1.- Introducció.

Mitjançant aquest Avís Legal i Política de Privadesa, ALSA GRUPO, SLU, domiciliada a Madrid, al carrer Miguel Fleta, número 4, informa als usuaris de la pàgina web de la seva propietat (d’ara endavant, la "Web") i de la seva aplicació mòbil (d’ara endavant, l’"App"), sobre les condicions d'ús de la Web i l'App, així com de la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitades, amb ocasió dels serveis oferts per les empreses del sector transport i logística del seu àmbit, d'ara endavant LES EMPRESES, a través d'aquest mitjà.

2.- Titular del lloc web.

En virtut d'allò que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es comunica als usuaris d'aquest lloc web la informació següent:

Titular del lloc web www.alsa.es: ALSA GRUPO, SLU

Domicili social: C/ Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid.

CIF: B-82059478.

Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 13281, Foli 119, Full M-215.156,

Adreça electrònica: asesoria@alsa.es.

3.- Condicions d'Ús.

Tota persona que accedeixi a la Web o a l'App assumeix el paper d'usuari i es compromet a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions que aquí s'estipulen, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L'usuari es compromet a no fer servir aquest lloc web i la seva App amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d'ALSA GRUPO, SLU o de LES EMPRESES. En cas d'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús d'aquest lloc web, o de sospita raonable per part de l'empresa que l'usuari les està incomplint, ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a limitar, suspendre o posar fi al seu accés al lloc web, amb l'adopció de qualsevol mesura tècnica que calgui amb aquest fi.

4.- Responsabilitat.

ALSA GRUPO, SLU s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ALSA GRUPO, SLU no es responsabilitza de cap manera ni en cap cas d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del lloc web. La presència de links en el lloc web, llevat de manifestació expressa en sentit contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa un suggeriment, una invitació o una recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre ALSA GRUPO, SLU i els particulars o les empreses que puguin accedir a llocs web aliens a ALSA GRUPO, SLU mitjançant aquests enllaços. ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el lloc web.

ALSA GRUPO, SLU presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de manera satisfactòria. ALSA GRUPO, SLU no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d'aquest lloc web. En qualsevol cas, ALSA GRUPO, SLU durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir-ne els serveis en cas de fallada tècnica.

5. - Protecció de dades.

5.1. Responsable del tractament.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament per l'entitat ALSA GRUPO, SLU (CIF B-82.059.478, carrer Miguel Fleta, 4, 28037 Madrid), així com per LES EMPRESES quan així calgui, en funció dels serveis contractats a través d'aquest web i de l'app, que actuen, en tots dos casos , com a Responsables del Tractament.

L'usuari podrà proporcionar-nos, de manera voluntària, informació de caràcter personal, bé a través de determinats formularis de recollida de dades inclosos en les diferents seccions de la Web o de l'App, bé mitjançant les adreces electròniques habilitades a aquest efecte. El subministrament de qualsevol dada de caràcter personal través dels diferents formularis i adreces electròniques d'aquesta pàgina web implica acceptar-ne i consentir-ne el tractament en els termes que s'indiquen en aquesta política de privacitat.

5.2. Finalitats del tractament de les dades personals.

En general, la recollida i el tractament de les vostres dades personals té com a finalitats les que tot seguit es relacionen:

i. Poder contactar amb l'usuari;

ii. Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos;

iii. Gestionar les tasques bàsiques d'administració;

iiv. Atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de pressupostos que ens hàgiu tramès a través d'aquest mitjà;

v. Gestionar satisfactòriament la compra de bitllets, bons de transport i/o altres serveis contractats;

vi. Gestionar l'alta, modificació o baixa de la/les targeta/es de fidelització oferta/es per la companyia:

vii. Mantenir-vos informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils (missatges automàtics), bé per qualsevol altre mitjà que així s'hagi previst i facilitat, d'ofertes i descomptes personalitzats d'ALSA o de tercers que poguessin ser del vostre interès;

viii. Prestar serveis afegits, millores en els nostres serveis i en l'experiència del client en fer ús de la Web o de l'App.

ix.  Anàlisis estadístiques de visites a la Web i comportaments dels seus Usuaris en aquesta.

x. Gestionar la vostra participació en els cursos de formació oferts per l'empresa a través d'aquest mitjà;

xi.  Dur a terme les gestions necessàries per adequar la vostra participació en processos de selecció de personal oferts per la companyia;

xii. Gestionar adequadament la vostra participació en els concursos, sortejos i promocions que ofereixi ALSA a través d'aquest mitjà;

xiii. Gestionar adequadament la navegació a través d'aquest lloc web.

