NÚM. PÒLISSA 09-9062467

PRENEDOR: ALSA GRUPO SLU

ASSISTÈNCIA EN VIATGES A LES PERSONES

EXTRACTE DE GARANTIES, LIMITS I EXCLUSIONS

En cas que ocorri un sinistre emparat per aquesta pòlissa, ARAG, així que en rebi la notificació conforme al procediment indicat en l'Article 10, garanteix la prestació dels serveis següents:

1. Assistència mèdica i sanitària

ARAG assumeix les despeses corresponents a la intervenció dels professionals i establiments sanitaris requerits per a l'atenció de l'assegurat, malalt o ferit.

Queden expressament inclosos, sense que l'enumeració tingui caràcter limitatiu, els serveis següents:

a) L’atenció a càrrec d’equips mèdics d'emergència i especialistes.

b) Els exàmens mèdics complementaris.

c) Les hospitalitzacions, els tractaments i les intervencions quirúrgiques.

d) El subministrament de medicaments en cas d’ingrés o el reintegrament del seu cost en lesions o malalties que no requereixen hospitalització.

e) L’atenció de problemes odontològics aguts; és a dir, els problemes que, a causa d’una infecció, dolor o trauma, requereixen un tractament d'urgència.

ARAG es fa càrrec de les despeses corresponents a aquestes prestacions, fins a un límit per assegurat de 900 €, o el seu equivalent en moneda local quan les prestacions es faciliten a l'estranger, o de 750 € a Espanya.

Les despeses odontològiques es limiten, en qualsevol cas, a 30 € o al seu equivalent en moneda local.

2. Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts

En cas d'accident o malaltia sobrevinguda de l'assegurat, ARAG es fa càrrec de:

a) Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o l’hospital més pròxim.

b) El control que duu a terme el seu equip mèdic, en contacte amb el metge que atén l'assegurat ferit o malalt, per determinar les mesures més convenients per seguir el millor tractament i el mitjà més idoni per traslladar-lo de manera eventual fins a un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu domicili.

c) Les despeses de trasllat del ferit o malalt, pel mitjà de transport més adequat, fins al centre hospitalari prescrit o fins al seu domicili habitual.

L’equip mèdic d'ARAG decideix, per a cada cas, el mitjà de transport que cal utilitzar en funció de la urgència i gravetat del cas. A Europa i als països del litoral del Mediterrani, fins i tot es pot utilitzar un avió sanitari especialment condicionat.

Si s’ha d’ingressar l'assegurat en un centre hospitalari que no es troba pròxim al seu domicili, ARAG es fa càrrec, arribat el moment, de traslladar-ho al centre en qüestió.

En el cas que l'assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se l’ha de repatriar fins al lloc d'inici del viatge a Espanya.

El límit total econòmic d'aquesta garantia s'estableix en 1.800 €.

7.3 Repatriació o transport de l'assegurat mort

En cas de defunció d'un assegurat, ARAG organitza el trasllat del cos fins al lloc d'inhumació a Espanya i es fa càrrec de les despeses del trasllat. S’entén que aquestes despeses inclouen les del condicionament post mortem, d'acord amb els requisits legals.

No hi estan compreses les despeses d'inhumació i cerimònia.

ARAG es fa càrrec del retorn d'un assegurat acompanyant perquè pugui acompanyar el cadàver fins al lloc d'inhumació a Espanya.

En el cas que l'assegurat no tingui la seva residència habitual a Espanya, se l’ha de repatriar fins al lloc d'inici del viatge a Espanya.

El límit total econòmic d'aquesta garantia s'estableix en 1.800 €.

4. Robatori i danys materials a l'equipatge

Es garanteix la indemnització pels danys i les pèrdues materials de l'equipatge o dels efectes personals de l'assegurat en cas de robatori, pèrdua total o parcial deguda al transportista o danys a conseqüència d'un incendi o d’una agressió, ocorreguts durant el transcurs del viatge, fins a un màxim de 300 €.

