Condicións xerais de contratación dos servizos Alsa Empresas

I. Obxecto

As presentes Condicións Xerais de Contratación teñen por obxecto regular a contratación dos servizos de transporte das empresas integradas na Organización ALSA, ofrecidos por ALSA GRUPO, S.L.U. a través da súa páxina web www.alsa.es e comercializados por SERVIZOS DO PRINCIPADO, S.A.U. (SEPRISA) entidade, igualmente, integrada na Organización ALSA. Con ALSA Empresas, a súa compañía beneficiarase de importantes descontos na compra de billetes electrónicos por internet para uso corporativo dos seus empregados ou afiliados, ademais doutras interesantes vantaxes. ALSA empresas diríxese a Pymes e Grandes entidades (Exceptuando Autónomos e Axencias de Viaxes).

As presentes Condicións Xerais substitúen a calquera outro documento ou contrato no mesmo sentido subscrito anteriormente entre o cliente e ALSA.

II. Capacidade para contratar

De acordo coa lexislación aplicable, para contratar os servizos de ALSA Empresas a través de www.alsa.es, o cliente contratante -empresa-, deberá ter a capacidade xurídica necesaria para contratar que estableza a lei do país ao que corresponda a súa nacionalidade.

III. Descrición do servizo

ALSA a través da súa páxina web ofrece a aquelas empresas que contraten os servizos ALSA Empresas a obtención de importantes descontos na compra de billetes electrónicos por internet para os seus empregados ou afiliados, así como outras condicións vantaxosas asociadas á compra dos billetes.

Para tal efecto, ALSA pon á disposición do contratante unha ferramenta que lle permitirá xestionar a adquisición de billetes de autobús para os seus empregados ou afiliados desde a súa oficina, a través de Internet, con comodidade e de maneira inmediata, sen esquecer o beneficio dunha máis que evidente rendibilidade.

A compra de billetes electrónicos efectuarase pola Empresa contratante a través da correspondente tarxeta financeira con cargo nela no momento mesmo de realizarse a compra do billete.

A adhesión a ALSA Empresas suporá a obtención dun desconto do 20% pola compra de billetes electrónicos aos seus empregados ou afiliados, aplicable no momento mesmo da compra. ALSA resérvase a facultade de modificar este desconto previo aviso ao cliente ALSA Empresas a través da correspondente notificación.

IV. Proceso de contratación

Para iniciar o proceso de contratación de ALSA Empresas, deberá cubrir o formulario establecido para tal efecto na páxina web www.alsa.es. Unha vez cuberto o formulario e aceptadas as condicións xerais de contratación de ALSA Empresas, así como as condicións de compra da páxina web de ALSA, nos supostos no que resulten de aplicación, producirase a alta nos servizos ALSA Empresas. Tras o seu rexistro recibirá un correo electrónico no que se lle asignará un nome de usuario e contrasinal que lle permitirán facer uso dos servizos ALSA Empresas e comezar a beneficiarse dos correspondentes descontos na compra de billetes electrónicos aos seus empregados ou afiliados.

Porén ao anterior, ALSA resérvase o dereito a dar de baixa dos servizos de ALSA Empresas a aqueles perfís de usuarios que resulten ser fraudulentos.

V. Uso do Servizo de ALSA Empresas. Claves de Acceso

O Usuario Empresa responsabilízase do uso e custodia das claves de acceso asignadas ao servizo ALSA Empresas. ALSA resérvase o dereito a denegar o acceso a aquelas empresas que realicen un uso fraudulento dos servizos de ALSA Empresas.

O usuario será responsable de manter de forma segura e confidencial as súas claves de acceso. O usuario deberá notificar a ALSA inmediatamente calquera incumprimento das normas de seguridade ou calquera uso non autorizado da súa conta do que teña coñecemento.

O uso fraudulento dos billetes adquiridos ou utilizados por persoal alleo á empresa invalídaos reservándose ALSA o dereito de anular as claves facilitadas e sen prexuízo do exercicio de cantas accións legais correspondan en dereito.

O usuario obrígase a absterse de utilizar a web e os servizos con fins ou efectos ilícitos contrarios á moral, orde pública e a non empregalos para difundir contidos ou material exposto na web ou introducir ou difundir na rede virus informáticos.

