Condicións xerais

A utilización do bono ALSAPASS implica o coñecemento e a aceptación das presentes condicións:

Definicións.- Denomínase cliente ALSAPASS a persoa que adquire un bono ALSAPASS conforme as especificacións detalladas nas presentes condicións.Coa denominación ALSA faise referencia ás empresas que utilizan ese distintivo nos seus servizos de transporte de viaxeiros por estrada.

A compra do Vale de ALSAPASS permite ao seu titular comprar boletos de ALSAPASS e viaxar por 7 días, 11 días ou 15 días consecutivos en todas as rutas ou servizos de transporte de ALSA.

O bono ALSAPASS só poderá adquirirse en www.alsa.es (excluídas versión móbil e app) e é nominativo, persoal e intransferible. Non acumulable, en ningún caso, a outros descontos e promocións. ALSAPASS pode anularse coa condición de que non se emitise ningún billete usando o devandito bono. Nese caso, ALSA devolverá o prezo total do bono ALSAPASS seleccionado. No troco de billetes usando ALSAPASS non se aplicarán custos de xestión. O pagamento do prezo do bono ALSAPASS non pode realizarse con cargo aos puntos da conta ALSAPLUS+ nin á Tarxeta Moedeiro ALSA. Unha vez efectuada a compra do teu bono ALSAPASS, enviaráseche unha SMS co teu código ALSAPASS. O envío da SMS co teu código ALSAPASS é gratuíto; co código recibido poderás trocar os billetes para viaxar os 7 días consecutivos ou os 11 ou os 15, segundo a modalidade adquirida.

Billetes ALSAPASS.- O teu bono ALSAPASS permite a compra de billete ALSAPASS e confire o dereito ao transporte nas concretas condicións fixadas no correspondente título concesional do servizo de que se trate, con suxeición á Lexislación de Transporte e a súa utilización como medio de pagamento neses servizos de transporte, e equivale ao billete ou título de transporte.O prezo do billete trocado con ALSAPASS é de 0 €.Canles de compra de billetes ALSAPASS: só para web (excluídas versión móbil e apps).O teu bono ALSAPASS só permite a compra de billetes de ida cuxo importe sexa menor de 80 € (excluídos os servizos de claseSupra, Supra Economy e Premium).Os billetes son nominativos, persoais e intransferibles, e só se poderán emitir cos mesmos datos da persoa que mercou o bono ALSAPASS. Non admítense cambios e anulacións nos billetes emitidos co código ALSAPASS. No acceso ao autobús o cliente ALSAPASS deberá mostrar o localizador do billete e o documento de identidade do titular. ALSAPASS permite emitir ata un máximo de 3 billetes por día e sempre para traxectos diferentes.ALSAPASS non permite realizar o mesmo traxecto en sentido ida e volta no mesmo día. ALSAPASS só permite a compra de billetes para viaxeiros maiores de idade.Válido para viaxar en todas as rutas de longo percorrido e rexional cuxos billetes se poden adquirir a través da web de ALSA*. Non está dispoñible para adquirir a mesma ruta (orixe / destino) dentro da mesmo Bono ALSAPASS. Non válido para liñas internacionais.

Duración do bono ALSAPASS.- A duración do teu bono ALSAPASS é de 7, 11 ou 15 días consecutivos en función da opción seleccionada.ALSA GRUPO, S.L.U. resérvase o dereito de resolver e dar por vencido o teu bono ALSAPASS no caso de detectar un uso fraudulento del.A devandita resolución non implicará devolución de ningún importe.

Lei aplicable e foro competente. – O presente Contrato aplicarase e interpretarase de acordo coa lexislación española. Para cantas controversias puidesen derivarse del, as partes, con renuncia expresa ao foro que puidese corresponderlles, acordan a súa submisión aos xulgados e tribunais do domicilio do cliente.

*Promoción non aplicable a todos aqueles servizos prestados, ao abeiro do artigo 77 da Lei de Ordenación dos Transportes Terrestres, conxuntamente con e/ou por transportistas colaboradores de ALSA