Les càmeres i els complements de fotografia, radiofonia, de registre de so o d’imatge, així com els accessoris corresponents, queden compresos fins al 50 % de la suma assegurada sobre el conjunt de l'equipatge.

En queden exclosos el furt i la simple pèrdua per causa del mateix assegurat, així com les joies, els diners, els documents, els objectes de valor i el material esportiu i informàtic.

A l'efecte de l’exclusió anterior, s'entén per:

  • Joies: el conjunt d'objectes d'or, platí, perles o pedres precioses.
  • Objectes de valor: el conjunt d'objectes de plata, quadres i obres d'art, tot tipus de col·leccions i pelleteria fina.

Per fer efectiva la prestació en cas de robatori, cal presentar prèviament la denúncia corresponent davant les autoritats competents.

5. Indemnització per retard del mitjà de transport

ARAG ha de reemborsar, fins al límit màxim de 300 €, les despeses de la compra d'un bitllet nou, en cas de pèrdua de la connexió d'un transport públic col·lectiu a causa d'un retard en la sortida de l'autobús d’ALSA.

Per aplicar aquesta garantia, és imprescindible que entre l'arribada prevista de l'autobús d’Alsa i la sortida prevista de l’enllaç posterior existeixi una diferència superior a tres hores. També queden cobertes les despeses d'hotel i manutenció com a conseqüència de l’espera d’aquest enllaç fins a un límit de 100 €.

Per trametre el pagament, cal presentar els documents justificatius emesos per l'entitat titular del mitjà de transport públic que certifiquen el retard, així com l'original de les factures de les despeses realitzades.

Aquesta indemnització es satisfà sempre que no hagi estat assumida per la companyia portadora.

Queden excloses les despeses realitzades en un lloc diferent del que es produeixi l'espera del nou enllaç.

Aquesta garantia no cobreix les cancel·lacions de sortida del mitjà de transport; és a dir, la no realització del viatge en el mitjà de transport programat i en el qual hi havia reservada almenys una plaça.

6. Transmissió de missatges urgents

ARAG es fa càrrec de transmetre els missatges urgents que li encarreguen els assegurats, com a conseqüència dels sinistres coberts per aquestes garanties.

EXCLUSIONS

Les garanties concertades no comprenen els fets següents:

a) Els fets causats voluntàriament per l'assegurat o aquells en què concorri dol o culpa greu per part de l’assegurat.

b) Les malalties o les malalties cròniques preexistents, així com les conseqüències que se’n derivin, patides per l'assegurat amb anterioritat a l'inici del viatge.

c) La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades de l'intent de suïcidi o produïdes intencionadament per l'assegurat a si mateix, així com les derivades d’accions criminals de l'assegurat.

d) Les malalties o els estats patològics produïts per la ingesta d'alcohol, psicotròpics, al·lucinògens o qualsevol droga o substància de característiques similars.

e) Els tractaments estètics i el subministrament o la reposició d'audiòfons, lents de contacte, ulleres, ortesis i pròtesis en general i les despeses derivades de qualsevol tipus de malaltia mental. Així mateix, queden excloses les reclamacions derivades directament o indirecta de les complicacions ocorregudes a partir del setè mes d'embaràs.

f) Les lesions o malalties derivades de la participació de l'assegurat en apostes, competicions o proves esportives, o de la pràctica de l'esquí i de qualsevol altre tipus d'esport d'hivern o dels anomenats esports d'aventura, i el rescat de persones a la mar, a la muntanya o al desert.

g) Les lesions que dimanen, directament o indirecta, de fets produïts per l’energia nuclear, les radiacions radioactives, les catàstrofes naturals, les accions bèl·liques, els disturbis o els actes terroristes.

h) Qualsevol tipus de despesa mèdica o farmacèutica inferior a 9 €.

Les garanties d’aquesta pòlissa s’apliquen exclusivament durant el temps que dura el servei de transport contractat i durant l'estada de l'assegurat en els ports, estacions, terminals o aeroports, amb motiu d'embarcar o desembarcar del mitjà de transport contractat.