VI. Protección de datos de carácter persoal

Para o cumprimento, desenvolvemento e execución do Servizo ALSA Empresas, resulta necesario que a Empresa Usuaria comunique a ALSA os datos persoais de aqueles empregados que adquiran a condición de titulares dos billetes electrónicos que sexan obxecto de compra pola Empresa.

De igual xeito, ALSA no normal desenvolvemento e cumprimento das súas obrigas, como entidade comercializadora de billetes de transporte, comunicará ditos datos á empresa transportista que en cada caso empreste o servizo de transporte contratado.

Para tales efectos, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, a Empresa Usuaria declara que obtivo a correspondente autorización dos traballadores e resto de persoas físicas titulares dos datos obxecto de cesión, para a conseguinte cesión dos seus datos persoais a ALSA e ao resto de empresas que así sexa necesario co fin de poder prestar axeitadamente os servizos de transporte contratados.

ALSA comprométese a utilizar os datos persoais co único fin de xestionar e dar cumprimento ás obrigas comerciais establecidas en virtude do presente contrato.

Tamén, ALSA manifesta estar ao corrente das obrigas derivadas da normativa de protección de datos e máis concretamente no que se refire á implantación das medidas de seguridade previstas no Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

De igual xeito, ALSA obrígase ao cumprimento do deber de segredo e confidencialidade de todos os datos de carácter persoal e calquera outra información transferida polas partes a tenor do presente contrato, mesmo despois de finalizada a relación contractual, salvo que a lei esixa o contrario.

O exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderá levarse a cabo, conforme ao disposto na normativa vixente, mediante solicitude dirixida ao noso enderezo de correo electrónico establecido para tal efecto: ajuridica@alsa.es , ou ao enderezo postal: ALSA GRUPO, S.L.U., Dpto. Asesoría Xurídica, Polígono Espíritu Santo, Calle Irlanda, Portal 5, 33010, Oviedo, achegando en todo caso, fotocopia do D.N.I ou documento equivalente válido en dereito que permita acreditar a súa identidade.

VII. Medios de pagamento e Facturación

O prezo dos billetes será pagado no momento da compra, cargándose o importe correspondente no momento mesmo da compra, previa aplicación do desconto correspondente.

A Empresa terá dereito a percibir un desconto directo aplicado no prezo final ao billete sobre as compras realizadas mediante o Servizo ALSA Empresas, NON acumulable a outros descontos ou ofertas salvo descontos por familia numerosa e ida e volta.Caso de se producir unha variación en canto ás normas para a compra de billetes electrónicos por Internet, ALSA as notificará á Empresa Usuaria para que manifeste a súa conformidade.

ALSA garante que tratará con total seguridade e confidencialidade os datos correspondentes ao medio de pagamento utilizado. Os datos da tarxeta utilizada para o pagamento transmítense de forma encriptada a través do protocolo seguro SSL, que garanten o segredo na comunicación a través dun diálogo con claves de cifrado.

A empresa usuaria pode emitir as facturas das súas compras de forma individual mediante a sección habilitada na páxina web para tal efecto.

VIII. Validez do contrato

O presente contrato terá efecto unha vez aceptadas as presentes condicións xerais mediante a acción de pulsar o botón habilitado para tal efecto no formulario de solicitude do Servizo ALSA Empresas.

IX. Exoneración de responsabilidade

ALSA empresta os seus servizos de forma continuada empregando todos os medios técnicos ao seu alcance para realizar dita prestación de forma satisfactoria. ALSA non se fai responsable dos danos e prexuízos de toda natureza que puidesen derivarse da falta de dispoñibilidade e/ou continuidade técnica do funcionamento deste sitio web. En calquera caso, ALSA levará a cabo todas as actuacións necesarias para restablecer os seus servizos no caso de erro técnico.

X. Modificacións

ALSA poderá realizar cambios nas presentes Condicións Xerais. Cando se introduzan estes trocos, publicarase unha nova copia das Condicións no sitio web.

O usuario recoñece e acepta que se utiliza os servizos ALSA Empresas despois da data de modificación das Condicións, considerarase a todos os efectos que o seu uso constitúe a aceptación das Condicións actualizadas.

Será responsabilidade do Usuario comprobar periodicamente as Condicións Xerais de Contratación de ALSA Empresas para manterse informado acerca da posible existencia de trocos.

XI. Lexislación aplicable e Xurisdición

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con estas condicións xerais, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados coas presentes condicións os Xulgados e Tribunais competentes de acordo coa lexislación que resulte de aplicación.