornecedores a criterios de obxectividade, imparcialidade e transparencia. Este principio aplicarase sempre en todas as etapas da negociación ou execución dos contratos comerciais.

Para tal efecto, ALSA obrígase a promover a concorrencia dunha pluralidade de fornecedores de bens e servizos cuxas características e condicións ofertadas se axusten, en cada momento, ás necesidades e condicións da empresa establecidas nas condicións de contratación, valorando sempre a oferta máis vantaxosa.

Unha vez seleccionado o fornecedor, os servizos xurídicos de ALSA elaborarán ou supervisarán o contrato correspondente, e este deberá incorporar necesariamente a cláusula de boa conduta elaborada polo SC de Asesoría Xurídica.

Principio de respecto e igualdade de oportunidades

ALSA cre que a diversidade fortalece a organización. Todos, quer empresas pertencentes ao Grupo, quer traballadores, clientes e fornecedores, debemos contribuír a crear unha contorna de traballo aberta e integradora, así como asegurar que quer os nosos compañeiros de traballo, quer os que soliciten un posto de traballo en ALSA dispoñan de iguais oportunidades. Por conseguinte, non debemos discriminar ninguén polas súas características persoais, como poden ser a cor da súa pel, o sexo, a súa raza, a relixión, a procedencia, a opinión política, a orientación sexual, a orixe social, a idade ou a discapacidade física ou intelectual, seguindo así os principios recollidos na nosa Constitución e no resto do ordenamento xurídico, así como nos Convenios da Organización Internacional do Traballo, en particular, os relativos á igualdade de remuneración e á non discriminación.

Protección dos dereitos humanos e laborais e loita contra a escravitude moderna

A vontade de ALSA é a de desenvolver a súa actividade con ética e integridade, velando en todo caso polo pleno respecto dos dereitos dos seus traballadores, conforme á normativa nacional e internacional aplicable. ALSA manifesta o seu compromiso e vinculación co respecto aos dereitos humanos e laborais recoñecidos na lexislación nacional e internacional, en particular, nos Convenios da Organización Internacional do Traballo sobre o traballo forzoso (núm. 29), a liberdade sindical e a protección do dereito de sindicación (núm. 87), o dereito de sindicación e a negociación colectiva (núm. 98), igualdade de remuneración (núm. 100), abolición do traballo forzoso (núm. 105), non discriminación (núm. 111), idade mínima (núm. 138) e peores formas de traballo infantil (núm. 182).

Por outra parte, a nosa matriz, o Grupo National Express, como sociedade de dereito inglés, está suxeita ao cumprimento da norma vixente desde 2015 no Reino Unido denominada Modern Slavery Act, cuxo obxectivo principal é loitar contra as situacións de escravitude, de tráfico de seres humanos e de traballos forzados. Como División do Grupo National Express, ALSA comprométese a aplicar as medidas necesarias para garantir o cumprimento da política adoptada polo grupo neste sentido, coa finalidade de evitar, no exercicio da súa actividade e en toda a cadea de abastecemento, calquera tipo de comportamento que poida clasificarse como unha forma de escravitude moderna ou de tráfico de seres humanos.

Todo o persoal de ALSA debe ter presente a política do Grupo no desenvolvemento da súa actividade e en calquera negociación con contratistas ou fornecedores, e asegurarse de que estes tamén coñecen e cumpren a política. Así mesmo, o persoal deberá informar de calquera comportamento sospeitoso na empresa do que poidan ter coñecemento, mediante as canles existentes, en particular, mediante a LIÑA DE AXUDA á cal se fai referencia no epígrafe 8 deste documento.

Principio de deber de segredo e confidencialidade

ALSA é consciente da importancia do cumprimento da obriga de deber de segredo e confidencialidade.

Por iso, os empregados de ALSA subscriben, como obriga laboral, o cumprimento do deber de gardaren segredo respecto a cantos datos ou información coñezan, como consecuencia do exercicio do seu traballo.

En consecuencia, todo empregado deberá utilizar ditos datos ou información exclusivamente para o desempeño das súas funcións, e non poderán facilitala máis que a aquelas persoas que necesiten coñecela para a mesma finalidade, e absteranse de usala en beneficio propio ou de terceiros. Esta obriga de segredo persistirá mesmo unha vez terminada a relación coa empresa.

