Noves condicions Alsa Plus

El programa de fidelització ALSAPLUS+ (d'ara endavant el “programa” o “ALSAPLUS+”) gestionat per ALSA GRUPO, SLU (d'ara endavant, AG), té per objecte premiar la fidelitat dels clients d'ALSA.

La condició de client del programa ALSAPLUS+ és personal i intransferible.

Per ALSA s'entenen les empreses que utilitzen aquest distintiu en els seus serveis de transport de viatgers per carretera, exclosos els serveis de transport urbà de viatgers. A fi de millorar les condicions del programa de fidelització, ALSA es reserva la facultat de modificar aquestes condicions en qualsevol moment. En aquest cas, ALSA notificarà als seus clients ALSAPLUS+, amb una antelació mínima d'un mes, a través del correu electrònic i a la seva pàgina web, la nova estructura de funcionament i les característiques, així com la data a partir de la qual serà efectiva. El client que no desitgi continuar a ALSAPLUS+, ho haurà de notificar en el termini d'un mes a partir de la data de la notificació i podrà redimir la totalitat dels punts acumulats en el mateix període de temps, sense que a partir d'aquest moment pugui reclamar res a ALSA per aquest motiu. El programa ALSAPLUS+ quedarà cancel·lat sense previ avís ni cap responsabilitat i no serà aplicable allò que es disposa anteriorment si en algun moment es produeixen circumstàncies de força major o imposicions legals que n'impedeixin la continuïtat.

Aquestes condicions generals són aplicables des del 27 de novembre de 2019.

I. OBJECTE DEL PROGRAMA ALSAPLUS+

El programa ALSAPLUS+ concedeix avantatges i punts al titular del compte ALSAPLUS+ per la compra de bitllets d'ALSA. Punts que es podran bescanviar en la compra de bitllets ALSA i com a forma de pagament total o parcial, d'acord amb l'equivalència de punts-euros vigent en cada moment.

La condició de client suposa l'autorització expressa per a la recepció, a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, notificació push, notificació web o telefònicament de qualsevol informació sobre ALSAPLUS+, novetats, serveis i/o promocions d'ALSA. Si el client no desitja rebre comunicacions comercials, podrà donar-se’n de baixa. Per a això, caldrà que ho indiqui en el formulari d'inscripció o que modifiqui el seu perfil d’ALSAPLUS+ accessible al web alsa.es/ca/alsaplus. Igualment, la condició de client ALSAPLUS+ atorga la possibilitat de beneficiar-se de determinats descomptes exclusius oferts pels establiments adherits a ALSAPLUS+.

II. CONDICIONS DEL PROGRAMA ALSAPLUS+

Podrà participar en el programa de fidelització ALSAPLUS+ qualsevol persona física major de 18 anys (d'ara endavant, el “client”).

L'adhesió a ALSAPLUS+ és totalment gratuïta i implica el coneixement i l'acceptació d'aquestes Condicions Generals.

Per adquirir la condició de client ALSAPLUS+, caldrà emplenar i signar el model de sol·licitud establert a aquest efecte, disponible en els punts de venda propis d'ALSA i als llocs web alsa.es/ca/home i alsa.com i a les apps.

Per identificar-se com a client ALSAPLUS+, poder gestionar el compte i accedir-hi per a la compra de bitllets en qualsevol dels canals de venda propis d'ALSA o els habilitats a aquest efecte, es necessitarà el document d'identitat (passaport, NIE) i la contrasenya que el client hagi seleccionat per a això.

Els menors d'edat podran donar-se d'alta en el programa. Per a això, els seus pares, tutors o representants legals hauran d'aportar la seva documentació i la del menor. El compte del menor quedarà vinculat al dels pares, tutors o representants legals de manera que els seus punts se sumaran al compte d’aquests. Els representants dels menors seran responsables de l'ús del compte i AG quedarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la gestió i l'ús que aquests en facin. En complir la majoria d'edat, aquest vincle es cancel·larà automàticament i el client, si ho desitja, podrà crear el seu propi compte ALSAPLUS+.

La baixa del programa pot ser sol·licitada pel titular del compte en qualsevol moment i en els canals establerts a aquest efecte.

