Cercador

Reglament del Club Busplus

El club de Fidelització BUSPLUS gestionat per ALSA GRUPO, S.L.U. (d'ara en endavant AG), té per objectiu premiar la fidelitat dels clients d'ALSA. Per ALSA s'entenen les empreses que utilitzen aquest distintiu als seus serveis de transport de viatgers per carretera. El present Reglament resulta d'aplicació des de l'1 de setembre de 2014. Per tal de millorar les condicions del Club BUSPLUS, ALSA es reserva la facultat de modificar el present Reglament i les seves característiques en qualsevol moment. En aquest cas, ALSA notificarà als seus socis BUSPLUS, amb una antelació mínima d'un mes, a través de correu electrònic i a la seva pàgina web, la nova estructura de funcionament i característiques, així com la data a partir de la qual serà efectiva. El client que no desitgi continuar al Club BUSPLUS ho haurà de notificar en el termini d'un mes a partir de la data de notificació, podent redimir la totalitat dels punts acumulats en el mateix període de temps, sense que a partir d'aquell moment pugui reclamar res a ALSA per aquest motiu. El Club quedarà cancel·lat sense previ avís ni responsabilitat i no serà d'aplicació allò disposat anteriorment, si en algun moment es produeixen circumstàncies de força major o imposicions legals que n'impedissin la continuïtat.

I. OBJECTE DEL CLUB BUSPLUS

El Club BUSPLUS concedeix punts per la compra de bitllets d'ALSA. Aquests punts donaran dret a l'obtenció de descomptes per a la compra de bitllets ALSA, així com bitllets gratuïts, en el seu cas, i suposa l'autorització expressa per a la recepció, a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS o telefònicament de qualsevol informació sobre el Club, novetats, serveis i/o promocions d'ALSA. Igualment, la condició de soci BUSPLUS atorga la possibilitat de beneficiar-se de determinats descomptes exclusius oferts pels establiments adherits al C. BUSPLUS.

II. CONDICIONS

Podrà participar al Club BUSPLUS qualsevol persona física major de 18 anys. L'adhesió al Club BUSPLUS és totalment gratuïta i implica el coneixement i l'acceptació del present Reglament. Per adquirir la condició de soci BUSPLUS, s'haurà de complimentar i signar el model de sol·licitud establert a l'efecte, disponible als punts de venda propis ALSA i al lloc web www.alsa.es. S'acreditarà la condició de soci BUSPLUS mitjançant el document nacional d'identitat o altre document equivalent vàlid en dret (passaport, NIE). AG es reserva el dret, sense prèvia notificació escrita, a donar de baixa del Club els clients que no tinguin cap activitat al seu compte durant dos anys a comptar des de l'últim moviment. Aquests passaran a ser clients inactius i els seus punts seran cancel·lats, sense perjudici que puguin sol·licitar novament la seva activació com a socis BUSPLUS. Igualment, AG es reserva el dret de cancel·lar el compte de punts i el seu saldo i anul·lar la condició de soci BUSPLUS al client que incompleixi les normes recollides en el present Reglament o que haguessin fet un ús fraudulent dels bitllets ALSA. AG es reserva el dret d'anul·lar el Club BUSPLUS en qualsevol moment, previ avís als socis amb un mes d'antelació, sense que se'n pugui derivar cap responsabilitat pels perjudicis que la cancel·lació pogués causar als socis BUSPLUS. Si els socis BUSPLUS tinguessin punts suficients per bescanviar-los per bitllets, podran efectuar el bescanvi en aquest termini d'un mes.

III. ADHESIÓ AL CLUB

Un cop rebuda la sol·licitud, que s'haurà de presentar en qualsevol dels punts de venda propis ALSA o enviant des del nostre lloc web el formulari de sol·licitud previst, procedirem a donar-vos d'alta al Club BUSPLUS, moment en què començareu a obtenir punts que seran acumulats al vostre compte. En adherir-vos al Club BUSPLUS, us obligueu a que la informació proporcionada al formulari de registre sigui, en tot moment, veraç, exacta, actualitzada i completa. De no ser així, AG podrà, amb caràcter immediat, suspendre o cancel·lar el vostre compte de punts i denegar-vos l'accés, present i futur, al Club mitjançant l'anul·lació de la vostra adhesió. El soci BUSPLUS podrà sol·licitar la seva baixa al Club en qualsevol moment, mitjançant escrit i fotocòpia del seu DNI dirigit a BUSPLUS: DPT. MARKETING, 1ª PLANTA, C/ ALCALÁ, 478, 28027 MADRID, indicant el seu desig de causar baixa.