Queden exclosos de les cobertures d’aquesta pòlissa aquells països que, durant el viatge o desplaçament de l'assegurat, es trobin en estat de guerra o de setge, d’insurrecció o conflicte bèl·lic de qualsevol classe o naturalesa, tot i que no ho hagin declarat oficialment, i aquells que figuren específicament en el rebut o en les Condicions Particulars.

Queda expressament convingut que les obligacions de l'assegurador derivades de la cobertura d'aquesta pòlissa finalitzen el moment en què l'assegurat torna al seu domicili habitual, o és ingressat en un centre sanitari situat, com a màxim, a 25 km de distància del domicili esmentat (15 km a les illes Balears i a les illes Canàries).

INFORMACIÓ A L’ASSEGURAT

El prenedor de l’assegurança, abans de signar-se aquest contracte, ha rebut la informació següent, en compliment del que estableixen l’article 96 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, i els articles 122-126 del seu reglament.

  • L’assegurador de la pòlissa és ARAG, S.E., entitat alemanya amb domicili social a Düsseldorf, ARAG Platz núm. 1, i corresponen al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control i la supervisió de la seva activitat. Està autoritzada per operar a Espanya en règim de dret d’establiment a través de la seva sucursal ARAG, SE, Sucursal en España, amb NIF W0049001A i domicili a Madrid, al carrer Núñez de Balboa, 120; inscrita en el Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb la clau E-210.

S’informa que, en cas de liquidació de l’entitat asseguradora, no s’aplicarà la normativa espanyola en matèria de liquidació.

  • La legislació aplicable al contracte d’assegurança és l’espanyola, en particular, la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.
  • El prenedor o l’assegurat, en cas de litigi amb l’assegurador, poden acudir a l’arbitratge i als tribunals ordinaris de justícia espanyola.

S’informa que ARAG, SE, Sucursal en España posa a disposició dels seus assegurats els telèfons de contacte d’Atenció al Client següents, segons els tràmits que vulguin fer:

  • Per a modificacions o consultes sobre la pòlissa contractada, es pot trucar al telèfon 934 858 907, al 915 661 601 o enviar un correu electrònic a atencioncliente@arag.es.
  • Per a queixes o reclamacions a la companyia, ARAG, S.E., Sucursal en España té un Departament d’Atenció al Client (c/ Roger de Flor, 16, 08018 - Barcelona, adreça electrònica: dac@arag.es, web: www.arag.es) per atendre i resoldre les queixes i reclamacions que els seus assegurats els presentin, relacionades amb els seus interessos i drets legalment reconeguts, que seran ateses i resoltes en el termini màxim de dos mesos des de la seva presentació.
  • En cas de disconformitat amb la resolució adoptada pel Departament d’Atenció al Client, o si ha transcorregut el termini de dos mesos sense haver obtingut resposta, el reclamant es podrà adreçar al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, al passeig de la Castellana, núm. 44, 28046, de Madrid, web: www.dgsfp.mineco.es i amb telèfon 902 191 111.
  • Podeu accedir a l’informe sobre la situació financera i de solvència de l’assegurador a https://www.arag.com/company/financial-figures.

El prenedor/assegurat, en facilitar les dades bancàries per al pagament de la prima de l’assegurança, consent i autoritza que se’n carregui l’import en el compte que es facilita i es recull en aquest document o en el que, durant la vida del contracte, es comuniqui a l’entitat asseguradora per a aquesta finalitat.

EMÈS A MADRID

La companyia

P.P.

