En virtut d'allò que s'exposa en l'article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i d'acord amb el principi de transparència de la nostra companyia es comunica als usuaris d'aquest lloc web la informació següent:

VIAJES ALSA, SAU

C/ Miguel Fleta, 4, 28037, Madrid

CIF A-28689891

Inscrita en el RM de Madrid, al Tom 25806, Foli 201, Secció 8. Full M-16079.
Telèfon de contacte 902 42 22 42 i adreça electrònica viajesalsa@alsa.es
Llicència CIC-MA: *** 3548
VIAJES ALSA, SAU, agència de viatges online, és la societat que opera els serveis de www.alsa.es/ca/alsa-viatges
ALSA GRUPO, SLU
C/ Miguel Fleta, 4.
CIF B-82059478
Telèfon: 902 42 22 42
Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 13281, Foli 119, Full M-215.156,

Adreça electrònica: asesoria@alsa.es
El web www.alsa.es/ca/alsa-viatges és propietat d'ALSA GRUPO, SLU, amb CIF B-82059478, societat pertanyent a l'Organització ALSA a la qual també hi pertany VIAJES ALSA, SAU.


1.- Introducció

Aquest Avís Legal regula els termes i condicions d'ús de www.alsa.es/ca/alsa-viatges. La persona física (en endavant, l'Usuari), que accedeix a la pàgina per informar-se i contractar els serveis oferts a través d'www.alsa.es/ca/alsa-viatges declara que és major d'edat (major de 18 anys) i té la capacitat legal necessària per adquirir els serveis oferts a través de www.alsa.es/ca/alsa-viatges i per utilitzar-los segons les condicions generals que es detallen a continuació, les quals declara comprendre i acceptar expressament. En cas de contractació per part d'un menor d'edat, VIAJES ALSA no serà en cap cas responsable i el menor, els pares o tutors n'hauran d'assumir les possibles despeses derivades.

2.- Accés i Ús del Website

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari i es compromet a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions que aquí s'estipulen, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L'usuari es compromet a no fer servir aquest lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de VIAJES ALSA. En cas d'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús d'aquest lloc web, o de sospita raonable per part de l'empresa que l'usuari les està incomplint, VIAJES ALSA es reserva el dret a limitar, suspendre o posar fi al seu accés al lloc web, amb l'adopció de qualsevol mesura tècnica que calgui amb aquest fi.

L'accés a aquest web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació us permet d'identificar-vos com un usuari concret i desar les vostres preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visiteu.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o que vulguin ser informats abans que aquestes s'emmagatzemin a l'ordinador, poden configurar el navegador a aquest efecte. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

VIAJES ALSA s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

VIAJES ALSA no es responsabilitza de cap manera ni en cap cas d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través del lloc web. La presència de links en el lloc web, llevat de manifestació expressa en sentit contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas no suposa un suggeriment, una invitació o una recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre VIAJES ALSA i els particulars o les empreses que puguin accedir a llocs web aliens a VIAJES ALSA mitjançant aquests enllaços. VIAJES ALSA es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el lloc web.

VIAJES ALSA presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per oferir aquesta prestació de manera satisfactòria. VIAJES ALSA no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la falta de disponibilitat i/o continuïtat tècnica del funcionament d'aquest lloc web. En qualsevol cas, VIAJES ALSA durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir-ne els serveis en cas de fallada tècnica.

3.- Responsabilitat

VIAJES ALSA explota el website i, en particular, ofereix i, si escau, subministra els continguts, productes i serveis a l'usuari visitant de www.alsa.es/ca/alsa-viatges en nom i per compte dels operadors de transport. En aquest sentit, VIAJES ALSA s'ha limitat a incloure el servei en el lloc web.

La compra de serveis a través del Website significa l'acceptació per l'Usuari (i) d'aquestes condicions generals, (ii) de les condicions particulars d'aplicació al tipus de producte/servei en concret que es vagi a contractar i (iii) de les condicions pròpies del proveïdor del producte/servei, incloses les corresponents a la protecció de dades personals.

4.- Procés de Compra

Amb caràcter previ a la contractació, s'informa l'usuari que té a la seva disposició al website www.alsa.es/ca/alsa-viatges els apartats següents:

a) Servei "ALSACab", en el qual s'especifiquen els diferents tràmits que s'han de seguir per comprar un bitllet "ALSACab". Condicions de compra detallades a www.alsa.es/ca.

El document en el qual es formalitza el contracte per mitjà del qual el client adquireix qualsevol el servei ALSACab serà enviat a l'usuari per correu electrònic. En aquest correu se li donarà la informació relativa al servei contractat, el número de localitzador, totes les indicacions relatives a la forma de pagament, les condicions de cancel·lació, altres informacions útils i, si escau, la tramesa de la documentació del viatge. Igualment, el document serà arxivat per VIAJES ALSA.

Els mitjans de pagament disponibles són els que s'indiquen a www.alsa.es/ca.

5.- Dret de Desistiment

És la facultat que té l'usuari de deixar sense efecte un contracte en determinats casos sense necessitat de justificar-ne la decisió ni assumir cap mena de penalització.

De conformitat amb l'article 93 k) del Reial decret legislatiu 1/2007 pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, la regulació de les vendes a distància (a excepció de l'article 98.2) no és aplicable als contractes de servei de transport de passatgers. Per tant, el dret de desistiment no és aplicable a les reserves de serveis de transport de persones. D'aquesta manera, en el cas que l'usuari manifesti la voluntat de cancel·lar els bitllets contractats, li seran d'aplicació les condicions de cancel·lació de l'empresa operadora de transport de què es tracti.

6.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual

Els textos, imatges, marques, gràfics, logotips, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels continguts de www.alsa.es/ca/alsa-viatges és propietat de VIAJES ALSA i se'n prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Així mateix, es prohibeix la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, independentment de la seva finalitat i del mitjà emprat per a aquest fi.

Aquest contingut no podrà ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió, transformació ni de cap altre procediment de difusió que no hagi estat expressament i prèviament autoritzat. VIAJES ALSA es reserva l'exercici de les accions judicials que li pertoquin davant d'aquells que vulnerin els drets de la seva titularitat abans esmentats.

VIAJES ALSA no es farà responsable, directament ni subsidiàriament, de la infracció per l'usuari dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Modificacions

El portal es reserva el dret a modificar, limitar o cancel·lar els termes i les condicions aplicables al website abans referit. En qualsevol cas són aplicables les condicions que estiguessin en vigor quan el client va formalitzar la reserva, o les posteriors si aquestes fossin més favorables per als interessos del consumidor.

VIAJES ALSA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Portal i/o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.

8.- Legislació i Fur aplicable

Aquestes condicions estaran sotmeses a la legislació espanyola, en particular, al Reial decret legislatiu 1/2007, Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. En el supòsit de contractació de viatges combinats són aplicables les condicions de contractació previstes en el Llibre IV, Títol II, del RDL 1/2007 esmentat. Seran competents per conèixer de qualsevol litigi que es derivi d'aquestes condicions els jutjats i tribunals de Madrid, a excepció que, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, la contrapart tingués la condició de consumidor o usuari, en aquest cas seran competents els tribunals del domicili del consumidor.