Principio de seguridade da información

A información é un activo esencial de ALSA e, en consecuencia, require dunha protección adecuada. ALSA recoñece a importancia de ter debidamente identificados e protexidos os seus activos de información evitando a súa destrución, divulgación, modificación e utilización non autorizada, e comprometéndose a desenvolver, implantar, manter e mellorar continuamente cantas políticas, procedementos, controis e estruturas organizativas de seguridade da información sexan precisas para tal efecto e que garantan que se preserve a confidencialidade da información, a súa integridade e dispoñibilidade, asegurando que os usuarios teñan acceso única e exclusivamente á información que requiran para o exercicio das súas funcións.

Por iso, todos os empregados son responsables de preservaren a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos activos de información de ALSA, e deberán cumprir para iso coas políticas e procedementos que integran o Sistema de Xestión da Seguridade da Información.

Principio de saúde, seguridade no traballo e protección do medio ambiente

ALSA comprométese a alcanzar os máis altos niveis de seguridade e saúde laboral no lugar de traballo. ALSA aplica os programas, actividades de formación e controis internos necesarios para a promoción continua dunhas prácticas de traballo seguras. Con estas prácticas pretendemos evitar calquera risco para os nosos compañeiros de traballo, clientes e comunidades. A este respecto, debemos familiarizarnos e cumprir con todos os procedementos e políticas de seguridade e saúde laboral implantados, en particular, o Programa Driving Out Harm.

Con base nos medios que a empresa ofrece, todos os empregados son responsables de aseguraren que o ambiente de traballo cumpre cos requisitos de saúde e seguridade, e de desempeñaren a súa actividade dentro do máis escrupuloso cumprimento dos estándares e políticas nestas materias.

ALSA recoñece a súa responsabilidade perante a comunidade global de protexer o medio ambiente e aspira, polo tanto, a ser unha empresa ecoeficiente. Debemos promover a ecoeficiencia en todas as nosas actividades empresariais, esforzándonos por reducir o noso impacto de carbono e medioambiental global. Debemos, ademais, cumprir con todas as leis e regulamentos aplicables en materia de medio ambiente onde queira que exerzamos a nosa actividade, tratando de superar sempre os requisitos de tales disposicións alá onde esteamos presentes.

ALSA dispón de políticas, procedementos e normas de prevención de riscos laborais e protección da saúde accesibles a todos os seus empregados. Da mesma maneira, ALSA prevé en todos os seus contratos con fornecedores cláusulas que garantan que estes se comprometen a respectar e cumprir coa lexislación en materia de prevención de riscos laborais, a velar pola seguridade dos seus traballadores no exercicio das súas obrigas profesionais e a protexer o medio ambiente e a xestión eficiente e eficaz de emisións e residuos.

A concepción do transporte desde unha visión integral e a satisfacción permanente do cliente son as premisas sobre as que ALSA desenvolve a súa actividade baixo os seguintes Valores: Excelencia, Seguridade, Clientes, Persoas e Comunidade.

Estes principios e valores polos que debemos guiarnos serán adoptados por todas as liñas de negocio de ALSA e convenientemente transmitidos polos responsables a todo o persoal da empresa. A identificación coa nova Visión e Valores servirá de guía en todas as nosas liñas de negocio, facilitará a toma de decisións e fortalecerá a nosa posición como operador líder no mercado do transporte.

Principio de drogas e alcohol

Queda estritamente prohibido posuír, distribuír ou consumir calquera tipo de droga durante as horas de traballo. O consumo de alcohol durante horas de traballo non está permitido. Excepcionalmente poderá consumirse moderadamente alcohol en celebracións, comidas e demais situacións propias da cultura ou costumes e sempre e cando non lle afecte ao desempeño das tarefas relacionadas co posto de traballo.

