Aquests informes es publiquen com un exercici de transparència per part d'aquestes empreses amb els seus grups d'interès, rendint comptes dels seus compromisos en matèria de sostenibilitat sota un enfocament econòmic, social i ambiental.

Els continguts d'aquests informes fan referència a les dades compreses des de l'1 de gener al 31 de desembre dels anys assenyalats en cada cas, i cobreixen totes les activitats d'aquestes organitzacions: