AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA

Mitjançant aquest avís legal, ALSA GRUPO, SLU, amb domicili a Madrid, carrer Miguel Fleta, número 4, informa els usuaris de la pàgina web de la seva propietat sobre les condicions d'ús d'aquest lloc web, així com de la seva política de privadesa i protecció de dades de caràcter personal, per tal que els usuaris determinin, de manera lliure i voluntària, si volen facilitar les dades personals que els puguin sol·licitar pels serveis oferts per les empreses del sector transport i logística del seu àmbit (d'ara endavant, LES EMPRESES) a través d'aquest mitjà.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, i es compromet a l'observança i compliment rigorós de les disposicions que aquí s'exposen, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.

L'usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pugui perjudicar la imatge, els interessos i els drets d'ALSA GRUPO, SLU o de LES EMPRESES. En cas d'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús d'aquest lloc web, o de sospita raonable per part de l'empresa que l'usuari les està incomplint, ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat.

L'usuari pot proporcionar-nos, de forma voluntària, informació de caràcter personal, ja sigui a través de determinats formularis de recollida de dades inclosos en les diferents seccions de la web, ja sigui mitjançant les adreces de correu electrònic habilitades a aquest efecte. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que el subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels diferents formularis i adreces de correu electrònic d'aquesta pàgina web implica que s'accepta i es consent el tractament d'aquestes en els termes indicats en aquesta política de privadesa.

Les dades personals recollides són objecte de tractament, tant automatitzat com, si s'escau, convencional, i són incorporades i conservades d'una banda, en determinats fitxers titularitat d'ALSA GRUPO, SLU, i de l'altra, en els fitxers de LES EMPRESES que calgui, que actuen com a Responsables dels Fitxers que corresponguin, i tots ells estan degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades.

En general, la recollida i tractament de les vostres dades personals té com a finalitats les que es relacionen a continuació: (i) poder contactar amb l'usuari; (ii) atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos; (iii) gestionar les tasques bàsiques d'administració; (iv) atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hagin remès a través d'aquest mitjà; (v) gestionar satisfactòriament la compra de bitllets en línia; (vi) gestionar l'alta, modificació o baixa de les targetes de fidelització ofertes per la companyia; (vii) mantenir-vos informats, bé per correu electrònic, bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis (si s'escau, gestionar-ne l'adequada prestació) relacionats amb ALSA GRUPO, SLU o amb empreses del sector de transport de viatgers per carretera relacionades amb aquesta que poguessin resultar del vostre interès; (viii) gestionar la vostra participació en els cursos de formació oferts per l'empresa a través d'aquest mitjà; (ix) portar a terme les gestions necessàries per adequar la vostra participació en processos de selecció de personal oferts per la companyia; (x) gestionar adequadament la vostra participació en els concursos, sortejos i promocions oferts per ALSA a través d'aquest mitjà; (xi) gestionar adequadament les sol·licituds de remissió del butlletí informatiu de l'empresa, etc.

Pel que fa al tractament de les vostres dades amb finalitats promocionals o publicitàries, es facilita a l'afectat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, el procediment oportú, senzill i gratuït, perquè pugui assenyalar lliurement la seva oposició en aquest sentit.

Els destinataris de la informació facilitada són el personal responsable de l'empresa Responsable del Fitxer que correspongui, i l'usuari és informat, en cada supòsit concret i de forma expressa, de qui són els destinataris concrets de la informació subministrada, que es comprometen en la utilització de les dades facilitades a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb les finalitats assenyalades.

Així mateix, s'informa els usuaris registrats, mitjançant l'enviament d'informació relacionada amb el seu CV, que les seves dades poden ser cedides a LES EMPRESES amb la finalitat de gestionar oportunament el procés de selecció corresponent. Mitjançant l'enviament de les dades, l'usuari accepta i consent el tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat assenyalada. Específicament , i per als supòsits de pagament a través del seu operador mòbil suportat sota la plataforma operada per Cashlog , SL ( " Pagament contra la factura telefònica mòbil" ) , Un. Consent que l'operador mòbil faciliti el seu número de telèfon mòbil a ALSA GRUPO , SAU a l'efecte d'implementar el pagament i als efectes de lliurar el bitllet de transport .

De la mateixa manera, s'informa aquells usuaris dels serveis de compra de bitllets en línia que hagin optat en la seva última compra per contractar l'assegurança addicional de transport oferta per la companyia, que en les pròximes compres de bitllets a través de la web, els apareixerà marcada per defecte a la pantalla la casella de contractació de l'assegurança addicional de viatge. No obstant això, en tot cas, l'usuari pot desmarcar la casella en el moment de la compra de bitllet en línia, acció que implicarà la no-contractació de l'esmentada assegurança.

Amb l'acció de remissió de les vostres dades personals mitjançant el correu electrònic, entenem que ens autoritzeu de forma expressa per al tractament d'aquestes i, de forma específica, per poder tractar-les, si s'escau, amb finalitats publicitàries, tret que hi manifesteu la vostra oposició, a aquest efecte, al mateix correu electrònic.

