Condicions generals de contratació dels serveis Alsa Empreses

I. Objecte

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen per objecte regular la contractació dels serveis de transport de les empreses integrades a l'Organització ALSA, oferts per ALSA GRUP, S.L.U. a través de la seva pàgina web www.alsa.es i comercialitzats per SERVICIOS DEL PRINCIPADO, S.A.U. (SEPRISA) entitat, igualment, integrada a l'Organització ALSA. Amb ALSA Empreses, la vostra companyia es beneficiarà d'importants descomptes en la compra de bitllets electrònics per Internet per a ús corporatiu dels vostres treballadors o afiliats, a més d'altres interessants avantatges. ALSA Empreses es dirigeix a Pimes i Grans entitats (exceptuant Autònoms i Agències de Viatges).

Les presents Condicions Generals substitueixen qualsevol altre document o contracte en el mateix sentit subscrit anteriorment entre el client i ALSA.

II. Capacitat per contractar

D'acord amb la legislació aplicable, per contractar els serveis d'ALSA Empreses a través de www.alsa.es, el client contractant -empresa- haurà de tenir la capacitat jurídica necessària per contractar que estableixi la llei del país al qual correspongui la seva nacionalitat.

III. Descripció del servei

ALSA a través de la seva pàgina web ofereix a aquelles empreses que contractin els serveis ALSA Empreses l'obtenció d'importants descomptes en la compra de bitllets electrònics per Internet per als seus empleats o afiliats, així com altres condicions avantatjoses associades a la compra dels bitllets.

A tal efecte, ALSA posa a disposició del contractant una eina que li permetrà gestionar l'adquisició de bitllets d'autobús per als seus empleats o afiliats des de la seva oficina, a través d'Internet, amb comoditat i immediatesa, sense oblidar el benefici d'una més que evident rendibilitat.

La compra de bitllets electrònics s'efectuarà per l'Empresa contractant a través de la corresponent targeta financera amb càrrec a la mateixa en el mateix moment de realitzar-se la compra del bitllet..

L'adhesió a ALSA Empreses implicarà l'obtenció d'un descompte del 20% per la compra de bitllets electrònics als seus empleats o afiliats, aplicable en el moment mateix de la compra. ALSA es reserva la facultat de modificar aquest descompte previ avís al client d’ALSA Empreses a través de la corresponent notificació.

IV. Procés de contractació

Per iniciar el procés de contractació d'ALSA Empreses, haureu de complimentar el formulari establert a tal efecte a la pàgina web www.alsa.es. Un cop complimentat el formulari i acceptades les condicions generals de contractació d'ALSA Empreses, així com les condicions de compra de la pàgina web d'ALSA, en els supòsits que resultin d'aplicació, es produirà l'alta als serveis ALSA Empreses. Després de registrar-vos, rebreu un correu electrònic on se us assignarà un nom d'usuari i contrasenya que us permetran fer ús dels serveis ALSA Empreses i començar a beneficiar-vos dels corresponents descomptes en la compra de bitllets electrònics als vostres empleats o afiliats.

No obstant això anterior, ALSA es reserva el dret de donar de baixa dels serveis d'ALSA Empreses aquells perfils d'usuaris que resultin ser fraudulents..

V. Ús del servei d'ALSA Empreses. Claus d'accés

L'Usuari Empresa es responsabilitza de l'ús i custòdia de les claus d'accés assignades al servei ALSA Empreses. ALSA es reserva el dret a denegar l'accés a aquelles empreses que realitzin un ús fraudulent dels serveis d'ALSA Empreses.

L'usuari serà responsable de mantenir de forma segura i confidencial les seves claus d'accés. L'usuari haurà de notificar a ALSA immediatament qualsevol incompliment de les normes de seguretat o qualsevol ús no autoritzat del seu compte del qual tingui coneixement.

L'ús fraudulent dels bitllets adquirits o utilitzats per personal aliè a l'empresa els invalida, reservant-se ALSA el dret d'anular les claus facilitades i sense perjudici de l'exercici d'aquelles accions legals que corresponguin en dret.

L'usuari s'obliga a abstenir-se d'utilitzar la web i els serveis amb finalitats o efectes il•lícits contraris a la moral, a l'ordre públic i a no utilitzar-los per difondre continguts o material exposat a la web o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics.