Aquells clients ALSAPLUS+ que no tinguin cap activitat en un termini de 24 mesos passaran a ser considerats inactius i no se'ls remetran comunicacions de cap mena.

AG es reserva el dret de cancel·lar el compte de punts i el seu saldo i anul·lar la condició de client ALSAPLUS+ a aquell client que incompleixi les normes recollides en aquestes condicions o que hagi fet un ús fraudulent dels bitllets ALSA.

AG es reserva el dret d'anul·lar el programa de fidelització ALSAPLUS+ en qualsevol moment, previ avís als clients amb un mes d'antelació, sense que se'n pugui derivar cap responsabilitat pels perjudicis que la cancel·lació pogués causar als clients ALSAPLUS+. Si els clients ALSAPLUS+ tinguessin punts suficients per bescanviar per bitllets, podran efectuar el bescanvi en aquest termini d'un mes.

III. ADHESIÓ

Un cop rebuda la sol·licitud, que s'haurà de presentar en qualsevol dels punts de venda propis d'ALSA o mitjançant l'enviament des del nostre lloc web o les apps del formulari de sol·licitud previst, procedirem a donar-vos d'alta al programa de fidelització ALSAPLUS+. En adherir-vos a ALSAPLUS+, us obligueu a garantir que la informació proporcionada en el formulari de registre sigui, en tot moment, veraç, exacta, actualitzada i completa. En cas contrari, AG podrà, amb caràcter immediat, suspendre o cancel·lar-vos el compte de punts i denegar-vos l'accés, present i futur, al programa mitjançant l'anul·lació de la vostra adhesió. El client ALSAPLUS+ podrà sol·licitar la baixa del programa en qualsevol moment, mitjançant escrit, amb fotocòpia del DNI, adreçat a ALSAPLUS+: DTO. MARKETING, 1ª PLANTA, C/ ALCALÁ, 478, 28027 MADRID o a l'adreça electrònica alsaplus@alsa.es, on indiqueu que voleu donar-vos de baixa.

IV. AVANTATGES ADDICIONALS

Els clients podran, igualment, beneficiar-se d'avantatges addicionals, les característiques i el període de validesa des quals seran comunicats per AG a través dels seus canals autoritzats. Aquests avantatges exclusius no seran, en cap cas, acumulables a cap bitllet promocional. En cas de contradicció entre tots dos, prevaldran les condicions establertes en els bitllets promocionals.

Complementàriament, els clients ALSAPLUS+ podran beneficiar-se de tarifes especials, descomptes i/o promocions sempre que compleixin les condicions definides per ALSA en cada moment.

Consulteu els avantatges i els descomptes addicionals disponibles i el període de vigència a alsa.es/ca/home i alsa.com.

V. OBTENCIÓ DE PUNTS

El client ALSAPLUS+ que realitzi qualsevol compra de bitllets ALSA en els punts de venda propis d'ALSA, els webs alsa.es/ca/home i alsa.com, l’app, el servei telefònic ofert per ALSA i els canals autoritzats per AG tindrà dret a l'obtenció de 4 punts per cada 1 € de compra (no s'aplicaran, en cap cas, arrodoniments).

L'obtenció de punts és personal ja que el client s'haurà d'identificar, en el moment de la compra, com a client d’ALSAPLUS+, per tal de poder sumar el total de punts acumulats per la compra.

L'anotació dels punts es produirà en les 24-48 hores següents a la data del viatge que figuri en el bitllet, llevat de les particularitats indicades posteriorment en aquesta Condició V. AG no es fa responsable del retard que pugui produir-se en l'anotació d'operacions quan causes alienes a la voluntat d'AG facin impossible la captura automàtica de les operacions. AG es reserva el dret de cancel·lar els punts carregats erròniament en els comptes dels clients. L'anotació automàtica dels punts únicament quedarà garantida si la condició del titular i viatger ha quedat degudament acreditada i registrada en la compra del bitllet.

El dret a sol·licitar l'anotació de punts que no hagin estat registrats en el compte del client s'ha d'exercir en un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data del viatge realitzat i d'acord amb el que preveu l'apartat corresponent a alsa.es/ca/home.