A més, segons el que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en cas que ens faciliteu informació relativa a la vostra ideologia, afiliació sindical, religió o creences, haureu de prestar-nos el vostre consentiment exprés i per escrit per poder tractar aquesta informació. De la mateixa manera, el tractament de les dades relacionades amb l'origen racial, salut o vida sexual de l'usuari requereixen consentiment exprés per poder tractar aquesta informació. En cas que no ens atorgueu els consentiments descrits, procedirem a esborrar automàticament les dades referenciades.

Pel que fa a les possibles comunicacions de dades a tercers, informarem l'afectat, oportunament en cada cas, tot facilitant-li el mitjà per oposar-s'hi, d'acord amb la normativa vigent.

Qualsevol usuari registrat pot, en qualsevol moment posterior, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, revocar l'autorització concedida per al tractament de les dades personals.

Podeu dur a terme l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, mitjançant sol·licitud dirigida a la nostra adreça de correu electrònic establerta a aquest efecte: ajuridica@alsa.es , o a l'adreça postal: ALSA GRUPO, SLU, Dpto. Asesoría Jurídica, Polígono del Espíritu Santo, Calle Irlanda, s/n, Portal 5, 33010, Oviedo, i adjuntar, en tot cas, fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la vostra identitat.

L'usuari ha de respondre, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret d'excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d'accions que procedeixin en dret. L'usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

ALSA GRUPO, SLU ha de complir el que disposa la normativa vigent pel que fa al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o les finalitats per a les quals va ser recaptada, i bloquejar-la, amb la finalitat de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció d'aquestes responsabilitats. Un cop transcorreguts els esmentats terminis, s'elimina definitivament aquesta informació mitjançant mètodes segurs.

Els menors de 14 anys no han d'enviar cap mena d'informació personal sense el consentiment del pare o tutor. ALSA GRUPO, SLU no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.

ALSA GRUPO, SLU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, en funció del tipus d'informació tractada, i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. ALSA GRUPO, SLU, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envieu per Internet. Amb aquesta finalitat, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet l'encriptació de la informació que ens envieu, fet que n'evita la lectura fins i tot si és interceptada inadequadament. El servidor d'ALSA està certificat, de manera que el seu navegador pot confirmar la identitat d'ALSA abans que sigui enviada cap transmissió. Aquest certificat garanteix la identitat de l'ordinador de destinació al qual s'estan enviant les dades. Podeu reconèixer que la seguretat SSL està operativa gràcies a la icona en forma de cadenat que apareix a la part inferior de la majoria de navegadors. Si cliqueu sobre aquesta icona us apareixerà el certificat associat a la connexió de seguretat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-vos com a usuaris concrets i permet desar les vostres preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiteu.

Aquells usuaris que no vulguin rebre cookies o vulguin ser informats abans no s'emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

ALSA GRUPO, SLU s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

ALSA GRUPO, S.L.U. no es responsabilitza de cap manera i en cap cas d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que puguin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), de manera directa o indirecta, a través d'aquest lloc web. La presència d'enllaços en el lloc web, tret de manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Aquests enllaços no representen cap mena de relació entre ALSA GRUPO, S.L.U. i els particulars o empreses que puguin accedir a llocs web aliens a ALSA GRUPO, S.L.U. mitjançant aquests enllaços. ALSA GRUPO, S.L.U. es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen al lloc web.

ALSA GRUPO, S.L.U. presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. ALSA GRUPO, S.L.U. no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d'aquest lloc web. En qualsevol cas, ALSA GRUPO S.L.U. durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica

ALSA GRUPO SLU es reserva el dret a modificar aquest Avís Legal i Política de Privadesa per adaptar novetats legislatives o jurisprudencials, motiu pel qual en recomanem la lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web.

ALSA GRUPO, SLU proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest Avís Legal i Política de Privadesa i Protecció de Dades.

ALSA GRUPO, SLU, en virtut del que exposa l'article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i conforme al principi de transparència de la nostra companyia, informa els usuaris de la seva pàgina web sobre la seva propietat de les dades següents:

Denominació Social: ALSA GRUPO, SLU
Domicili social: Madrid, carrer Miguel Fleta, 4.
Adreça de contacte: Oviedo, Polígono Espíritu Santo, Calle Irlanda, Portal 5, 33010, Oviedo.
Telèfon de contacte: 902 42 22 42
CIF núm. B-82059478
Dades d'Inscripció al Registre Mercantil: inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 13281, Foli 119, Full M-215156,
Adreça de correu electrònic: asesoria@alsa.es

La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions allotjats en aquesta pàgina web, siguin quins en siguin el format i característiques, així com tots els Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual que hi siguin inherents, són titularitat d'ALSA GRUPO, SLU i estan protegits tant per la normativa de Propietat Industrial i Intel·lectual com per la resta de legislació que pugui ser d'aplicació. Aquest contingut no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació, ni de qualsevol altre procediment de difusió que prèviament no hagi estat autoritzat expressament. ALSA GRUPO, SLU es reserva l'exercici de les accions judicials que l'assisteixin davant de qui en vulneri els drets de titularitat als quals s'ha fet referència.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupen, és d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents d'acord amb la legislació que resulti d'aplicació.

En cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest document sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà a la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest document.