VI. Protecció de dades de caràcter personal

Per al compliment, desenvolupament i execució del Servei ALSA Empreses, resulta necessari que l'Empresa Usuària comuniqui a ALSA les dades personals d'aquells empleats que adquireixin la condició de titulars dels bitllets electrònics que siguin objecte de compra per l'empresa.

De la mateixa manera, ALSA en el normal desenvolupament i compliment de les seves obligacions, com a entitat comercialitzadora de bitllets de transport, comunicarà aquestes dades a l'empresa transportista que en cada cas presti el servei de transport contractat.

A aquests efectes, de conformitat amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Empresa Usuària declara que ha obtingut la corresponent autorització dels treballadors i la resta de persones físiques titulars de les dades objecte de cessió, per a la consegüent cessió de les seves dades personals a ALSA i a la resta d'empreses que així sigui necessari amb la finalitat de poder prestar adequadament els serveis de transport contractats.

ALSA es compromet a utilitzar les dades personals amb l'única finalitat de gestionar i donar compliment a les obligacions comercials establertes en virtut del present contracte.

Així mateix, ALSA manifesta estar al corrent de les obligacions derivades de la normativa de protecció de dades i més concretament en allò que es refereix a la implantació de les mesures de seguretat previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

D'igual manera, ALSA s'obliga al compliment del deure de secret i confidencialitat de totes les dades de caràcter personal i qualsevulla altra informació transferida per les parts a tenor del present contracte, fins i tot després de finalitzada la relació contractual, tret que la llei exigeixi el contrari.

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició es podrà dur a terme conforme a allò disposat a la normativa vigent, mitjançant sol•licitud dirigida a la nostra direcció de correu electrònic establerta a tal efecte: ajuridica@alsa.es, o a la direcció postal: ALSA GRUPO, S.L.U., Dpto. Asesoría Jurídica, Polígono Espíritu Santo, Calle Irlanda, Portal 5, 33010, Oviedo, adjuntant en tot cas, fotocòpia del D.N.I o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar la vostra identitat.

VII. Mitjans de pagament i facturació

El preu dels bitllets serà abonat el moment de la compra, carregant-se l'import corresponent en el moment mateix de la compra, prèvia aplicació del descompte corresponent.

L'Empresa tindrà dret a percebre un descompte directe aplicat al preu final del bitllet sobre les compres realitzades mitjançant el Servei ALSA Empreses, NO acumulable a altres descompte o ofertes tret descomptes per família nombrosa i anada i tornada. En cas de produir-se una variació en quant a les normes per a la compra de bitllets electrònics per Internet, ALSA les notificarà a l'empresa usuària per tal que manifesti la seva conformitat.

ALSA garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de forma xifrada a través del protocol segur SSL, que garanteix el secret en la comunicació a través d'un diàleg amb claus de xifrat.

L'empresa usuària pot emetre les factures de les seves compres de forma individual mitjançant la secció habilitada a la pàgina web a tal efecte.

VIII. Validesa del contracte

El present contracte tindrà efecte un cop acceptades les presents condicions generals mitjançant l'acció de prémer el botó habilitat a tal efecte al formulari de sol•licitud del Servei ALSA Empreses.

IX. Exoneració de responsabilitat

ALSA presta els seus serveis de forma continuada utilitzant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria. ALSA no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin derivar de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d'aquest lloc web. En qualsevol cas, ALSA durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

X. Modificacions

ALSA podrà realitzar canvis en les presents Condicions Generals. Quan s'introdueixin aquests canvis, es publicarà una nova còpia de les Condicions al lloc web.

L'usuari reconeix i accepta que si utilitza els serveis ALSA Empreses després de la data de modificació de les Condicions, es considerarà a tots els efectes que el seu ús constitueix l'acceptació de les Condicions actualitzades.

Serà responsabilitat de l'Usuari comprovar periòdicament les Condicions Generals de Contractació d'ALSA Empreses per mantenir-se informat sobre la possible existència de canvis.

XI. Legislació aplicable i Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquestes condicions generals, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb les presents condicions els Jutjats i Tribunals competents d'acord amb la legislació que resulti d'aplicació.