AG es reserva la facultat de modificar el nombre de punts a obtenir en cada moment per la compra de bitllets ALSA i aquesta modificació serà notificada prèviament en els punts de venda propis i a alsa.es/ca/home i alsa.com.

Els punts ALSAPLUS+ tenen una caducitat de 18 mesos des de la data d'anotació. Un cop transcorregut aquest termini, seran descomptats del compte del client sense possibilitat de reassignació ni bescanvi.

En cas de cancel·lació de bitllets, es perdrà el dret a obtenir cap punt pel bitllet cancel·lat.

*Excepcions / Particularitats en l'assignació de punts que cal tenir en compte en funció del bitllet o bo adquirit:

Tipus de Producte Data d'assignació de punts
Bons comprats en Canals Digitals (Bo Comparteix, ALSAPass...) S'assignaran els punts corresponents al total de l'import del bo, després de la data del primer viatge. És a dir; se sumaran els punts del bo un cop se n'hagi consumit un viatge.
Bo comprat en el Punt de Venda S'assignaran els punts corresponents al total de l'import del bo, després de la compra del bo.
Bitllets d'Anada/Tornada Els punts corresponents al viatge d'ANADA se sumaran 24-48 hores després de la data del viatge. I els punts corresponents al viatge de TORNADA se sumaran al compte del Soci 24-48 hores després de la data del viatge de tornada. En cas de bitllet amb tornada oberta, els punts s'assignaran 24-48 hores després de la data del viatge de tornada o, en cas de tornada sense tancar, els punts s'assignaran un cop caducat el bitllet.

VI. CONSULTA DE PUNTS

El client ALSAPLUS+ pot consultar el saldo i els moviments del seu compte de punts en els llocs web alsa.es/ca/home i alsa.com.

VII. BESCANVI DE PUNTS

El bescanvi de punts únicament tindrà lloc en el marc del programa ALSAPLUS+, a canvi dels bitllets ALSA corresponents.

Els punts no són, en cap cas, transmissibles ni bescanviables per diners.

El client podrà utilitzar els punts exclusivament com una forma de pagament del preu del bitllet d'ALSA i, si escau, per aquells serveis addicionals que AG consideri pertinents i que siguin definits a alsa.es/ca/home, mitjançant el bescanvi dels punts disponibles pel seu equivalent en euros. Aquesta equivalència serà d'1 € per cada 100 punts.

El client podrà bescanviar punts acumulats per descomptes en l'import dels bitllets ALSA que adquireixi; el nombre de punts necessaris per a l'obtenció de l’esmentat descompte vindrà determinat, en cada cas, en funció de l'itinerari i de la classe del servei de què es tracti. El descompte possible serà indicat durant el procés de compra del bitllet i especificat a alsa.es/ca/home.

El client podrà, prèvia exhibició del document identificatiu, bescanviar els seus punts per bitllets ALSA (subjecte a la disponibilitat de places) en els punts de venda propis d'ALSA, així com als webs alsa.es/ca/home i alsa.com, a l’app i a través d'altres canals alternatius que ALSA posarà, si escau, a disposició dels clients. Aquests bitllets podran ser modificats i/o cancel·lats llevat que el bitllet estigui associat a una promoció que específicament no permeti modificacions i/o cancel·lacions.

AG descomptarà del compte del titular els punts corresponents al bitllet ALSA sol·licitat en el moment de la recepció de la sol·licitud de bescanvi.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES

