En virtude do exposto no artigo 10 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, e conforme o principio de transparencia da nosa empresa, informa os usuarios do presente sitio web da seguinte información:

VIAJES ALSA, S. A. U. Calle Miguel Fleta, 4, 28037 Madrid CIF A28689891 Inscrita no R. M. de Madrid, tomo 25806, folio 201, sección 8. Folla M-16079.
Teléfono de contacto ………………… Fax ………………….. e enderezo de correo electrónico ………………………….
Licenza CIC-MA: *** 3548
VIAJES ALSA, S. A. U., axencia de viaxes en liña, é a sociedade que opera os servizos de www.alsa.es/gl/alsa-viaxes
ALSA GRUPO, S.L.U.Calle Miguel Fleta, 4.CIF B82059478 Teléfono: 902 42 22 42
Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 13281, folio 119, folla M-215156, enderezo de correo electrónico: viajesalsa@alsa.es
A web www.alsa.es/gl/alsa-viaxes é propiedade de ALSA GRUPO, S. L. U., con CIF B82059478, sociedade pertencente á Organización ALSA, á cal tamén pertence VIAJES ALSA, S. A. U.1.- Introdución

O presente Aviso Legal regula os termos e condicións de uso de www.alsa.es/gl/alsa-viaxes. A persoa física (no sucesivo, o usuario), que accede á páxina para informarse e contratar os servizos ofertados a través de www.alsa.es/gl/alsa-viaxes, declara que é maior de idade (maior de 18 anos) e ten a capacidade legal necesaria para adquirir os servizos ofrecidos a través de www.alsa.es/gl/alsa-viaxes e para utilizalos segundo as condicións xerais que a continuación se detallan, as cales declara comprender e aceptar expresamente. En caso de contratación por parte dun menor de idade, VIAJES ALSA non será en ningún caso responsable, e debe asumir o menor, pais ou titores os gastos que isto puidese ocasionar.

2.- Acceso e uso da páxina web

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario e comprométese á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

O usuario comprométese a non usar o presente sitio web con finalidades fraudulentas, así como a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de VIAJES ALSA. En caso de incumprimento por parte do usuario das condicións de uso do presente sitio web, ou de sospeita razoable por parte da empresa de que o usuario as está incumprindo, VIAJES ALSA reserva o dereito a limitar, suspender ou terminar o seu acceso ao sitio web, e adoptará calquera medida técnica que sexa necesaria con ese fin.

O acceso a esta web pode implicar a utilización de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor recorde certa información que posteriormente poida utilizar. Esta información permite identificalo a vostede como un usuario concreto e permite gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica como poidan ser visitas ou páxinas concretas que visite.

Aqueles usuarios que non desexen recibir cookies ou queiran ser informados antes de que se almacenen no seu computador poden configurar o seu navegador para tal efecto.Para máis información consulte a nosa Política de Cookies.

VIAJES ALSA exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo a este.

VIAJES ALSA non se responsabiliza de ningún modo e en ningún caso daqueles contidos, actividades comerciais, produtos e servizos que puidesen visualizarse mediante ligazóns electrónicas (links), directa ou indirectamente, a través do sitio web. A presenza de ligazóns no sitio web, salvo manifestación expresa en contrario, ten unha finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, convite ou recomendación sobre estes. Estas ligazóns non representan ningún tipo de relación entre VIAJES ALSA e os particulares ou empresas que poidan acceder a sitios webs alleos a VIAJES ALSA mediante estas ligazóns. VIAJES ALSA reserva o dereito a retirar de modo unilateral e en calquera momento as ligazóns que aparecen no sitio web.

VIAJES ALSA presta os seus servizos e contidos de forma continuada empregando todos os medios técnicos ao seu alcance para realizar dita prestación de forma satisfactoria. VIAJES ALSA non se fai responsable dos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da falta de dispoñibilidade ou continuidade técnica do funcionamento deste sitio web. En calquera caso, VIAJES ALSA levará a cabo todas as actuacións necesarias para restablecer os seus servizos en caso de fallo técnico.