Auditorías e inspeccións

Todos os empregados debemos colaborar plenamente coas auditorías, investigacións e indagacións internas e externas que realice a empresa. Así mesmo, no desenvolvemento da nosa actividade, podemos estar suxeitos a investigacións ou solicitudes de información por parte de funcionarios públicos ou organismos reguladores. Se temos coñecemento de calquera potencial investigación ou indagación, debemos notificarllo inmediatamente ao noso superior xerárquico e á Dirección de Asesoría Xurídica antes de adoptar algunha medida ao respecto. Todos os empregados deberán colaborar plenamente e calquera información que proporcionen deberá ser veraz, clara e completa.

Con respecto ás auditorías, investigacións e indagacións, NON se debe:

• Destruír, alterar nin ocultar documentos en previsión dunha solicitude destes ou en reposta a dita solicitude.

• Proporcionar declaracións incompletas —salvo falta absoluta de dispoñibilidade sobre a información ou documentación requirida—, falsas ou enganosas a un investigador da empresa ou funcionario público ou intentar influír sobre outras persoas para que as proporcionen.

• Realizar unha investigación individualmente, dado que deben asignarse os recursos necesarios e apropiados para as investigacións.

6. SITUACIÓNS CONTRARIAS AO CÓDIGO ÉTICO E DE BOAS PRÁCTICAS

O Código aborda posibles dilemas éticos ou xurídicos, pero non pode contemplar todas as posibles situacións que poden presentarse. Se nos encontramos fronte a unha situación difícil, é posible que o Código e os procedementos e políticas correspondentes sexan suficientes para guiarnos; non obstante, en situacións máis complexas pode ser necesario buscar unha orientación adicional. Cada un de nós ten a responsabilidade de obter o asesoramento necesario.

Polo exposto, toda actuación contraria ao previsto nos seguintes apartados deberá pórse en coñecemento da empresa á maior brevidade posible, a través das canles ás cales se refire o epígrafe 8 do presente documento.

6.1 Seguridade e legalidade nas operacións

Considéranse actuacións contrarias á seguridade e á legalidade nas operacións todas aquelas accións ou omisións que, no desempeño da prestación de traballo, impliquen un menoscabo en interese de NEG e/ou da División ALSA.

O persoal da División ALSA deberá actuar sempre en interese de NEG e facer unha utilización adecuada dos medios postos á súa disposición e evitar actuacións que poidan producirlle prexuízos.

Os empregados protexerán e coidarán os activos da empresa dos cales dispoñan ou aos cales teñan acceso autorizado, que se usarán de forma adecuada á finalidade das súas funcións para cuxo exercicio se entregaron.

Os empregados obríganse ao cumprimento de toda a normativa que lles resulte de aplicación no cumprimento dos seus deberes e obrigas laborais. Neste sentido, ao ser a nosa actividade principal a prestación de servizos públicos de transporte de viaxeiros, cobra especial importancia o máis pleno e estrito cumprimento das normas reguladoras do transporte por estrada; por iso, con carácter enunciativo e non limitativo, terá a consideración de incumprimento do presente Código:

- A manipulación do tacógrafo ou os seus elementos, do limitador de velocidade ou outros instrumentos ou medios de control que exista a obriga de levar instalados no vehículo, destinada a alterar o seu normal funcionamento.

- A carencia do tacógrafo, do limitador de velocidade ou os seus elementos ou outros instrumentos ou medios de control que exista a obriga de levar instalados no vehículo.

- A falsificación de follas de rexistro, tarxetas de condutor ou outros elementos ou medios de control que exista a obriga de levar no vehículo, así como o falseamento do seu contido ou alteración das mencións obrigatorias da folla de rexistro ou tarxeta do condutor.

- Non levar introducida a correspondente folla de rexistro ou tarxeta do condutor no tacógrafo, cando isto resulte esixible, levar introducida unha folla de rexistro sen anotar o nome e apelido do condutor, ou levar introducidas as follas de rexistro ou tarxetas correspondentes a outro condutor.

- A carencia de follas de rexistro do tacógrafo, da tarxeta do condutor ou dos documentos impresos que exista a obriga de levar no vehículo.

- A falta de realización daquelas anotacións manuais relativas á actividade do condutor que exista a obriga de levar a cabo por parte deste cando o tacógrafo estea avariado.

- A utilización dunha mesma folla de rexistro durante varias xornadas, cando iso dese lugar á superposición de rexistros que impidan a súa lectura.

