Condicións xerais

A utilización do bono Alsa Pass implica o coñecemento e a aceptación das presentes condicións:

Definicións.- Denomínase cliente Alsa Pass a persoa que adquire un bono Alsa Pass conforme as especificacións detalladas nas presentes condicións. Coa denominación Alsa faise referencia ás empresas que utilizan ese distintivo nos seus servizos de transporte de viaxeiros por estrada.

A compra do Vale de Alsa Pass permite ao seu titular comprar boletos de Alsa Pass e viaxar por 7 días, 11 días ou 15 días consecutivos en todas as rutas ou servizos de transporte de Alsa.

O bono Alsa Pass só poderá adquirirse en www.alsa.es (excluídas versión móbil e app) e é nominativo, persoal e intransferible. Non acumulable, en ningún caso, a outros descontos e promocións. Alsa Pass pode anularse coa condición de que non se emitise ningún billete usando o devandito bono. Nese caso, Alsa devolverá o prezo total do bono Alsa Pass seleccionado. No troco de billetes usando Alsa Pass non se aplicarán custos de xestión. O pagamento do prezo do bono Alsa Pass non pode realizarse con cargo aos puntos da conta Alsa Plus nin á Tarxeta Moedeiro Alsa. Unha vez efectuada a compra do teu bono Alsa Pass, enviaráseche unha SMS co teu código Alsa Pass. O envío da SMS co teu código Alsa Pass é gratuíto; co código recibido poderás trocar os billetes para viaxar os 7 días consecutivos ou os 11 ou os 15, segundo a modalidade adquirida.

Billetes Alsa Pass.- O teu bono Alsa Pass permite a compra de billete Alsa Pass e confire o dereito ao transporte nas concretas condicións fixadas no correspondente título concesional do servizo de que se trate, con suxeición á Lexislación de Transporte e a súa utilización como medio de pagamento neses servizos de transporte, e equivale ao billete ou título de transporte. O prezo do billete trocado con Alsa Pass é de 0 €. Canles de compra de billetes Alsa Pass: só para web (excluídas versión móbil e apps). O teu bono Alsa Pass só permite a compra de billetes de ida cuxo importe sexa menor de 80 € (excluídos os servizos de claseSupra, Supra Economy e Premium). Os billetes son nominativos, persoais e intransferibles, e só se poderán emitir cos mesmos datos da persoa que mercou o bono Alsa Pass. Non admítense cambios e anulacións nos billetes emitidos co código Alsa Pass. No acceso ao autobús o cliente Alsa Pass deberá mostrar o localizador do billete e o documento de identidade do titular. Alsa Pass permite emitir ata un máximo de 3 billetes por día e sempre para traxectos diferentes. Alsa Pass non permite realizar o mesmo traxecto en sentido ida e volta no mesmo día. Alsa Pass só permite a compra de billetes para viaxeiros maiores de idade.Válido para viaxar en todas as rutas de longo percorrido e rexional cuxos billetes se poden adquirir a través da web de Alsa*. Non está dispoñible para adquirir a mesma ruta (orixe / destino) dentro da mesmo Bono Alsa Pass. Non válido para liñas internacionais.

Duración do bono Alsa Pass.- A duración do teu bono Alsa Pass é de 7, 11 ou 15 días consecutivos en función da opción seleccionada. Alsa Grupo, S.L.U. resérvase o dereito de resolver e dar por vencido o teu bono Alsa Pass no caso de detectar un uso fraudulento del. A devandita resolución non implicará devolución de ningún importe.

Lei aplicable e foro competente. – O presente Contrato aplicarase e interpretarase de acordo coa lexislación española. Para cantas controversias puidesen derivarse del, as partes, con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles, acordan a súa submisión aos xulgados e tribunais do domicilio do cliente.

*Promoción non aplicable a todos aqueles servizos prestados, ao abeiro do artigo 77 da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres, conxuntamente con e/ou por transportistas colaboradores de Alsa.