Condicions Generals d'ALSAPLUS

El Programa de Fidelització ALSAPLUS gestionat per ALSA GRUPO, SLU (en endavant, AG), té per objecte premiar la fidelitat dels clients d'ALSA. La condició de Soci del Programa ALSAPLUS és personal i intransferible. Per ALSA s'entenen les empreses que utilitzen aquest distintiu en els seus serveis de transport de viatgers per carretera, exclosos els serveis de transport urbà de viatgers. Aquestes condicions generals són aplicables des del 16 de març de 2018. A fi de millorar les condicions del Programa de Fidelització, ALSA es reserva la facultat de modificar aquestes condicions en qualsevol moment. En aquest cas, ALSA notificarà als seus Socis ALSAPLUS, amb una antelació mínima d'un mes, a través del correu electrònic i a la seva pàgina web, la nova estructura de funcionament i les característiques, així com la data a partir de la qual serà efectiva. El client que no desitgi continuar a ALSAPLUS, ho haurà de notificar en el termini d'un mes a partir de la data de la notificació i podrà redimir la totalitat dels punts acumulats en el mateix període de temps, sense que a partir d'aquest moment pugui reclamar res a ALSA per aquest motiu. El Programa ALSAPLUS quedarà cancel·lat sense previ avís ni cap responsabilitat i no serà aplicable allò que es disposa anteriorment si en algun moment es produeixen circumstàncies de força major o imposicions legals que n'impedeixin la continuïtat.

I. OBJECTE DEL PROGRAMA ALSAPLUS

El Programa ALSAPLUS concedeix punts al Soci titular per la compra de bitllets d'ALSA. Punts que es podran bescanviar en la compra de bitllets ALSA i com a forma de pagament total o parcial, d'acord amb l'equivalència de punts-euros vigent en cada moment. La condició de Soci suposa l'autorització expressa per a la recepció, a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, Notificació Push, Notificació Web o telefònicament de qualsevol informació sobre ALSAPLUS, novetats, serveis i/o promocions d'ALSA. Igualment, la condició de Soci ALSAPLUS atorga la possibilitat de beneficiar-se de determinats descomptes exclusius oferts pels establiments adherits a ALSAPLUS.

II. CONDICIONS ALSAPLUS

Podrà participar en el Programa de Fidelització ALSAPLUS qualsevol persona física major de 18 anys. L'adhesió a ALSAPLUS és totalment gratuïta i implica el coneixement i l'acceptació d'aquestes Condicions Generals. Per adquirir la condició de soci ALSAPLUS, heu d'emplenar i signar el model de sol·licitud establert a aquest efecte, disponible en els punts de venda propis ALSA i als llocs web www.alsa.es i www.alsa.com. S'acreditarà la condició de Soci ALSAPLUS mitjançant el document nacional d'identitat o un altre document equivalent vàlid en dret (passaport, NIE). AG es reserva el dret, sense notificació escrita prèvia, a donar de baixa del Programa als clients que no tinguin cap activitat en el seu compte durant 18 mesos a comptar des de l'últim moviment. Aquests passaran a ser clients inactius i els seus punts seran cancel·lats, sense perjudici que en puguin sol·licitar novament l'activació com a Socis ALSAPLUS. Igualment, AG es reserva el dret de cancel·lar el compte de punts i el seu saldo i anul·lar la condició de Soci ALSAPLUS a aquell client que incompleixi les normes recollides en aquestes condicions o que hagi fet un ús fraudulent dels bitllets ALSA. AG es reserva el dret d'anul·lar el Programa de Fidelització ALSAPLUS en qualsevol moment, previ avís als Socis amb un mes d'antelació, sense que se'n pugui derivar cap responsabilitat pels perjudicis que la cancel·lació pogués causar als Socis ALSAPLUS. Si els Socis ALSAPLUS tinguessin punts suficients per bescanviar per bitllets, podran efectuar el bescanvi en aquest termini d'un mes.