- A utilización no tacógrafo de máis dunha folla de rexistro durante unha mesma xornada pola mesma persoa, salvo cando se mude de vehículo e a folla de rexistro utilizada no tacógrafo do primeiro vehículo non se encontre homologada para a súa utilización no do segundo.

- O trato desconsiderado da palabra ou obra cos usuarios por parte do persoal da empresa no transporte de viaxeiros.

- A non comunicación á empresa da perda do permiso de conducir o calquera habilitación precisa para o desempeño das súas funcións profesionais.

- Acudir ao traballo ou desempeñalo baixo os efectos do alcohol ou substancias estupefacientes ou psicotrópicas.

- Calquera conduta neglixente ou intencionada que poña en risco a seguridade física ou a integridade propia ou doutras persoas (compañeiros, viaxeiros, peóns ou outros condutores, terceiros en xeral) ou de activos da empresa.

6.2 Corrupción

Toda acción ou omisión que xere ou poida xerar unha posible situación de corrupción e/ou suborno deberá pórse en coñecemento da empresa con carácter inmediato.

Con carácter enunciativo e non limitativo, considérase unha actuación contraria ao presente Código o suborno, o tráfico de influencias e demais actuacións de similares características tipificadas no Código Penal.

Dada a relevancia e transcendencia pública, nos últimos tempos, de determinadas condutas ou comportamentos no ámbito empresarial, que poderían xerar rexeitamento social e, en determinados casos, a comisión dunha ilegalidade, para os efectos deste Código, entenderase por suborno, tráfico de influencias, outros subornos e funcionario público o que se indica seguidamente:

Suborno

O ofrecemento ou a entrega de dádiva ou retribución de calquera clase a unha autoridade, funcionario público ou persoa que participe no exercicio da función pública para que realice un acto contrario aos deberes inherentes ao seu cargo ou un acto propio do seu cargo.

Tráfico de influencias

Influír nun funcionario público ou autoridade usando calquera situación derivada da súa relación persoal con este ou con outro funcionario público ou autoridade para conseguir unha resolución que lle poida xerar directa ou indirectamente un beneficio económico persoal ou a un terceiro.

Outros subornos

A promesa, oferta ou entrega, directa o indirecta, de calquera aliciente monetario ou doutra índole a unha persoa, para que esta, incumprindo as súas obrigas, actúe ou deixe de actuar co fin de obter ou manter unha operación comercial ou vantaxe improcedente na realización dunha actividade empresarial.

Funcionario público

Unha persoa que ocupa un cargo lexislativo, administrativo ou xudicial nun determinado país (incluídos todos os estamentos e organismos gobernamentais, quer nacionais, quer locais), sexa por nomeamento ou por elección. Calquera persoa que exerce unha función pública para un determinado país, incluídas axencias e empresas públicas. Calquera axente ou representante dunha organización pública internacional. Inclúe, tamén, candidatos a cargos políticos, empregados ou membros, ou partidos políticos.

6.3 Delitos económicos

Toda acción ou omisión que xere ou poida xerar un indicio da comisión dun delito económico, conforme o establecido no Código Penal, sempre e cando mediase mala fe, deberá ser posto en coñecemento da empresa con carácter inmediato.

Para estes efectos, enténdese por delitos económicos, estafas, insolvencias punibles, delitos contra a Facenda Pública e a Seguridade Social, falsificación de certificados, apropiación indebida e demais actuacións de similares características tipificadas no Código Penal.

Dada a particularidade e complexidade desta materia, o Comité de Cumprimento estará a disposición de calquera traballador para resolver calquera dúbida sobre a concorrencia ou non dalgún feito tipificable baixo esta categoría.

6.4 Prácticas anticoncorrenciais

Toda acción ou omisión que xere ou poida xerar un presunto delito de competencia desleal, así como outras prácticas anticoncorrenciais, descritas na normativa, deberán ser postas en coñecemento da empresa con carácter inmediato.

Só unha competencia leal e íntegra lles permite aos mercados desenvolvérense libremente.

