En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, VIAJES ALSA, SAU informa els usuaris de la pàgina web www.alsa.es/ca/alsa-viatges sobre de la política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal perquè els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitades, en ocasió dels serveis oferts per l'empresa a través d'aquest mitjà.

L'usuari podrà proporcionar-nos, de manera voluntària, informació de caràcter personal, bé a través dels formularis de recollida de dades de la pàgina web o bé mitjançant l'adreça electrònica habilitada a aquest efecte. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que el subministrament de qualsevol dada de caràcter personal a través de la nostra pàgina web implica acceptar-ne i consentir-ne el tractament en els termes que s'indiquen en aquesta política de privacitat. Les dades personals recollides seran objecte de tractament, tant automatitzat com, si escau, convencional, i incorporades i conservades en un fitxer titularitat de VIAJES ALSA, SAU, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

En general, la recollida i el tractament de les vostres dades personals té com a finalitats les que tot seguit es relacionen: (i) gestionar satisfactòriament la compra de bitllets online efectuada (ii) poder contactar amb l'usuari; (iii) atendre i gestionar adequadament les reserves, consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos; (iv) gestionar les tasques bàsiques d'administració; (v) mantenir-vos informat bé per correu electrònic, o bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis (i, si escau, gestionar-ne l'adequada prestació) relacionats amb VIAJES ALSA, SAU o amb empreses del sector del transport de viatgers per carretera que hi estiguessin vinculades i que us poguessin interessar. Respecte del tractament de les vostres dades amb fins promocionals o publicitaris, es facilitarà a l'afectat, juntament amb el formulari de recollida de dades corresponent, el procediment oportú, senzill i gratuït, perquè ens pugueu fer palesa lliurement la vostra oposició. Els destinataris de la informació facilitada seran el personal responsable de l'empresa així com les empreses que presten el servei ALSACab sol·licitat i, pel que fa a la utilització de les dades facilitades, es comprometen a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb les finalitats indicades.

VIAJES ALSA, SAU ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerits per la normativa vigent, en funció del tipus d'informació tractada i ha implantat altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per tal d'evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals facilitades. VIAJES ALSA, SAU, garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat per garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envieu per Internet. Per a això, s'utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet el xifrat de la informació que ens envieu, tot evitant-ne la lectura fins i tot si aquesta és interceptada inadequadament. El servidor de VIAJES ALSA està certificat, de manera que el vostre navegador pot confirmar-ne la identitat abans que s'enviï cap transmissió. Aquest certificat garanteix la identitat de l'ordinador de destinació al qual s'estan enviant les vostres dades. Podeu reconèixer que la seguretat SSL està operativa mitjançant l'aparició de la icona d'un cadenat a la part inferior de la majoria dels navegadors. Si premeu aquesta icona apareixerà el certificat associat amb la connexió de seguretat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició podrà dur-se a terme, d'acord amb el que disposa la normativa vigent, mitjançant sol·licitud dirigida a la nostra adreça electrònica asesoria@alsa.es o a l'adreça postal: VIAJES ALSA, SAU, c/ Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, a la qual caldrà adjuntar, en tot cas, fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la identitat del sol·licitant.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i VIAJES ALSA es reserva el dret a excloure dels serveis registrats tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. L'usuari es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les dades personals facilitades.

VIAJES ALSA complirà allò que disposa la normativa vigent quant al deure de cancel·lació de la informació personal que hagi deixat de ser necessària per a la finalitat o les finalitats per a les quals es va recollir, i aquesta serà bloquejada, per tal de poder atendre les possibles responsabilitats derivades del tractament de les dades, i només durant els terminis de prescripció de les responsabilitats esmentades. Un cop transcorreguts aquests terminis, la informació en qüestió serà definitivament eliminada per mitjà de mètodes segurs.

Els menors de 14 anys no hauran d'enviar cap informació personal sense el consentiment del pare o tutor. VIAJES ALSA no és responsable de cap informació personal enviada pels menors de 14 anys sense l'autorització oportuna.

VIAJES ALSA, SAU es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat per adaptar les novetats legislatives o jurisprudencials, per la qual cosa en recomanem la lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. Això no obstant, les relacions establertes amb els usuaris, anteriors a la modificació d'aquesta Política de Privacitat, es regiran por les normes previstes en el moment que l'usuari va accedir al lloc web per al seu establiment.