Respecte del tractament de les vostres dades amb fins promocionals o publicitaris, es facilitarà a l'interessat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, el procediment oportú, senzill i gratuït, perquè ens pugueu donar lliurement el vostre consentiment a aquest efecte. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment i sense cap cost per a l'interessat.

5.3. Legitimació.

Les bases jurídiques que en legitimen els tractaments indicats són l'execució del contracte de transport prèviament contractat, el consentiment de l'usuari i l'interès legítim d'ALSA.

5.4. Destinataris de les dades personals.

Els destinataris de la informació facilitada seran ALSA GRUPO, SLU i LES EMPRESES. Les dades personals dels usuaris seran comunicades a l'empresa que presta el servei de transport contractat per l'usuari. Els destinataris de la informació subministrada es comprometen, en la utilització de les dades facilitades, a respectar la vostra confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb les finalitats prèviament autoritzades.

Així mateix, s'informa els usuaris que enviïn informació relacionada amb el seu c.v., que les seves dades podran ser cedides a LES EMPRESES amb la finalitat de gestionar oportunament el procés de selecció que correspongui. Mitjançant l'enviament de les dades, l'usuari accepta i consent el tractament de les seves dades personals d'acord amb la finalitat assenyalada.

Específicament, i per als supòsits de pagament a través del seu operador mòbil suportat sota la plataforma operada per Cashlog, SL ( "pagament contra la factura telefònica mòbil"), l'usuari consent que l'operador mòbil faciliti el seu número de telèfon mòbil a ALSA GRUPO, SLU a l'efecte d'implementar el pagament i a l'efecte de lliurar el bitllet de transport.

5.5. Drets dels interessats.

L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, tot adreçant-se a ALSA GRUPO, SLU, mitjançant sol·licitud dirigida a la nostra adreça electrònica establerta a aquest efecte: asesoria@alsa.es o a l'adreça postal: ALSA GRUPO, SLU, Dpto. Asesoría Jurídica, c/ Miguel Fleta, 4, 28037 Madrid, i adjuntar, en tot cas fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la vostra identitat i on s'especifiqui el dret que voleu exercir.

Qualsevol interessat podrà, en qualsevol moment posterior, en els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment, revocar l'autorització concedida per al tractament de les dades personals.

L'interessat tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i davant el Delegat de Protecció de Dades d'ALSA (dpo@alsa.es).

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a excloure dels serveis qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d'altres accions que corresponguin en dret. L'usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

5.6. Termini de conservació de les dades.

Només emmagatzemem les dades personals dels usuaris en la mesura que ens calguin per tal de poder-les utilitzar segons la finalitat per a la qual es van recollir, i segons la base jurídica del seu tractament. Mantindrem les dades personals mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb l'usuari i mentre aquest no exerceixi el dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les dades personals.

En aquests casos, mantindrem les dades degudament bloquejades, sense fer-ne cap ús, mentre aquestes puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa de reclamacions o se'n pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament, que hagi de ser atesa i per a la qual en calgui la recuperació.

ALSA GRUPO, SLU complirà allò que disposa la normativa vigent quant al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o les finalitats per a les quals es va recollir, i aquesta serà bloquejada, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció de les responsabilitats esmentades. Un cop transcorreguts aquests terminis, la informació en qüestió serà definitivament eliminada per mitjà de mètodes segurs.

5.7. Informació que recollim de les visites a la web.

Recopilem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè ens la faciliti l'usuari de manera activa o perquè estigui simplement navegant a la nostra pàgina web. La informació que recopilem inclou l'adreça del protocol d'Internet (IP) del dispositiu que fa servir l'usuari, el programa de navegació utilitzat, el seu sistema operatiu, la data i l'hora d'accés, l'adreça d'Internet de la web per la qual accedeix l'usuari i també informació sobre com utilitzeu la nostra web.

Aquesta informació la fem servir per saber el temps de càrrega de la nostra web, com s'utilitza, el nombre de visites i el tipus d'informació que més consulta l'usuari. Aquesta informació ajuda a identificar si la pàgina web funciona correctament, i si detectem fallades o errors en el funcionament, a resoldre'ls i millorar el rendiment de la nostra web, per tal de poder oferir un millor servei a tots els usuaris.