Todos os traballadores quedan obrigados polas regras de leal competencia. A determinación de se un asunto está suxeito á lexislación de defensa da competencia pode presentar dificultades, principalmente debido ao feito de que as normas poden variar dun país e dun suposto a outro. En calquera caso, os traballadores non deben obter información da competencia mediante espionaxe industrial, suborno, roubo ou escoitas electrónicas, ou comunicar intencionadamente información falsa sobre competidores ou os seus produtos ou servizos.

6.5 Descubrimento e revelación de segredos

Toda acción ou omisión que xere ou poida xerar un presunto delito de descubrimento e revelación de segredos (información privilexiada), conforme o descrito no Código Penal, deberá pórse en coñecemento da empresa con carácter inmediato.

Considérase información privilexiada toda a información referida a ALSA que non sexa pública. A información privilexiada pódese adquirir como consecuencia do cargo e das responsabilidades dun traballador ou involuntariamente, e inclúe información non pública, tal como: resultados e/ou orzamentos financeiros, dividendos, fusións ou adquisicións, desinvestimentos, concesións de contratos ou plans estratéxicos, información de litixios, mudanzas na dirección e contratos ou relacións comercias.

A información privilexiada non debe publicarse nin pórse a disposición de terceiros sen autorización para iso. A publicación de información privilexiada está prohibida cando se realice fóra do ámbito habitual das funcións laborais ou no cumprimento doutras obrigas en nome de ALSA. Isto aplícase tanto á información publicada dentro de ALSA, como a publicada fóra de ALSA, incluídos xornalistas, analistas financeiros, clientes, consultores, familiares ou amigos. Ademais, os traballadores deben asegurarse sempre de que os soportes que conteñan información privilexiada se manterán de tal forma que se imposibilite o acceso a persoas non autorizadas.

6.6 Propiedade intelectual e industrial, danos derivados do uso indebido de ferramentas de traballo

Toda acción ou omisión que xere ou poida xerar un presunto delito contra a propiedade intelectual, danos no sistema informático da empresa, entre outros, deberá pórse en coñecemento da empresa con carácter inmediato.

Os empregados respectarán a normativa da propiedade intelectual e o dereito de uso que corresponde a NEG e/ou a ALSA en relación coas licenzas, proxectos, programas e sistemas informáticos; equipos, tecnoloxía, «know-how» e, en xeral, outras obras e traballos desenvolvidos ou creados en NEG e/ou en ALSA.

Os empregados absteranse de utilizar, en beneficio propio, oportunidades de negocio que sexan de interese de NEG e/ou ALSA.

Os empregados deberán respectar as normas específicas reguladoras da utilización do correo electrónico, acceso á Internet ou outros medios postos á súa disposición, sen que en ningún caso poida producirse un uso inadecuado destes.

Os empregados comprométense a cumprir coas súas obrigas de deber de segredo e confidencialidade respecto a cantos datos e informacións coñezan como consecuencia do normal desenvolvemento e cumprimento da relación de traballo; dita obriga permanecerá vixente aínda despois de finalizada a relación de traballo na empresa.

6.7 Conflito de interese

Considerarase conflito de interese toda situación en que os intereses das persoas vinculadas co NEG puidesen chegar a ser, de forma directa ou indirecta, distintos ou opostos aos intereses das sociedades integrantes do Grupo, quer por razóns persoais, profesionais, empresariais, quer por calquera outra doutra índole; e deberase, a este respecto, atender ao regulado neste documento.

A modo de exemplo, non exhaustivo, algunhas situacións que denotan conflito de interese son:

- Realizar un contrato a nome de NEG cunha empresa fornecedora que estea participada ou xestionada por un familiar ou amigo persoal.

- Traballar como colaborador dun fornecedor ou cliente de ALSA.

- Levar a cabo negocios por conta propia cuxa natureza for similar ao traballo desempeñado en ALSA.

- Ter interese persoal o económico nun negocio con ALSA.

- Obter unha vantaxe persoal ou ganancia económica —á marxe da normal remuneración— como resultado dun acordo acadado por un terceiro co Grupo NATIONAL EXPRESS.

