Europ Assistance

Assegurança individual d’assistència en viatge a les persones

El posseïdor de la pòlissa està assegurat, durant la durada del viatge descrit per la pòlissa d’assistència en viatge indicada, contractada amb EUROP ASSISTANCE, en les condicions, límits i exclusions establertes. Tot seguit, es detalla un extracte del contracte de la pòlissa.

Si necessiteu els nostres serveis i voleu tenir-hi dret, és IMPRESCINDIBLE, independentment de l’hora del dia i el lloc on us trobeu, que truqueu a la nostra central operativa d’Atenció Permanent 24 hores i faciliteu el vostre nom, número de contracte.

Les garanties assegurades per aquest contracte són vàlides a Espanya, a Europa o al Marroc, segons la destinació del bitllet contractat amb el prenedor de l’assegurança. Queden exclosos de les cobertures d’aquesta pòlissa aquells països que durant el viatge o desplaçament de l’assegurat es trobin en estat de guerra o de setge, insurrecció o conflicte bèl·lic de qualsevol classe o naturalesa, sobretot quan no hagin estat declarats oficialment, i aquells que s’indiquin específicament.

Les garanties són exclusivament d’aplicació durant el temps que duri el servei de transports contractat i durant l’estada de l’assegurat als ports, estacions, terminals o aeroports, com a resultat d’embarcar o desembarcar del mitjà de transport contractat.

Queda expressament convingut que les obligacions de l’assegurador derivades de la cobertura d’aquesta pòlissa finalitzen en el moment en què l’assegurat hagi tornat al seu domicili habitual o hagi estat ingressat en un centre sanitari situat com a màxim a 25 km de distància de l’esmentat domicili (15 km a les Illes Balears i a les Canàries).

GARANTIES COBERTES

1.- Despeses mèdiques

EUROP ASSISTANCE?es fa càrrec de les despeses corresponents a la intervenció dels professionals i establiments sanitaris requerits per a l’atenció de l’assegurat, del malalt o del ferit.

Queden expressament inclosos, sense que l’enumeració tingui caràcter limitador, els serveis següents:

a) Atenció per equips mèdics d’emergència i especialistes.

b) Exàmens mèdics complementaris.

c) Hospitalitzacions, tractaments i intervencions quirúrgiques.

d) Subministrament de medicaments en internat, o reintegrament del seu cost en lesions o malalties que no requereixin hospitalització.

e) Atenció de problemes odontològics aguts, entenent com a tals els que, per infecció, dolor o trauma, requereixin un tractament d’urgència.

EUROP ASSISTANCE es fa càrrec de les despeses corresponents a aquestes prestacions, fins a un límit per assegurat de 900 € o el seu equivalent en moneda local, quan aquestes tinguin lloc a l’estranger, o de 750 € a Espanya.

Les despeses odontològiques es limiten, en qualsevol cas, a 30 € o el seu equivalent en moneda local.

2.- Trasllat sanitari de malalts i ferits

En cas d’accident o malaltia sobrevinguda de l’assegurat, EUROP ASSISTANCE es fa càrrec de:

a) Les despeses de trasllat en ambulància fins a la clínica o hospital més proper.

b) El control per part del seu equip mèdic, en contacte amb el metge que atengui l’assegurat ferit o malalt, per determinar les mesures convenients al millor tractament que cal seguir i el mitjà més idoni per al seu possible trasllat fins a un altre centre hospitalari més adequat o fins al seu domicili.

c) Les despeses de trasllat del ferit o malalt, pel mitjà de transport més adequat, fins al centre hospitalari prescrit o al seu domicili habitual.

El mitjà de transport que cal utilitzar en cada cas el decideix l’equip mèdic d’EUROP ASSISTANCE en funció de la urgència i gravetat del cas. A Europa i als països riberencs de la Mediterrània, es pot, fins i tot, utilitzar un avió sanitari especialment condicionat.

Si l’assegurat queda ingressat en un centre hospitalari no proper al seu domicili, EUROP ASSISTANCE es fa càrrec, en el seu moment, del subsegüent trasllat fins a aquest centre.

En el supòsit que l’assegurat no tingui la residència habitual a Espanya, se’l repatria fins al lloc d’inici del viatge contractat amb ALSA.

El límit total econòmic d’aquesta garantia s’estableix en 1.800 €.

3.- Trasllat de restes mortals

En cas de defunció d’un assegurat, EUROP ASSISTANCE organitza el trasllat del cos fins al lloc d’inhumació a Espanya i es fa càrrec de les despeses. En aquestes despeses s’hi inclouen les de condicionament post mortem d’acord amb els requisits legals.

No hi són incloses les despeses d’inhumació i cerimònia.

EUROP ASSISTANCE es fa càrrec de la tornada d’un assegurat acompanyant, perquè pugui acompanyar el cadàver fins al lloc d’inhumació a Espanya.

En el supòsit que l’assegurat no tingui la residència habitual a Espanya, se’l repatria fins al lloc d’inici del viatge contractat amb ALSA.

El límit total econòmic d’aquesta garantia s’estableix en 1.800 €.

4.- Pèrdua, danys i robatori d’equipatge no facturat

Es garanteix la indemnització per danys i pèrdues materials de l’equipatge o efectes personals de l’assegurat en cas de robatori, pèrdua total o parcial deguda al transportista o danys com a conseqüència d’incendi o agressió, produïts durant el transcurs del viatge, fins a un màxim de 300 €.