III. ADHESIÓ

Un cop rebuda la sol·licitud, que s'haurà de presentar en qualsevol dels punts de venda propis ALSA o mitjançant l'enviament des del nostre lloc web del formulari de sol·licitud previst, procedirem a donar-vos d'alta al Programa de Fidelització ALSAPLUS. En adherir-vos a ALSAPLUS, us obligueu a garantir que la informació proporcionada en el formulari de registre sigui, en tot moment, veraç, exacta, actualitzada i completa. En cas contrari, AG podrà, amb caràcter immediat, suspendre o cancel·lar-vos el compte de punts i denegar-vos l'accés, present i futur, al Programa mitjançant l'anul·lació de la vostra adhesió. El Soci ALSAPLUS podrà sol·licitar la baixa del Programa en qualsevol moment, mitjançant escrit, amb fotocòpia del DNI, adreçat a ALSAPLUS: DTO. MARKETING, 1ª PLANTA, C/ ALCALÁ, 478, 28027 MADRID o a l'adreça electrònica baja.alsaplus@alsa.es, on indiqueu que voleu donar-vos de baixa.

IV. AVANTATGES ADDICIONALS

Els Socis podran, igualment, beneficiar-se d'avantatges addicionals, les característiques i el període de validesa des quals seran comunicats per AG a través dels seus canals autoritzats. Aquests avantatges exclusius no seran, en cap cas, acumulables a cap bitllet promocional. En cas de contradicció entre tots dos, prevaldran les condicions establertes en els bitllets promocionals. Per ser Soci ALSAPLUS obtindreu els següents avantatges directes: (i) Eliminació dels costos de gestió des de la segona operació en comprar pel web, app mòbil i a través del servei telefònic ofert per ALSA; (ii) Canvis de bitllets sense cost addicional per la gestió del canvi fins a dues hores abans de la sortida; (iii) Enviament de missatge SMS amb el localitzador del viatge sense cap cost addicional. Consulteu els avantatges directes, vigents en cada moment, awww.alsa.es i www.alsa.com. Complementàriament, els Socis ALSAPLUS podran beneficiar-se de tarifes especials, descomptes i/o promocions sempre que compleixin les condicions definides per ALSA en cada moment. Consulteu els descomptes addicionals disponibles i el període de vigència a www.alsa.es i www.alsa.com.

V. OBTENCIÓ DE PUNTS

El Soci ALSAPLUS que realitzi qualsevol compra de bitllets ALSA als punts de venda propis ALSA, als webs www.alsa.es i www.alsa.com, al servei telefònic ofert per ALSA i els canals autoritzats per AG tindrà dret a l'obtenció de 10 punts per cada 5€ de compra (no s'aplicaran, en cap cas, arrodoniments). L'obtenció de punts és personal per part del Soci titular; és a dir, per la compra de bitllets ALSA consumits directament pel Soci titular. En cas contrari, els punts no s'acumularan en el compte del Soci titular. La suma dels punts es produirà en les 24-48 hores següents a la data de viatge indicada en el bitllet, llevat de les particularitats que s'indiquen més endavant en aquesta Condició V. El Soci podrà utilitzar els punts com a mitjà de pagament i bescanviar els punts disponibles pel seu equivalent en euros. Els punts descomptaran l'equivalent en euros de l'import total del bitllet. AG es reserva la facultat de modificar el nombre de punts a obtenir en cada moment per la compra de bitllets ALSA i aquesta modificació serà notificada prèviament en els punts de venda propis i a www.alsa.es i www.alsa.com. Amb independència d'allò que s'indica més amunt, AG informarà els Socis ALSAPLUS de la possibilitat de beneficiar-se de promocions especials per a l'obtenció de punts extraordinaris. Els punts s'obtindran 24-48 hores després de la data de viatge del bitllet adquirit, tot respectant les *Excepcions / Particularitats que s'indiquen a la taula d'aquestes condicions. En cas de cancel·lació de bitllets, es perdrà el dret a obtenir cap punt.