7. NORMAS DE APLICACIÓN A REGALOS-HOSPITALIDADE/ CONTRIBUCIÓNS POLÍTICAS E PATROCINIOS

Con relación á cortesía empresarial, os regalos e a hospitalidade que se ofrecen ou reciben de clientes, fornecedores e outros socios son unha práctica moi estendida para fomentar as boas relacións e para mostrar recoñecemento polo trato profesional. En todo caso, esta cortesía non deberá influír, ou dar a impresión de facelo, en ningunha decisión empresarial.

En ningún caso se permitirán regalos en metálico e/ou títulos de diñeiro.

Nestas situacións debemos deixarnos guiar polo bo xuízo, a discreción e a prudencia.

En canto á entrega e/ou recepción de regalos e/ou mostras de hospitalidade, tales como entradas a eventos, viaxes, aloxamentos e outros, non se permitirán aquelas entregas e/ou recepcións por valor superior a 150 euros ou o seu valor equivalente noutra divisa. En calquera caso, avaliarase a frecuencia de ditos regalos/hospitalidade, e deberá, en caso de dúbida, consultarse co correspondente superior xerárquico, o Comité de Cumprimento ou o Servizo Corporativo da Asesoría Xurídica.

De conformidade con isto, o persoal de ALSA ten a obriga de enviar ao enderezo de correo electrónico buzon.compliance@alsa.es información de calquera regalo ou mostra de hospitalidade, cuxo valor económico estea comprendido entre os 100 e os 150 euros, conforme o modelo que se puxo á súa disposición. A referida información inclúe tanto os regalos/mostras de hospitalidade que se reciban como traballadores de ALSA, como os que se lles ofrezan a terceiros, no nome da empresa ou no noso nome na nosa condición de persoal de ALSA. Quedan unicamente excluídas as atencións natalicias enviadas, cuxa entrega se organiza de maneira centralizada pola empresa.

ALSA non realiza contribucións políticas. Como membro responsable da sociedade, ALSA realiza doazóns monetarias ou de servizos para educación, cultura e proxectos de interese social e humanitario. Os patrocinios dos cales ALSA obtén publicidade non se consideran doazóns; tampouco se consideran doazóns as contribucións a asociacións patronais nin as cotas de asociación en organizacións que sirvan a intereses empresariais. Algunhas doazóns están sempre prohibidas, incluídas as doazóns a (1) persoas e organizacións con ánimo de lucro; (2) realizadas en contas privadas; (3) a organizacións cuxos obxectivos son incompatibles cos principios corporativos de ALSA; ou (4) que puidesen danar a reputación de ALSA.

Todas as doazóns deben ser transparentes. Isto implica que a identidade do receptor e o uso previsto da doazón debe ser transparente e que a súa razón e obxectivo deben estar xustificados, documentados e aprobados conforme as normas internas.

Patrocinar significa calquera contribución realizada por ALSA, en diñeiro ou especie, para un evento organizado por un terceiro como contraprestación por anunciar a marca ALSA.

Todos os patrocinios deben ser transparentes, por escrito e para obxectivos empresariais lexítimos e proporcionados, non excesivos, coa contraprestación ofrecida polo organizador do evento.

8. PROCEDEMENTO PRESENTACIÓN DE ALERTAS. CANLE «LIÑA DE AXUDA»

ALSA está comprometida co fomento dun ambiente de traballo no cal os empregados se sintan libres de poderen comunicar calquera situación ou feito que lles preocupe ou que estimen importante para a empresa.

Neste sentido, calquera traballador de ALSA que teña un indicio razoable da existencia dunha conduta, feito ou omisión que vulnere o presente Código pode, en primeira instancia, resolver calquera dubida ou cuestión ou notificar unha alerta co seu superior xerárquico ou co Comité de Cumprimento.

De igual modo, se por calquera motivo ao traballador non lle parece adecuado ou posible solicitar a axuda de calquera destas persoas, o traballador pode formular a pregunta/cuestión e/ou alerta a través do sistema LIÑA DE AXUDA.

O sistema LIÑA DE AXUDA tamén se encontra á disposición de todos os grupos de interese.

Para aumentar a confidencialidade do sistema, ALSA decidiu externalizar a xestión da liña telefónica que vai recibir as alertas e contratou un fornecedor externo especializado neste tipo de servizos. As alertas trataranse nunha contorna segura, por un número restrinxido de empregados do fornecedor de servizos cunha adecuada formación profesional.

