Buscador

Que debes ter en conta?

Servizos en España

Nos servicios nacionais podes:

    • Mediante o número de localizador.
    • Co sms recibido no teu móbil cos datos da viaxe.
    • Presentando o billete online impreso previamente.

Non esquezas identificarte co teu DNI ou Pasaporte para acceder ao bus.

Servizos internacionais Nos servizos internacionais pode acceder ao autobús:
    • Desde España, é obrigatorio que pases polo punto de venda e solicitar a emisión do teu billete ou que imprimas ti mesmo o billete comprado pola web. Deberás presentarte polo menos 30 minutos antes da saída no punto de embarque.
  • ·         En traxectos fóra de España podes acceder ao autobús directamente, sen pasar polo punto de venda, presentando ao condutor o billete internacional comprado pola páxina web xunto co teu DNI ou PASAPORTE. Deberás presentarte polo menos 2 horas antes da saída.