AVÍS

Informem que, davant les excepcionals circumstàncies que han concorregut en aquesta XX edició, l'organització de l'concurs, que està facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases, ha decidit ampliar el termini de presentació d'obres de la present edició fins al 30 de abril de 2021.

Tots els relats presentats a el certamen fins al 30/ d'abril participen en aquesta XX edició, que tindrà per tant un caràcter bianual, i el veredicte es farà públic el 30 de juny de 2021.

/Moltes gràcies per la seva participació.

XX EDICIÓ CONCURS "CUENTOS SOBRE RUEDAS” (CONTES SOBRE RODES)

Amb la finalitat de fomentar la creació literària referida a l’àmbit dels viatges i el transport d’autocar, així com promoure l’hàbit de la lectura entre els viatgers, ALSA convoca la XX edició del concurs de relats breus Contes sobre rodes, que es regirà d’acord amb les bases següents:

1. Poden participar en el concurs tants autors com desitgin, amb una o més obres escrites en castellà.

2. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i tenir alguna relació amb el món dels viatges i el transport en autocar.

3. L’extensió no podrà ser superior a 10 folis o DIN A4 mecanografiats per una sola cara, amb una extensió màxima de 3.000 paraules.

4. El termini de presentació de les obres finalitzarà el 30 d’abril de 2020.

5. Les obres hauran de ser enviades per duplicat a l’adreça següent:

President del Jurat
Contes sobre Rodes
C/ Miguel Fleta, 4, 1a
28037 – Madrid

o bé per correu electrònic a l’adreça: cuentosobreruedas@alsa.es

6. Cada còpia anirà signada amb el nom, cognoms, adreça i telèfon de l’autor, o bé amb el seu pseudònim, cas en el qual serà indispensable que vagi acompanyada d’una plica tancada que contingui la identitat del concursant.

7. El concursant haurà d’adjuntar una declaració en què garanteixi l’autoria de l’obra i que els drets d’aquesta no estan compromesos de cap manera ni pendents de decisió en cap altre concurs literari.

8. Un cop es faci pública la decisió, els originals no premiats o seleccionats pel jurat per publicar-los seran destruïts, sense que sigui possible cap reclamació en aquest sentit.

9. L’autor cedirà expressament a ALSA els drets de l’obra presentada per publicar-la en una edició de caràcter no venal de la col·lecció de llibres d’ALSA, que integrarà l’obra premiada i d’altres seleccionades pel jurat.

10. El jurat estarà format per persones de prestigi reconegut del món literari i cultural designats per ALSA, i no se’n desvetllarà la composició fins al moment de la decisió.

11. El jurat, la decisió del qual serà inapel·lable, concedirà un únic premi dotat amb 6.000 euros. La decisió es farà pública abans del 30 de juny de 2020 a través del lloc web: www.alsa.es.

12. ALSA queda facultada per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases. La participació en el concurs implica la plena acceptació de les bases, que queden dipositades davant notari.