Política de Seguretat, Salut i Benestar

Amb l'objectiu i el ferm compromís de protegir i potenciar la salut i el benestar dels nostres treballadors i de les seves famílies, promoure uns entorns de treball segurs, saludables i sostenibles, la millora contínua, el rendiment com a empresa saludable donant suport a la millora de la comunitat i, convençuts que la seguretat i la salut són un factor fonamental de competitivitat, productivitat i sostenibilitat de l'organització, establim aquesta política, basada en els principis següents:

  • El compromís per eliminar els perills i reduir els riscos per al SSBT mitjançant la promoció de la seguretat, la salut i el benestar com a estratègia empresarial, tot mantenint i millorant la qualitat de vida dels treballadors de l'organització en consideració a les característiques epidemiològiques dins i fora del seu lloc de treball, les seves famílies i la comunitat.
  • La millora contínua de l'organització i les condicions de treball, tant en serveis com en processos, amb relació a totes les nostres activitats: transport de viatgers per carretera, manteniment de vehicles, gestió d'estacions d'autobusos, servei municipal de retirada de vehicles i col·locació de discos i tanques, hostaleria, transport nacional d'hidrocarburs per carretera, manteniment ferroviari, els serveis de maniobres ferroviàries i altres operacions al tren en instal·lació logística i lloguer de vehicles amb conductor.
  • Afavorir un ambient participatiu entre els treballadors i proporcionar un equilibri entre les demandes del treball, el control sobre aquest, la seva formació i el reconeixement social derivat, encoratjant així la seva responsabilitat i motivació.
  • Complir les disposicions legals i normatives en matèria de seguretat, salut i benestar, així com la resta d'aspectes vinculats al capital humà, com ara l'equitat de tracte, la conciliació i la inclusió de persones.
  • Col·laborar amb les autoritats i els organismes públics en matèria de seguretat i salut. Impulsar entre els nostres proveïdors l’adopció dels principis d’aquesta política. Formar, informar i sensibilitzar en matèria de seguretat, salut i benestar.

Aquest és el marc de referència per establir els objectius com a Empresa Segura, Saludable i Sostenible que seran revisats de manera periòdica, a fi i efecte d’assolir una millora contínua, en compliment dels valors de l’organització.

Carlos Huesa
Director General Estratègia i Organització