Per tenir dret a l'obtenció de punts, el Soci ha de facilitar en el moment de la compra el DNI o document equivalent vàlid en dret que li permeti acreditar la identitat. Els punts s'assignaran al seu compte 24-48 hores després de la data de viatge, moment en què el Soci podrà gaudir dels punts assignats. AG no es fa responsable del retard que pugui produir-se en l'anotació d'operacions quan causes alienes a la voluntat d'AG facin impossible la captura automàtica de les operacions. AG es reserva el dret de cancel·lar els punts carregats erròniament en els comptes dels Socis. L'anotació automàtica dels punts únicament quedarà garantida si la condició del Soci titular i viatger ha quedat degudament acreditada i registrada en la compra del bitllet.

*Excepcions / Particularitats en l'assignació de punts que cal tenir en compte en funció del bitllet o bo adquirit:

Tipus de Producte Data d'assignació de punts
Bons comprats en Canals Digitals (Bo Comparteix, ALSAPass...) S'assignaran els punts corresponents al total de l'import del bo, després de la data del primer viatge. És a dir; se sumaran els punts del bo un cop se n'hagi consumit un viatge.
Bo comprat en el Punt de Venda S'assignaran els punts corresponents al total de l'import del bo, després de la compra del bo.
Bitllets d'Anada/Tornada Els punts corresponents al viatge d'ANADA se sumaran 24-48 hores després de la data del viatge. I els punts corresponents al viatge de TORNADA se sumaran al compte del Soci 24-48 hores després de la data del viatge de tornada. En cas de bitllet amb tornada oberta, els punts s'assignaran 24-48 hores després de la data del viatge de tornada o, en cas de tornada sense tancar, els punts s'assignaran un cop caducat el bitllet.

VI. CONSULTA DE PUNTS

El Soci ALSAPLUS pot consultar el saldo del seu compte de punts en els llocs web www.alsa.es i www.alsa.com.

VII. BESCANVI DE PUNTS

El bescanvi de punts únicament tindrà lloc en el marc del Programa de Fidelització ALSAPLUS, a canvi dels bitllets ALSA corresponents. Els punts no són, en cap cas, transmissibles ni bescanviables per diners. El Soci podrà utilitzar els punts exclusivament com a mitjà de pagament del preu del bitllet d'ALSA i bescanviar els punts disponibles pel seu equivalent en euros. Els punts descomptaran l'equivalent en euros de l'import total del bitllet. El Soci podrà bescanviar punts acumulats per descomptes en l'import dels bitllets ALSA que adquireixi; el nombre de punts necessaris per a l'obtenció de l'esmentat descompte vindrà determinat, en cada cas, en funció de l'itinerari i de la classe del servei de què es tracti. El Soci també podrà bescanviar els punts per Bitllets ALSA (subjecte a la disponibilitat de places) en els punts de venda propis d'ALSA, així com als webs www.alsa.es i www.alsa.com i a través d'altres canals alternatius que ALSA posarà, si escau, a disposició dels Socis. Se sol·licitarà el DNI del Soci o document equivalent i les dades del trajecte desitjat. Aquests bitllets podran ser modificats i/o cancel·lats llevat que el bitllet estigui associat a una promoció que específicament no permeti modificacions i/o cancel·lacions. AG descomptarà del compte del Soci els punts corresponents al bitllet ALSA sol·licitat en el moment de la recepció de la sol·licitud de bescanvi.