ALSA GRUPO, SLU, amb CIF B-82059478, domicili social al carrer Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, dades de contacte del delegat de protecció de dades (dpo@alsa.es) i adreça electrònica asesoria@alsa.es és el Responsable del Tractament de les dades personals facilitades en ocasió de l’adhesió al programa de fidelització ALSAPLUS+. En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, se us informa que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat d'AG amb la finalitat de gestionar l'alta i la participació en el programa de fidelització ALSAPLUS+, i el personal responsable d'AG serà el destinatari de la informació. La base jurídica que legitima el tractament és el consentiment de l’interessat mitjançant la signatura o l'enviament a través de la nostra pàgina web del formulari d'adhesió a ALSAPLUS+. Igualment estem legitimats per tractar les vostres dades personals sobre la base de l'execució del contracte, així com del nostre interès legítim perquè la vostra experiència com a client sigui el més satisfactòria possible, a través d'una relació personalitzada el més adaptada possible al vostre perfil de client i a les vostres necessitats. Les vostres dades seran conservades mentre mantingueu la relació amb AG i no revoqueu el consentiment prestat o sol·liciteu la cancel·lació/supressió de les vostres dades o l'oposició al tractament. Les dades personals facilitades seran utilitzades per a les activitats relacionades amb les finalitats pròpies del programa i podran ésser utilitzades per dur a terme anàlisis de perfils, estudis de mercat i prospecció comercial, enquestes d'opinió i anàlisi estadística, màrqueting directe telefònic, així com per a la remissió, a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, notificació push, notificació web o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent o contacte telefònic, de qualsevol informació sobre serveis, novetats i/o promocions tant d'ALSA com dels establiments associats a ALSAPLUS+ relacionats amb el sector de l'oci, transport, hostaleria, formació, telecomunicacions, moda, comerç al detall i assegurances, si escau. La consulta dels establiments associats a ALSAPLUS+ podrà realitzar-se a través de les pàgines web alsa.es/ca/home i alsa.com. Les dades personals facilitades seran utilitzades com a ajuda per personalitzar i millorar contínuament la vostra experiència de compra i viatge; així com per fer recomanacions que us poguessin ser d'interès i no es prendran decisions automatitzades en base a l'anàlisi de perfils efectuada per l'empresa.

Per tal de realitzar aquests tractaments addicionals ens cal la vostra autorització. Entenem que ens doneu el consentiment, en aquest sentit, mitjançant la signatura o l'enviament a través de la nostra pàgina web del formulari d'adhesió. El consentiment atorgat pot ser revocat en qualsevol moment mitjançant sol·licitud enviada a asesoria@alsa.es. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament de les vostres dades anterior. De la mateixa manera, us informem que les vostres dades personals podran ser comunicades als establiments associats a ALSAPLUS+ en virtut dels acords comercials subscrits amb aquests tercers. La comunicació de dades esdevé necessària a fi que us pugueu beneficiar dels productes, avantatges i serveis oferts pels establiments associats a ALSAPLUS+. Les empreses amb les quals AG manté acords comercials destinats als clients ALSAPLUS+ o que col·laboren amb aquest programa de fidelització es poden consultar a les pàgines web alsa.es/ca/home i alsa.com. Els cessionaris de les dades queden obligats a utilitzar-les exclusivament amb la finalitat establerta al programa ALSAPLUS+ i a tractar-les amb la més estricta confidencialitat. Les dades marcades amb un asterisc s'han d'emplenar obligatòriament i la seva absència suposarà la impossibilitat de donar-vos d'alta a ALSAPLUS+. Entenem que les dades facilitades són certes i AG es reserva, en aquest cas, la facultat d'excloure del programa aquells clients que hagin facilitat dades falses o inexactes. El client podrà revocar el consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, limitació i portabilitat a través del correu postal a l'adreça ALSA GRUPO, SLU, c/ Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, o per correu electrònic asesoria@alsa.es, i haurà d'adjuntar, en tot cas, fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que li permeti acreditar la identitat. Així mateix, si considereu que les vostres dades han estat tractades de manera inadequada, podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades d’ALSA (dpo@alsa.es) o bé presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

IX. LLEI APLICABLE I FUR COMPETENT

Aquestes Condicions Generals s'aplicaran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. Per a totes les controvèrsies que se'n poguessin derivar, les parts, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, n'acorden la submissió als jutjats i tribunals del domicili del client. El client ALSAPLUS+ declara que totes les dades reflectides en el formulari d'adhesió són certes, que coneix i accepta les condicions d'aquest programa de fidelització i que, mitjançant la seva signatura, en manifesta l'adhesió voluntària, i la primera compra d'un bitllet ALSA constitueix la declaració expressa del coneixement i l'acceptació plens d'aquestes condicions. De la mateixa manera, reconeix haver rebut en aquest acte un exemplar de les Condicions esmentades.