ACTA DA REUNIÓN DO XURADO DO XVIII CONCURSO «CUENTOS SOBRE RUEDAS» (CONTOS SOBRE RODAS)

En Madrid, sendo as 14.30 horas do día 19 de xuño de 2018, queda constituído o xurado da XVII edición do concurso literario « Cuentos sobre Ruedas», convocado por ALSA co fin de fomentar a creación literaria referida ao ámbito das viaxes, e cuxas bases se encontran depositadas perante notario.

O xurado queda formado polos seguintes membros: D. Víctor García de la Concha, presidente; D. Álvaro Ruiz de la Peña; Dna. Clara Sánchez; D. Luis Ignacio Parada; D. Diego Carcedo e D. Carlos Maribona, e actúa como secretario D. Pablo Gómara.

Tras proceder ás deliberacións e conseguintes votacións, o xurado acorda emitir o seguinte:

VEREDICTO

Premio Cuentos Sobre Ruedas 2018: María Emma González Arribas, de Arcos de la Frontera (Cádiz), polo seu relato «CATTLEYA AUREA».

Os outros catro relatos seleccionados polo xurado para ser publicados xunto ao gañador foron os presentados por:

  • Pedro Maestre Herrero, de Elda (Alicante), polo «Historia de la Literatura».
  • Alberto Palacios Santos, de Salamanca, polo «El viaje de Ramón del Castillo».
  • Esperanza Ruiz Adsuar, de Elche (Alicante), polo «Allegra».
  • José Ángel Corral Suárez, de Bertamiráns-Ames (La Coruña), polo «El vagabundo de Texas».

E para que así conste, asino a presente acta en Madrid, a 19 de xuño de 2018.

Asdo.: Pablo Gómara

Secretario do xurado