Alsa Rail - Persoal ferroviario

A Lei 38/2015, do 29 de setembro, do Sector Ferroviario establece, no seu artigo 69.1, que o persoal que preste os seus servizos no ámbito ferroviario terá que contar cunha cualificación que lle permita realizar as súas funcións coas debidas garantías de seguridade e eficiencia.

Esta previsión legal está desenvolvida na actualidade pola Orde FOM/2872/2010, do 5 de novembro, pola que se determinan as condicións para obter títulos e habilitacións que permiten o exercicio das funcións do persoal ferroviario relacionadas coa seguridade, así como o réxime dos centros de formación dese persoal e dos de valoración da súa aptitude psicofísica.

Esta orde ministerial ten, entre outros obxectivos, establecer as condicións, requisitos e procedementos para obter a licenza e certificados de condución, así como as habilitacións necesarias para desempeñar as funcións relacionadas coa seguridade na circulación no ámbito da Rede Ferroviaria de Interese Xeral.

Nela determínanse os seguintes grupos de actividade:

  • Persoal de condución
  • Persoal de circulación
  • Persoal de infraestruturas
  • Persoal de operacións do tren
  • Persoal de mantemento

Dentro de cada grupo de actividade existen diferentes alcances formativos que permitirán exercer funcións do sector ferroviario. Alsa encóntrase homologada para impartir a maioría delas.

Explicámosche cada un dos alcances:

Persoal de condución

- Licenza de Condución de Vehículos Ferroviarios

- Certificados por clases de Material e Infraestruturas

Persoal de infraestruturas

- Operador de Maquinaria de Infraestrutura (OMI)

- Piloto de Seguridade na Circulación (PS)

- Encargado de Traballos (ET)

Persoal de operacións

- Auxiliar de Operacións ao Tren (AOT)

- Operador de Vehículos de Manobras (OVM)

- Auxiliar de Cabina (AdC)

- Responsable de Operacións de Carga (ROC)

Persoal de mantemento

- Responsable de Control de Mantemento (RCM)