3.- Responsabilidade

VIAJES ALSA explota a páxina web e, en particular, ofrece e, no seu caso, subministra os contidos, produtos e servizos ao usuario visitante de www.alsa.es/gl/alsa-viaxes en nome e por conta dos operadores de transporte. Neste sentido, VIAJES ALSA limitouse a incluír o servizo na páxina web.

A compra de servizos a través da páxina web significa a aceptación por parte do Usuario (I) destas condicións xerais, (II) as condicións particulares de aplicación ao tipo de produto/servizo en concreto que se vaia contratar e (III) as condicións propias do provedor do produto/servizo, entre as que se inclúen as correspondentes a protección de datos persoais.

4.- Proceso de compra

Con carácter previo á contratación, informase o usuario de que ten na páxina web www.alsa.es/gl/alsa-viaxes á súa disposición os seguintes apartados:

a) Servizo “AlsaCab”, no cal se especifican os distintos trámites que deben seguirse para comprar un billete “AlsaCab”. Condicións de compra detalladas en www.alsa.es/gl.

O documento no cal se formaliza o contrato por medio do cal o cliente adquire calquera servizo AlsaCab enviaráselle ao usuario por correo electrónico. En dito correo daráselle a información relativa ao servizo contratado, o seu número de localizador, todas as indicacións relativas á forma de pagamento, condicións de cancelación, ademais informacións útiles e, no seu caso, o envío da documentación da viaxe. Igualmente, o documento será arquivado por VIAJES ALSA.

Os medios de pagamento dispoñibles son os indicados en www.alsa.es/gl.

5.- Dereito de desistencia

É a facultade que ten o usuario de deixar sen efecto un contrato en determinados casos sen necesidade de xustificar a súa decisión nin asumir penalización ningunha.

De conformidade co artigo 93 k) do Real Decreto Lexislativo 1/2007 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios da regulación das vendas a distancia (a excepción do artigo 98.2) non resulta de aplicación para os contratos de servizo de transporte de pasaxeiros. Polo que nas reservas de servizos de transporte de persoas non resulta de aplicación o dereito de desistencia. Deste modo, no caso de que o usuario manifeste a súa vontade de cancelar os billetes contratados, seranlle de aplicación as condicións de cancelación da empresa operadora de transporte da cal se trate.

6.- Dereitos da propiedade industrial e intelectual

Os textos, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos contidos de www.alsa.es/gl/alsa-viaxes é propiedade de VIAJES ALSA e queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou radiodifusión, total ou parcial, da información contida nestas páxinas, calquera que fose a súa finalidade e o medio utilizado para isto.

Dito contido non poderá ser obxecto de explotación, reprodución, distribución, modificación, comunicación pública, cesión, transformación nin de calquera outro procedemento de difusión que non fose expreso e previamente autorizado. VIAJES ALSA reserva o exercicio das accións xudiciais que a asistan fronte a quen vulneren os dereitos da súa titularidade aos cales que se fixo referencia.

VIAJES ALSA non se fará responsable, directa nin subsidiariamente da infracción por parte do usuario dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos dereitos ao honor, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas (fotografías), dos dereitos de propiedade e de toda outra natureza pertencentes a un terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso aos contidos.

7.- Modificacións

O portal reserva o dereito a modificar, limitar ou cancelar os termos e condicións aplicables á páxina web referida anteriormente. En calquera caso serán de aplicación as condicións que estivesen en vigor cando o cliente formalizou a reserva, ou as posteriores se estas fosen máis favorables para os intereses do consumidor.

VIAJES ALSA reserva o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal ou aos servizos, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso a aqueles USUARIOS que incumpran estas Condicións xerais.

8.- Lexislación e foro aplicable

As presentes condicións estarán sometidas á lexislación española, en particular ao Real Decreto Lexislativo 1/2007, Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios. No suposto de contratación de viaxes combinadas, resultan de aplicación as condicións de contratación previstas no Libro IV, Título II, do R. D. L. 1/2007 mencionado. Serán competentes para coñecer de calquera litixio que se derive das presentes condicións os xulgados e tribunais de Madrid, a excepción de que, segundo o disposto no Real Decreto Lexislativo 1/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, a contraparte tivese a condición de consumidor ou usuario, en cuxo caso serán competentes os tribunais do domicilio do consumidor.