ALARES SOCIAL CEE S.A. (ALARES) é a empresa encargada de xestionar o número telefónico onde os empregados poden notificar aquelas condutas que contraveñan o disposto no presente documento.

O uso da LIÑA DE AXUDA é completamente voluntario e rexerase polas seguintes condicións de uso:

As persoas que tivesen indicios razoables da comisión dalgunha irregularidade ou dalgún acto contra a legalidade vixente ou contra as normas de actuación do presente Código Ético informarán a través da canle telefónica LIÑA DE AXUDA (+34) 900.901.427 da presunta irregularidade da cal teñen coñecemento.

O teléfono ten carácter gratuíto e encóntrase dispoñible de luns a venres laborables de 9.00 a 14.00 horas.

Toda persoa que chame á LIÑA DE AXUDA deberá identificarse convenientemente e non se admitirán, en ningún caso, denuncias anónimas. O sistema incorporará os datos de denunciante e denunciado, os feitos denunciados e o resultado das investigacións.

ALSA fará todo o que estea na súa man para protexer a identidade de toda `persoa que recorra á canle LIÑA DE AXUDA, en consonancia coa resolución do asunto e de conformidade coa lexislación aplicable. En todo caso, a identidade do informante terá a consideración de información confidencial e en ningún caso a súa identidade lle será indicada ao denunciado nin a terceiros. Todos os informes se investigarán con rapidez e detalle, de acordo coa lexislación aplicable.

Os resultados da investigación de calquera asunto presentado a través do sistema comunicaranse a través de ALARES ao Comité de Cumprimento.

Tras a recepción dun informe do fornecedor externo, o Comité de Cumprimento levará a cabo unha primeira revisión e avaliación do informe, e decidirá quen necesita coñecer este, así como a resposta adecuada que, no prazo oportuno, deba darse.

O Comité de Cumprimento é tamén responsable da supervisión de calquera das accións correctivas, que poden incluír procedementos disciplinarios, de acordo coas regulacións nacionais.

En canto se tomase a decisión de investigar unha alerta, o Comité de Cumprimento notificarallo a toda persoa implicada na alerta, co fin de permitirlle sen demora exercer os seus dereitos, incluídos o seu dereito de defensa. Non obstante, o Comité de Cumprimento ten dereito a adoptar medidas cautelares, por exemplo, as necesarias para evitar a destrución de probas con relación á alerta, antes de notificarlla á persoa implicada.

O Comité de Cumprimento pode responder e comunicarse coa persoa que fixo a alerta a través do fornecedor externo. O Comité de Cumprimento comunicaralle sen demora á persoa que fixo a alerta os resultados da investigación a través do fornecedor externo. O fornecedor externo obterá á súa vez do empregado a súa reacción respecto da información comunicada polo Comité de Cumprimento.

Naqueles casos nos cales non se poida verificar a identidade do denunciante por utilizar un nome falso, a denuncia efectuada quedará inmediatamente invalidada.

Corresponderalle ao Servizo Horizontal de Recursos Humanos a decisión sobre a abertura de expediente sancionador ao infractor sobre a base do resultado da investigación.

No caso de que a investigación demostre que a denuncia se fixo inxustificadamente ou foi emprendida por motivos indebidos ou de mala fe, ou sen un compromiso razoable e probable, o Comité de Cumprimento poderá tomar medidas disciplinarias contra o denunciante.

9. POLÍTICA DISCIPLINARIA. CONSECUENCIAS

Sen prexuízo dos efectos que teñan no ámbito penal as prácticas cuxa existencia demostrase como certa, a identificación, por parte do Comité de Cumprimento, de condutas que estivesen tipificadas na normativa laboral de aplicación (Estatuto dos Traballadores, Convenio Colectivo ou Laudo, etc.) como susceptibles de sanción, implicará o inicio por parte da Dirección de RR. HH. do pertinente proceso disciplinario contra a persoa ou persoas de quen se acreditase a implicación en ditas condutas.