En consideració a les finalitats esmentades, recollim dades d'ús i navegació a efectes estadístics i publicitaris, de control de l'ús de la nostra pàgina i de millora del coneixement sobre els interessos de l'usuari.

5.8. Menors d'edat.

Els menors de 16 anys no hauran d'enviar cap informació personal sense el consentiment del pare o tutor. ALSA GRUPO, SLU no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 16 anys sense l'autorització oportuna.

5.9. Mesures de seguretat.

ALSA GRUPO, SLU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, en funció del tipus d'informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per tal d'evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. ALSA GRUPO, SLU garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envieu per Internet. Per a això, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet el xifrat de la informació que ens envieu, tot evitant-ne la lectura fins i tot si aquesta és interceptada inadequadament. El servidor d'ALSA està certificat, de manera que el vostre navegador pot confirmar-ne la identitat abans que s'enviï cap transmissió. Aquest certificat garanteix la identitat de l'ordinador de destinació al qual s'estan enviant les vostres dades. Podeu reconèixer que la seguretat SSL està operativa mitjançant l'aparició de la icona d'un cadenat a la part inferior de la majoria dels navegadors. Si premeu aquesta icona apareixerà el certificat associat amb la connexió de seguretat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

5.10. Cookies.

L'accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació us permet d'identificar-vos com un usuari concret i desar les vostres preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visiteu.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o que vulguin ser informats abans que aquestes s'emmagatzemin a l'ordinador, poden configurar el navegador a aquest efecte. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

6.- Seguretat en les transaccions.

ALSA garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de manera encriptada mitjançant el protocol segur SSL, el qual garanteix el secret en la comunicació a través d'un diàleg amb claus de xifrat.

ALSA, amb l'objecte de garantir la seguretat de les transaccions efectuades a través d’aquesta pàgina web incorpora, en els processos de control, la verificació i gestió prèvia de la informació facilitada pel client respecte la targeta de pagament. ALSA es reserva la facultat de rebutjar la sol·licitud de contractació i compra de bitllets el pagament dels quals s'efectuï amb l’ús d'una targeta que no sigui de la seva titularitat, obtinguda fraudulentament o amb la qual es pretengui realitzar una operació fraudulenta que perjudiqui els interessos del seu titular, d'ALSA o de qualsevol tercer.

Qualssevol sol·licituds per part dels cossos i forces de seguretat de l'estat s’han d'efectuar per correu electrònic a la següent adreça: asesoria@alsa.es.

Tingueu en compte, addicionalment, que els proveïdors o emissors dels mitjans de pagament utilitzats poden tenir adoptades altres mesures antifrau i que comportin el rebuig de cert tipus d'operacions. ALSA no controla ni és responsable dels perjudicis que pogués ocasionar l'aplicació de les polítiques que tinguin aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjans de pagament.

Queda prohibida la utilització d'un mitjà de pagament titularitat d'un tercer excepte en el cas que es compti amb l'autorització expressa de l'esmentat tercer, el qual assumeix la responsabilitat de la prova d'aquesta autorització, així com tots els danys i perjudicis que es produeixin a ALSA.

7.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual.

La totalitat dels continguts, elements, dissenys i aplicacions allotjats en aquesta pàgina web, independentment del format i les característiques, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual inherents a aquest lloc web, són titularitat d'ALSA GRUPO, SLU i estan protegits tant per la normativa de propietat industrial i intel·lectual com per la resta de legislació que pugui ser d'aplicació. Aquest contingut no podrà ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de cap altre procediment de difusió que no hagi estat expressament i prèviament autoritzat. ALSA GRUPO, SLU es reserva l'exercici de les accions judicials que li pertoquin davant d'aquells que vulnerin els drets de la seva titularitat abans esmentats.

8.- Modificacions.

ALSA GRUPO, SLU es reserva el dret a modificar aquest Avís Legal i Política de Privacitat per adaptar les novetats legislatives o jurisprudencials, així com pels canvis en l'actuació i l'estratègia empresarial d'ALSA i les seves societats vinculades, per la qual cosa en recomanem la lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. Això no obstant, les relacions establertes amb els usuaris, anteriors a la modificació d'aquest Avís Legal i Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment que l'usuari va accedir al lloc Web per al seu establiment.

ALSA GRUPO, SLU proporciona als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest Avís Legal i Política de Privacitat i Protecció de Dades.

9.- Legislació i Fur aplicable.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Tenen competència per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents d'acord amb la legislació que sigui aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest document sigui declarada nul·la, es procedirà a retirar-la o substituir-la. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest document.