VIII. PROTECCIÓ DE DADES

AG, en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informa que les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer titularitat d'AG amb domicili al carrer Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, amb la finalitat de formalitzar la vostra adhesió al Programa de Fidelització ALSAPLUS, i el personal responsable d'AG serà el destinatari de la informació. La base jurídica que legitima el tractament és el vostre consentiment exprés mitjançant la signatura o l'enviament a través de la nostra pàgina web del formulari d'adhesió a ALSAPLUS. Les vostres dades seran conservades mentre mantingueu la relació amb AG i no revoqueu el consentiment prestat o sol·liciteu la cancel·lació/supressió de les vostres dades o l'oposició al tractament. Les dades personals facilitades seran utilitzades per a les activitats relacionades amb les finalitats pròpies del programa i podran ésser utilitzades per dur a terme anàlisis de perfils, estudis de mercat i prospecció comercial, enquestes d'opinió i anàlisi estadística, màrqueting directe telefònic, així com per a la remissió, a través de qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, Notificació Push, Notificació Web o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent o contacte telefònic, de qualsevol informació sobre serveis, novetats i/o promocions tant d'ALSA com dels establiments associats a ALSAPLUS relacionats amb el sector de l'oci, transport, hostaleria, formació, telecomunicacions, moda, comerç al detall i assegurances, si escau. La consulta dels establiments associats a ALSAPLUS podrà realitzar-se a través de les pàgines web www.alsa.es i www.alsa.com. Les dades personals facilitades seran utilitzades com a ajuda per personalitzar i millorar contínuament la vostra experiència de compra i viatge; així com per fer recomanacions que us poguessin ser d'interès i no es prendran decisions automatitzades en base a l'anàlisi de perfils efectuada per l'empresa.

Per tal de realitzar aquests tractaments addicionals ens cal la vostra autorització. Entenem que ens doneu el consentiment, en aquest sentit, mitjançant la signatura o l'enviament a través de la nostra pàgina web del formulari d'adhesió. De la mateixa manera, us informem que les vostres dades personals podran ser comunicades als establiments associats a ALSAPLUS en virtut dels acords comercials subscrits amb aquests tercers. La comunicació de dades esdevé necessària a fi que us pugueu beneficiar dels productes, avantatges i serveis oferts pels establiments associats a ALSAPLUS. Les empreses amb les quals AG manté acords comercials destinats als clients ALSAPLUS o que col·laboren amb aquest Programa de Fidelització es poden consultar a les pàgines web www.alsa.es i www.alsa.com. Els cessionaris de les dades queden obligats a utilitzar-les exclusivament amb la finalitat establerta al Programa ALSAPLUS i a tractar-les amb la més estricta confidencialitat. Les dades marcades amb un asterisc s'han d'emplenar obligatòriament i la seva absència suposarà la impossibilitat de donar-vos d'alta a ALSAPLUS. Entenem que les dades facilitades són certes i AG es reserva, en aquest cas, la facultat d'excloure del Programa aquells Socis que hagin facilitat dades falses o inexactes. El Soci podrà revocar el consentiment, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, limitació i portabilitat a través del correu postal a l'adreça ALSA GRUPO, SLU, c/ Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid, o per correu electrònic asesoria@alsa.es, i haurà d'adjuntar, en tot cas, fotocòpia del DNI o document equivalent vàlid en dret que li permeti acreditar la identitat. Així mateix, si considereu que les vostres dades han estat tractades de manera inadequada, us podeu adreçar al Delegat de Protecció de Dades d'ALSA (dpo@alsa.es) o podeu presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

IX. LLEI APLICABLE I FUR COMPETENT

Aquestes condicions generals s'aplicaran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. Per a totes les controvèrsies que se'n poguessin derivar, les parts, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, n'acorden la submissió als jutjats i tribunals del domicili del client. El Soci ALSAPLUS declara que totes les dades reflectides en el formulari d'adhesió són certes, que coneix i accepta les condicions d'aquest Programa de Fidelització i que, mitjançant la seva signatura, en manifesta l'adhesió voluntària, i la primera compra d'un bitllet ALSA constitueix la declaració expressa del coneixement i l'acceptació plens d'aquestes condicions. De la mateixa manera, reconeix haver rebut en aquest acte un exemplar de les Condicions esmentades.