Les càmeres i els complements de fotografia, radiofonia, de registre de so o de la imatge, així com els accessoris, s’inclouen fins al 50% de la suma assegurada sobre el conjunt de l’equipatge.

S’exclou el furt i la simple pèrdua per causa del mateix assegurat, així com joies, diners, documents, objectes de valor i material esportiu i informàtic.

A l’efecte de l’esmentada exclusió, s’entén per:

  • Joies: conjunt d’objectes d’or, platí, perles o pedres precioses.
  • Objectes de valor: conjunt d’objectes de plata, quadres i obres d’art, tot tipus de col·leccions i pelleteria fina.

Per fer efectiva la prestació en cas de robatori, cal haver presentat prèviament la denúncia davant de les autoritats competents.

5.- Demora de viatge

EUROP ASSISTANCE reemborsa, fins al límit màxim de 300 €, les despeses de la compra d’un nou bitllet, en cas de pèrdua de connexió d’un transport públic col·lectiu a causa d’un retard en la sortida de l’autobús d’ALSA.

Per tal d’aplicar aquesta garantia, és imprescindible que hi hagi una diferència entre l’arribada prevista de l’autobús d’ALSA i la sortida prevista de l’enllaç posterior superior a tres hores. També queden cobertes les despeses d’hotel i manutenció produïdes durant l’espera per a aquest enllaç fins a un límit de 100 €.

Per a la tramitació del pagament, cal presentar els documents justificatius emesos per l’entitat titular del mitjà de transport públic que certifiquin el retard, així com l’original de les factures de les despeses en què s’hagi incorregut.

Aquesta indemnització té lloc sempre no l’hagi assumida la companyia transportista.

Queden excloses les despeses en què s’incorri en lloc diferent d’aquell on es produeixi l’espera per al nou enllaç.

No queden cobertes per aquesta garantia les cancel·lacions de sortida del mitjà de transport, és a dir, la no realització del viatge del mitjà de transport programat i en el qual s’havia reservat almenys una plaça.

6.- Transmissió de missatges urgents (derivats de les garanties)

EUROP ASSISTANCE es fa càrrec de transmetre els missatges urgents que li encarreguin els assegurats com a conseqüència dels sinistres coberts per aquestes garanties.

EXCLUSIONS

L’assegurador no assumeix cap mena d’obligació en connexió amb prestacions que no se li hagin sol·licitat o que no s’hagin efectuat amb el seu acord previ, excepte en casos de força major degudament justificats.

Les garanties concertades no comprenen:

a. Els fets voluntàriament causats per l’assegurat o aquells en què concorre dol o culpa greu per part d’aquest.

b. Les dolences o malalties cròniques preexistents, així com les seves conseqüències, que l’assegurat presenti amb anterioritat a l’inici del viatge.

c. La mort per suïcidi o les lesions o malalties derivades de l’intent o produïdes intencionadament per l’assegurat a si mateix, i les derivades d’empresa criminal de l’assegurat.

d. Les malalties o estats patològics produïts per la ingestió d’alcohol, psicotròpics, al·lucinògens o qualsevol droga o substància de característiques similars.

e. Els tractaments estètics i el subministrament o reposició d’audiòfons, lentilles, ulleres, ortesis i pròtesis en general i qualsevol tipus de malaltia mental. Així mateix, queden excloses les reclamacions derivades de manera directa o indirecta de les complicacions produïdes a partir del setè mes d’embaràs.

f. Les lesions o malalties derivades de la participació de l’assegurat en apostes, competicions o proves esportives, la pràctica de l’esquí i de qualsevol altre tipus d’esports d’hivern o dels denominats esports d’aventura, i el rescat de persones en mar, muntanya o desert.

g. Els supòsits que dimanen, de forma directa o indirecta, de fets produïts per energia nuclear, radiacions radioactives, catàstrofes naturals, accions bèl·liques, disturbis o actes terroristes.

h. Qualsevol tipus de despesa mèdica o farmacèutica inferior a 9 euros.

TRÀMITS EN CAS DE SINISTRE

En cas de produir-se un fet que pogués donar lloc a la prestació d’alguna de les garanties cobertes al contracte, és requisit indispensable la comunicació immediata del sinistre:

Un cop establert el contacte, l’assegurat ha d’assenyalar:

  • Nom i cognoms
  • Lloc on es troba
  • Telèfon de contacte
  • Circumstàncies del sinistre i del tipus d’assistència sol·licitada

PER AL REEMBORSAMENT DE QUALSEVOL DESPESA US PODEU DIRIGIR A WWW.EUROP-ASSISTANCE.ES ON PODEU ACCEDIR A “REEMBORSAMENT ON-LINE” PER CREAR LA VOSTRA PRÒPIA SOL·LICITUD DE REEMBORSAMENT I FER EL SEGUIMENT DEL TRÀMIT, O A L’APARTAT DE CORREUS 36316 (28020 MADRID). EN TOTS ELS CASOS ÉS INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓ DE FACTURES I JUSTIFICANTS ORIGINALS.

Aquest document és merament informatiu, sense valor contractual, i no substitueix les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa, que prevalen en cas de discrepància. Les CONDICIONS GENERALS resten en poder d’ALSA i d’EUROP ASSISTANCE ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.