Este proceso iniciarase coa abertura, cando sexa necesario, de acordo coa norma de referencia, do correspondente expediente, e tras a súa tramitación, se procedese, aplicarase a sanción laboral de acordo coa legalidade e con criterios organizativos internos. Non se tolerará ningún incumprimento do Código. As accións ou omisións, que constitúan incumprimentos graves ou moi graves das previsións do Código, poderán considerarse faltas laborais, e sancionarse como tales, de acordo coa tipificación e graduación destas, reguladas nos convenios colectivos aplicables, ou na lexislación vixente.

Calquera violación do Código pode implicar, ademais, o incumprimento da lexislación vixente, de maneira que os responsables poderán ser declarados como tales desde un punto de vista civil, penal ou administrativo.

En calquera caso, a Dirección de RR. HH. respectará todas as garantías legais.

10. PROTECCIÓN DO EMPREGO

A empresa valora a axuda dos empregados que deciden alertar de posibles irregularidades; para iso, tomará as medidas necesarias para protexer ditos empregados que, de boa fe, informasen a través do Proceso de Alerta Interno (LIÑA DE AXUDA) sobre unha situación ilegal ou actuación irregular protexida polo presente Código, mesmo se ditas declaracións ou revelacións resultasen ser inexactas.

ALSA non tolerará ningunha represalia contra aqueles empregados que comuniquen algún problema de boa fe e/ou que axuden nas investigacións de posibles infraccións do Código. Boa fe significa comunicar un asunto sen ningunha malicia, sen buscar o beneficio persoal e con razóns fundadas para crer na súa veracidade.

11. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN. DEBER DE SEGREDO E CONFIDENCIALIDADE

A empresa garante o cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), vixente en cada momento, e o Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RXPD), e en concreto o cumprimento da obriga de deber de segredo e confidencialidade, incorporando as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco; todo iso, para evitar a alteración, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos, a comunicación ou acceso non autorizado a ditos datos, tendo en conta o estado da tecnoloxía, da natureza dos datos persoais almacenados e dos riscos aos cales están expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, e observar en todo momento o deber de confidencialidade e segredo profesional que impón a lexislación vixente en materia de protección de datos.

A recollida, utilización, tratamento e conservación dos datos de carácter persoal dos clientes realízanse garantindo, en todo momento, o dereito á intimidade e o cumprimento da lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Co fin de poder defender debidamente os seus intereses, informarase o denunciado no prazo máis breve posible dos feitos denunciados, dos destinatarios da información, do departamento responsable do sistema e dos seus dereitos en materia de protección de datos.

Os datos cancelaranse nun prazo máximo de dous meses tras a fin das investigacións se os feitos non se probasen. En caso de comezar accións, os datos conservaranse en canto sexa necesario para o exercicio por parte da empresa dos seus dereitos en xuízo.

Para o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do seu tratamento, ou oposición, así como o dereito á portabilidade dos datos; de ser caso, poderá dirixir un escrito a ALSA GRUPO, S.L.U., Calle Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid ou ao enderezo de correo electrónico asesoria@alsa.es, anexando, en todo caso, para o exercicio do dereito solicitado, fotocopia do seu DNI ou documento equivalente válido en dereito que permita acreditar a súa identidade. Así mesmo, se considera que os seus datos foron tratados de forma inadecuada, poderá dirixirse ao Delegado de Protección de Datos (dpo@alsa.es) ou poderá presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

12. COMUNICACIÓN E DIFUSIÓN DO CÓDIGO ÉTICO

A Dirección Xeral da empresa comunicará e difundirá entre os empregados, directivos e administradores de ALSA o presente Código Ético.

O Comité de Cumprimento do Código Ético avaliará e realizará un relatorio anual sobre o grao de cumprimento do Código Ético. O relatorio presentarase ante o Consello de Administración.

13. APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN E ENTRADA EN VIGOR

O Conselleiro Delegado de ALSA aprobou, no ano 2010, o Código Ético, e entrou en vigor o 1 de decembro de 2011.

Efectuouse unha actualización deste, que se aprobou o 21 de decembro de 2016 e entrou en vigor o día 1 de xaneiro de 2017.

Adicionalmente, levouse a cabo unha nova actualización deste (documento presente) durante o mes de decembro de 2018, que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2019.