IV. AVANTATGES ADDICIONALS

Els socis podran, igualment, beneficiar-se d'avantatges addicionals; AG informarà sobre les seves característiques i període de validesa en els seus canals autoritzats. Aquests avantatges exclusius no seran, en cap cas, acumulables a qualsevol bitllet promocional. En cas de contradicció entre ells, prevaldran les condicions fixades als bitllets promocionals. Per ser soci BUSPLUS, obtindreu els següents avantatges directes: (i) Eliminació de costos de gestió des de la segona operació en comprar per la web, App mòbil i al servei telefònic 902422242; (ii) Accés a sales Supra; (iii) Canvis de bitllets sense cost addicional fins a dues hores abans de la sortida; (iv) En cas de pèrdua de l'autobús, podreu canviar gratuïtament durant la ½ hora següent, el bitllet per a la propera sortida; (v) Enviament de SMS amb el localitzador del viatge sense cost addicional. Consulteu els avantatges directes, vigents en cada moment, a www.alsa.es. Complementàriament, els socis BUSPLUS podran beneficiar-se d'importants descomptes addicionals per a joves i grans. Consulteu els descomptes addicionals disponibles i el seu període de vigència a www.alsa.es. Així mateix, ALSA ofereix a tots els seus socis BUSPLUS la possibilitat de sol·licitar la Targeta VISA BUSPLUS, targeta UNO-e de crèdit o de prepagament, totalment gratuïta, sense costos d'emissió ni manteniment, per realitzar compres i retirar diners en efectiu, amb tecnologia Contactless, Xip EMV i validació de pagaments amb PIN. Per a més informació, consulteu els avantatges addicionals i les condicions al Formulari de Sol·licitud Targeta VISA BUSPLUS d'UNO-e disponible als nostres canals de venda.

V. OBTENCIÓ DE PUNTS

El soci BUSPLUS que realitzi qualsevol compra de bitllets ALSA als punts de venda propis ALSA, a la web www.alsa.es, al servei telefònic 902422242 i als canals autoritzats per AG obtindrà 10 punts per cada 5€ de compra (no s'aplicaran, en cap cas, arrodoniments). AG es reserva la facultat de modificar el nombre de punts a obtenir en cada moment per la compra de bitllets ALSA, modificació que serà notificada prèviament als punts de venda propis i al lloc web www.alsa.es. Amb independència d'allò anterior, AG informarà els Socis BUSPLUS, de la possibilitat de beneficiar-se de promocions especials per a l'obtenció de punts extraordinaris i, en particular, destinats als socis de la Targeta VISA BUSPLUS que adquireixin bitllets amb aquesta Targeta. L'obtenció dels punts es produirà en el moment d'adquirir els bitllets ALSA mitjançant la presentació del vostre DNI o document equivalent vàlid en dret que us permeti acreditar la vostra identitat als punts de venda propis i als canals autoritzats per AG. Els punts s'assignaran automàticament al vostre compte. No obstant, en les compres de bitllets a través del lloc web www.alsa.es i el servei telefònic 902422242 (exclusivament per als trajectes autoritzats per ALSA), els punts seran anotats al compte tan bon punt s'acrediti el càrrec corresponent al compte bancari de la targeta financera utilitzada. Això no obstant, AG no es fa responsable del retard que es pugui produir en l'anotació d'operacions quan causes alienes a la voluntat d'AG facin impossible la captura automàtica de les operacions. AG es reserva el dret de cancel·lar els punts carregats erròniament als comptes dels socis. Els punts caducaran transcorreguts 24 mesos, a comptar des del dia següent en què s'hagi obtingut cadascun d'ells. L'anulació dels bitllets comprats implicarà la supressió dels punts obtinguts per la compra dels corresponents bitllets.

VI. CONSULTA DE PUNTS

El Soci del Club BUSPLUS pot consultar el saldo del seu compte de punts al lloc web www.alsa.es.

