A Alsa tenim implementada una cultura organitzacional de compliment normatiu a totes les Àrees, cosa que garanteix l'efectivitat dels controls vinculats a les diferents Àrees i enforteix el nostre Sistema de Gestió de Compliance Penal.

A Alsa disposem d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal, la tasca del qual se centra en els aspectes següents:

  • La identificació d’activitats que suposin un risc penal.
  • L'establiment de Protocols i Procediments necessaris per definir i implementar processos que mitiguin la comissió de delicte.
  • La verificació i avaluació del Model de Compliance.
  • L'obligació d'informar de qualsevol qüestió, reclamació i incompliment a través del Canal de Denúncies d'Alsa.
  • La conscienciació i sensibilització sobre la necessitat de complir amb la legislació aplicable i amb la normativa i el procediment interns.

A continuació, mostrem el nostre Codi Ètic en què s'estableixen els principis, valors i comportaments que han de regir a l'Organització i que són de compliment obligat.

CODI ÈTIC (en espanyol) Codi Ètic Alsa

Així mateix, exposem la nostra Política de Compliance en la qual s'estableixen els objectius i les bases del Sistema de Gestió de Compliance Penal a Alsa, així com els rols i les responsabilitats.

POLÍTICA DE COMPLIANCE (en espanyol) Política de Compliance

A Alsa comptem amb un Comitè de Compliance, òrgan col·legiat garant del funcionament correcte del Sistema de Gestió de Compliance Penal d'Alsa, format per personal directiu expert en la matèria.