Lembra que:

  • os propios billetes teñen validez de factura, xa que reflicten todos os datos necesarios e o IVE aplicado.
  • as cantidades correspondentes aos seguros, polo seu réxime especial e por non tributar con IVE, non poden incluírse e, polo tanto, reflectirse na súa factura.