INFORMACIÓ IMPORTANT: ES DESACONSELLA VIATJAR LLEVAT PER RAONS INAJORNABLES

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 determina, en l’article 7, relatiu a la limitació a la llibertat de circulació de les persones, que durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a determinades activitats taxades. En aquest sentit, i tret que el bitllet s'adquireixi per a la realització de qualsevol d'aquestes activitats:

ES DESACONSELLA VIATJAR LLEVAT PER LES RAONS INAJORNABLES ESMENTADES. En tot cas, en qualsevol desplaçament cal respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

Més informació sobre aquest advertiment