CEO

Membre de GEC

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

EL PRENEDOR

 

Responsable del tractament

ARAG SE, Sucursal en España

C/ Núñez de Balboa 120 28006.- MADRID

NIF W00490001A

atencioncliente@arag.es www.arag.es

Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades

dpo@arag.es

C/Roger de Flor 16 08018 Barcelona

Finalitat del tractament Subscripció i execució del contracte d’assegurança.
Legitimació Execució del contracte d’assegurança.
Destinataris No se cediran dades a tercers, excepte consentiment previ del titular, obligació prevista en normativa o interès legítim.
Transferències internacionals Poden ser precises, en determinades prestacions d’assistència, per a l’execució del contracte.
Drets de les persones Podreu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la limitació o portabilitat enviant la vostra sol·licitud a l’adreça electrònica següent: lopd@arag.es
Informació addicional Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre lloc web: http://www.arag.es

 

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les vostres dades és ARAG SE, Sucursal a Espanya, NIF W0049001A, amb domicili a c/ Núñez de Balboa 120, 28006 de Madrid. Adreça electrònica: atencioncliente@arag.es Web: www.arag.es. Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça electrònica següent: dpo@arag.es.

Finalitat i destinataris

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat d’establir, gestionar i desenvolupar les relacions contractuals que us vinculen amb el responsable del tractament, així com per a la prevenció del frau.

També tractarem les vostres dades personals per informar-vos sobre els nostres productes i controlar els nivells de qualitat en la prestació de les garanties del vostre contracte d’assegurança.

No facilitarem les vostres dades personals a tercers excepte en els casos següents: obligació prevista en la normativa que ens és aplicable, interès legítim o consentiment previ del titular de la dada.

Les vostres dades seran accessibles per compte de tercers col·laboradors d’ARAG SE, Sucursal a Espanya, que intervinguin en les gestions derivades tant de la contractació de l’assegurança com de la prestació efectiva de les seves garanties.

Si necessiteu assistència i us trobeu fora de la Unió Europea pot ser necessari traslladar les vostres dades personals a tercers països per poder donar compliment efectiu a les garanties del vostre contracte d’assegurança.

Les vostres dades es conservaran durant la vigència del contracte d’assegurança. Després de la seva finalització, es conservaran bloquejades durant els terminis exigits legalment per a l’atenció de possibles responsabilitats derivades del seu tractament. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, es procedirà a la supressió de les dades.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució del contracte d’assegurança que heu concertat amb aquesta entitat asseguradora. El lliurament de les vostres dades resulta imprescindible per a la formalització d’aquest contracte d’assegurança, el qual no és possible sense aquesta informació.

La base legal per al tractament amb finalitats de màrqueting directe i enquestes de satisfacció té com a interès legítim poder atendre millor les vostres expectatives com a client i potenciar la qualitat del servei rebut. Podreu oposar-vos en qualsevol moment a aquest tipus de tractaments de la manera descrita a l’apartat de Drets.

La base legal de les cessions de dades a tercers és constituïda per previsions de la normativa d’assegurances, que, o bé emparen l’interès legítim de l’entitat o bé imposen obligacions específiques a aquesta entitat per al desenvolupament de la seva activitat, tant en relació amb el contracte d’assegurança (Llei 50/1980 de contracte d’assegurança), com en la normativa d’ordenació, supervisió i solvència (Llei 20/2015 d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores) i una altra normativa reguladora de l’activitat.

La base legal per transferir les vostres dades a un país fora de la UE és la necessitat d’executar les garanties previstes en la vostra pòlissa.

Drets

Teniu dret a accedir a les vostres dades personals objecte de tractament, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. També podreu exercir els drets d’oposició, limitació al tractament i portabilitat de dades.

Podreu exercir els vostres drets dirigint-vos per escrit al responsable del tractament, ARAG SE, Sucursal a Espanya, a través de l’adreça electrònica lopd@arag.es o, si ho preferiu, mitjançant carta postal dirigida a c/ Roger de Flor 16, 08018 de Barcelona (és convenient que feu constar en el sobre la referència “Protecció de dades”). En tots els casos serà imprescindible que hi adjunteu còpia del DNI o passaport. En el cas que no obtingueu satisfacció en l’exercici dels vostres drets podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Dades personals de tercers

Respecte a les dades personals referents a altres persones físiques que, per motiu d’aquesta pòlissa, preciseu comunicar a ARAG SE, Sucursal a Espanya, amb caràcter previ a la vostra comunicació, haureu d’informar els afectats dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.