Alsa Rail - Personal ferroviari

L’article 69.1 de la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari estableix que el personal que presti serveis en l’àmbit ferroviari ha de tenir una qualificació que li permeti la prestació del servei ferroviari amb les degudes garanties de seguretat i d’eficiència.

Aquesta previsió legal està desenvolupada en l’actualitat per l’Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, per la qual es defineixen les condicions per a l’obtenció de títols i d’habilitacions que permeten l’exercici de les funcions del personal ferroviari relacionades amb la seguretat, i també el règim dels centres de formació del dit personal i dels de valoració de la seva aptitud psicofísica.

Aquesta Ordre ministerial té com a objectiu, entre altres, l'establiment de les condicions, els requisits i els procediments per a l'obtenció de la llicència i els certificats de conducció, com també de les habilitacions necessàries per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la seguretat en la circulació en l’àmbit de la Xarxa Ferroviària d'Interès General.

S'hi determinen els grups d'activitat següents:

  • Personal de Conducció
  • Personal de Circulació
  • Personal d'Infraestructures
  • Personal d'Operacions del Tren
  • Personal de Manteniment

Dins de cada grup d'activitat hi ha diferents capacitats formatives que permetran exercir funcions del sector ferroviari. Alsa està homologada per impartir-ne la majoria.

T'expliquem cadascuna de les capacitats:

Personal de Conducció

- Llicència de conducció de vehicles ferroviaris

- Certificats per classes de material i infraestructures

Personal d'Infraestructures

- Operador de Maquinària d'Infraestructura (OMI)

- Pilot de Seguretat en la Circulació (PS)

- Encarregat de Treballs (ET)

Personal d'Operacions

- Auxiliar d'Operacions al Tren (AOT)

- Operador de Vehicles de Maniobres (OVM)

- Auxiliar de Cabina (AdC)

- Responsable d'Operacions de Càrrega (ROC)

Personal de Manteniment

- Responsable de Control de Manteniment (RCM)