VII. BESCANVI DE PUNTS

El bescanvi de punts únicament tindrà lloc en el marc del Club, a canvi dels bitllets ALSA corresponents. Els punts no són, en cap cas, transmissibles ni bescanviables per diners. El Soci podrà bescanviar punts acumulats per descomptes en l'import dels bitllets ALSA que adquireixi; el nombre de punts necessaris per a l'obtenció de l'esmentat descompte vindrà determinat, en cada cas, en funció de l'itinerari i de la classe del servei de què es tracti. El Soci també podrà bescanviar els seus punts per Bitllets ALSA (subjecte a disponibilitat de places) en els punts de venda propis d'ALSA així com a la web www.alsa.es i altres canals alternatius que ALSA posarà, en el seu cas, a disposició dels socis. Se sol·licitarà el DNI del Soci o document equivalent i dades del trajecte desitjat. Aquests bitllets no podran ser modificats ni cancel·lats un cop hagin sigut sol·licitats. AG descomptarà del compte del Soci els punts corresponents al bitllet ALSA sol·licitat en el moment de la recepció de la sol·licitud de bescanvi al Departament de BUSPLUS.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES

AG, en compliment de la L.O. 15/99, com a Responsable del Tractament, us informa que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat d'AG amb domicili al Carrer Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, amb la finalitat de formalitzar la vostra adhesió al Club BUSPLUS, essent el destinatari de la informació el personal responsable d'AG. Així mateix, les vostres dades podran ser utilitzades per dur a terme anàlisis de perfils, estudis de mercat i prospecció comercial, enquestes d'opinió i anàlisi estadística, màrqueting directe telefònic, així com per a la remissió, a través de qualsevol mitjà, inclòs correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent o contacte telefònic, de qualsevol informació sobre serveis, novetats i/o promocions tant d'ALSA com dels establiments associats al Club BUSPLUS d'ALSA relacionats amb el sector de l'oci, transport, hostaleria, formació, telecomunicacions, moda, comerç al detall i assegurances, en el seu cas. Per tal de realitzar aquests tractaments addicionals, necessitem la vostra autorització. Entenem que presteu el vostre consentiment, en aquest sentit, mitjançant la signatura o enviament a través de la nostra pàgina web, del formulari d'adhesió al Club. La consulta dels establiments associats al Club BUSPLUS es podrà realitzar a través de la pàgina web www.alsa.es. Podeu exercir el vostre dret a oposar-vos a aquests tractaments mitjançant les caselles oportunes que trobareu al formulari de sol·licitud. Així mateix, teniu dret a oposar-vos-hi posteriorment en qualsevol moment. De la mateixa manera, us informem que les vostres dades personals podran ser comunicades als establiments associats al Club BUSPLUS en virtut dels acords comercials subscrits amb aquests tercers. La comunicació de dades resulta necessària amb l'objectiu que us pugueu beneficiar de productes, avantatges i serveis oferts pels establiments associats al Club BUSPLUS. Les empreses amb què AG manté acords comercials destinats als clients del Club BUSPLUS o que col·laboren amb aquest Club de Fidelització, poden consultar-se a la pàgina web www.alsa.es. Els cessionaris de dades queden obligats a utilitzar-les exclusivament amb la finalitat establerta al Club BUSPLUS, tractant les dades amb la més estricta confidencialitat. Les dades marcades amb un asterisc són d¿emplenament obligatori, suposant la seva absència la impossibilitat de donar-vos d'alta al Club BUSPLUS. Entenem que les dades facilitades són certes, reservant-se, en tot cas, AG la facultat d'excloure del Club BUSPLUS aquells socis que hagin facilitat dades falses o inexactes. El Soci podrà exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit dirigit a ALSA GRUPO, SLU, Carrer Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, en aquest domicili o en la direcció electrònica establerta a l'efecte ajuridica@alsa.es, adjuntant en tot cas, fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que permeti acreditar-ne la identitat.

IX. LLEI APLICABLE I FUR COMPETENT

El present reglament s'aplicarà i interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Per a aquelles controvèrsies que puguin derivar-se'n, les parts, amb renúncia expressa al fur que els pogués correspondre, acorden la seva submissió als Jutjats i Tribunals del domicili del client. El soci BUSPLUS declara que totes les dades reflectides al formulari d'adhesió són verdaderes, que coneix i accepta les condicions del present Reglament i que, mitjançant la seva signatura, hi manifesta la seva adhesió voluntària, constituint la primera compra d'un bitllet ALSA, declaració expressa del total coneixement i acceptació d'aquestes condicions. De la mateixa manera, reconeix haver rebut en aquest acte un exemplar del present Reglament.